Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) tõhustab käibemaksupettuste-vastast võitlust piiriüleses e-kaubanduses.

Eelnõuga kehtestatakse makseteenuse pakkujatele kohustus säilitada piiriüleste maksete saajate kohta käivad andmed ja edastada need kord kvartalis maksuhaldurile, kui maksete koguarv ühe saaja kohta ületab 25 makset kvartalis. Maksuhaldurid edastavad andmed Euroopa Liidu kesksesse elektroonilisse makseteabesüsteemi.

Eelnõu on seotud ELi direktiiviga, mis tuleb liikmesriikidel üle võtta ja rakendada järgmisest aastast.

Esimene lugemine – üksteist eelnõu

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ,,Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (333 OE) näeb ette nimetada Eesti Panga Nõukogu liikmeteks valdkonna asjatundjad Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Ivi Proos seoses valdkonna asjatundjate Ivi Proosi, Enn Listra ja Rein Minka volituste lõppemisega.  

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan, mis koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (310 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni 110 kaitseväelasega USA juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (311 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni kolme kaitseväelasega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) rahuvalveoperatsioonile Lähis-Idas.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis” eelnõu (312 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni kolme kaitseväelasega Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonile Iraagis.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis” eelnõu (313 OE) võimaldab 2024. aastal panustada kuni kolme kaitseväelasega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) missioonile UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus” eelnõu (314 OE) võimaldab 2024. aastal Eestil NRF-i raames anda valmidusse kuni 76 kaitseväelast.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus” eelnõu (315 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni 24 kaitseväelasega Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force – JEF) koosseisu.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis” eelnõu (316 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni kolme kaitseväelasega Euroopa Liidu väljaõppemissioonile EUTM Mozambique.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõuga (317 OE) teeb valitsus Riigikogule ettepaneku võimaldada kasutada kuni 100 kaitseväelast Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu (EL) või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, välja arvatud kollektiivse enesekaitse operatsioonil, sellesse esmakordsel panustamisel. Eesti täpne panus ja selle suurus oleneb konkreetse operatsiooni vajadustest ning selle otsustab Vabariigi Valitsus Riigikogu otsuse piires.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini” eelnõu (318 OE) võimaldab 2024. aastal panustada kuni kolme kaitseväelasega operatsioonile EUNAVFOR Med/Irini.

Rahanduskomisjoni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (337 SE) muudetakse füüsilise isiku maksustatavast tulust koolituskulude mahaarvamise tingimusi. Eelnõu pikendab noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigust üle 18-aastaste õppijate puhul kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppe tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Lisaks pikendatakse eelnõuga Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamise eesmärgil ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tulumaksuvabade annetuste ja kingituste tegemise võimalust aasta võrra.

Õigusselguse huvides täpsustatakse eelnõuga ka investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadavatest väljamaksetest varem tasutud kindlustusmaksete mahaarvamise tingimusi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Põllumajandusministeeriumi, Kliimaministeerium ja huvigruppide esindajad;

kultuurikomisjonis Kohtumine Rektorite Nõukoguga, kutsutud Rektorite Nõukogu esimees, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (ruum 332);

maaelukomisjonis – kohtumine kliimaminister Kristen Michaliga;

majanduskomisjonis – taastuvenergeetika kiirema arengu tänased takistused, kutsutud Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar, energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks ning sama osakonna taastuvenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein, Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annus, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esindaja ja Evecon OÜ tegevjuht Karl Kull, Tulundusühistu Energiaühistu tegevjuht Joosep Veerme, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse liige Piret Toonpere, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse liige ja OÜ Roheplaan juhatuse liige Riin Kutsar, Eesti Planeerijate Ühingu üld- ja regionaalplaneeringute osakonna juhataja Pille Metspalu ja planeerimiskonsultant Heiki Kalberg, Eesti Ornitoloogiaühingu ekspert Veljo Volke ja linnukaitse spetsialist Liis Keerberg, istung on avalik (konverentsisaal);

rahanduskomisjonis Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Euroopa Komisjoni esitatud ühisraha ettepanekute pakett COM(2023) 364, 368, 369; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine “ eelnõu; maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE);

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe personaliteemadest, kutsutud Kaitseväe juhataja Martin Herem;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE), kutsutud Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Sotsiaalministeeriumi esindajad ja muudatusettepanekute esitajad; ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja ja muudatusettepanekute esitajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tagasipöörduja toetus, kojukanne, arvelduskonto küsimused) eelnõu (295 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja ja muudatusettepanekute esitajad; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja ja muudatusettepanekute esitajad;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Hiina suhetest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu (232 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 8.10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Kuusalu Keskkooli.

Kell 13 – Eesti-Iiri parlamendirühma liikmed kohtuvad Iiri parlamendi Eesti sõprusrühmaga (videosild).

Lähetus

7.–10. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta osaleb Euroopa Sõprade „Politics and Ideas“ aastaistungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside