Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu

Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Margit Vuti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõuga (752 OE) nimetatakse Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Margit Vutt alates 17. juulist Riigikohtu liikmeks.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve hinnangul on Vutt kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine pikaajaline ning mitmekülgne töökogemus kohtusüsteemis ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse lektorina võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse.

Riigikohtu uue liikme leidmiseks korraldati avalik konkurss pärast seda, kui Riigikohtu üldkogu otsustas mullu novembri lõpus vabastada alates 15. juulist ametist riigikohtunik Peeter Jerofejevi.

Eelnõu arutelul esineb ettekandega põhiseaduskomisjoni esindaja ning komisjoni ettepanekul saab kuni viieminutilise ettekandega esineda ka Riigikohtu liikme kandidaat. Riigikogu liige võib igale ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Pärast küsimuste-vastuste vooru toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad, ning seejärel otsustab täiskogu salajasel hääletusel Riigikohtu liikme nimetamise.

Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõuga (769 OE) nimetatakse Janar Holm uueks viieaastaseks perioodiks riigikontrolöriks.

Holm asus riigikontrolöri ametisse 9. aprillil 2018 ning tema volitused kestavad 8. aprillini 2023. President Alar Karis tegi mullu detsembris ettepaneku nimetada Holm riigikontrolöri ametisse ka järgmiseks viieks aastaks.

President tõi eelnõu seletuskirjas esile, et Holmil on juhtimiskogemust kokku ligi 25 aastat. “Riigikontrolöri ametis oldud aeg, vahetu ja pidev suhtlus Riigikogu, selle komisjonide ja Vabariigi Valitsusega on andnud talle väga hea arusaamise riigi toimimisest ning probleemidest. Riigikontrolli juhina on Janar Holm pidanud oluliseks otsesuhtlust erineva tasandi otsustajate ja avalikkusega, et selgitada riigi kõrgeima auditiasutuse seisukohti, ning rõhutanud vajadust probleemide teket ennetada ja riske võimalikult efektiivselt maandada,” märkis president.

Eelnõu arutelul esineb ettekandega põhiseaduskomisjoni esindaja ning komisjoni ettepanekul saab kuni viieminutilise ettekandega esineda ka riigikontrolöri kandidaat. Riigikogu liige võib igale ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Pärast küsimuste-vastuste vooru toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad, ning seejärel otsustab täiskogu salajasel hääletusel riigikontrolöri nimetamise.

Uuesti arutamine – üks seadus

Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (45 UA) võttis Riigikogu vastu 2020. aasta juunis. Seaduse eesmärk oli ühtlustada välisteenistus avaliku teenistuse põhimõtetega ning muuta kehtiv regulatsioon selgemaks ja lihtsamaks. Muu hulgas sooviti seadusega ajakohastada välisteenistuse palgasüsteemi, muuta välislähetuse tasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid ning erialadiplomaatide ja koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse lähetamise korda.

President jättis seaduse välja kuulutamata, leides, et see on põhiseadusega vastuolus osas, kus näeb ette abikaasatasu maksmise välisesinduses töötava pikaajalisse välislähetusse saadetud teenistuja ja ametnikuga kaasas olevale abikaasale, kuid mitte kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele. President tegi Riigikogule ettepaneku seadust uuesti arutada ja viia see põhiseadusega kooskõlla.

Seaduse uuesti arutamisel esinevad ettekandega põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni esindaja, kellele võivad Riigikogu liikmed esitada ühe suulise küsimuse. Seejärel avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad, ning pärast läbirääkimiste lõppu pannakse hääletusele seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmine. Põhiseaduskomisjon ja väliskomisjon teevad täiskogule ettepaneku seadust muutmata kujul mitte vastu võtta.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõu (773 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, erateadus- ja arendusasutuste ning Eesti Bioeetika ja Inimuuringute Nõukogu esindajad;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitse arengukava 2022–2031 sõjalise kaitse osa uuendamine ja Kaitseväe diviisi loomine, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem;

sotsiaalkomisjonis – Centari uuring „Tervisetehnoloogiate hindamise protsess ja otsustuskriteeriumid Eestis”, kutsutud Centari, Ravimitootjate Liidu, Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja Eesti Varude Keskuse esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud algatajate, Sotsiaalministeeriumi, Ravimitootjate Liidu ja Haigekassa esindajad; Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) eelnõu (772 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa esindajad;

väliskomisjonis – Eesti tegevus soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi, Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse ja Seto Kongressi esindajad (ruum L332);

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse revisjoni) eelnõu (367 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Harju Maakohtu ja Eesti Advokatuuri esindajad; relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) eelnõu (737 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning arvamuse avaldajate ja kaasatavate esindajad.

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Postimehe arvamusliidrite lõunal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside