Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu:

Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE) muudab kohtunikuks saamise korda, et teha uute kohtunike leidmine paindlikumaks. Samuti soovitakse suurendada horisontaalset liikumist reguleeritud õigusalade vahel selliselt, et kohtunikel, prokuröridel ja vandeadvokaatidel tekib võimalus teiste reguleeritud õigusalade liikmeks saada lihtsustatud korras ilma õigusalaseid teadmisi kontrollivat eksamit sooritamata.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) sätestab Riigikogu liikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös, andes neile taas võimaluse kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse elu korraldamisel.

Valitsuse algatatud haldusreformi seaduse eelnõuga (200 SE) sätestatakse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise alused ja kord, kohalike omavalitsuste miinimumsuurus, sealhulgas erandid ning ühinemisega kaasnevad õigused ja kohustused. Haldusreformi eesmärk on omavalitsuste moodustumine, kes suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.

Valitsuse algatatud erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kohaselt muutub erakoolide tegevuskulude, ehk koolimaja ülalpidamisega seotud kulude katmine kohalikule omavalitsusele vabatahtlikuks. Seaduse jõustumisel jääb linnale või vallale võimalus erakoole toetada kui kohalik omavalitsus leiab, et vastav kool on kogukonnale vajalik. Erandina käsitletakse eelnõus erakoole, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed. Ettepanek on toetada neid koole tunduvalt suuremas mahus ning pikema aja vältel. Seaduse jõustumise tähtaeg on 1. jaanuar 2017.

Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE) lihtsustab riigivara valitsemist ja toetab ettevõtluse arendamist. Muudatuste kohaselt saavad kohalikud omavalitsused hakata tulevikus riigilt taotlema tasuta maad juhul kui ettevõtluse arendamiseks soovitakse teha olulisi investeeringuid. Muudes olukordades peavad kohalikud omavalitsused ettevõtluseks maa taotlemisel tasuma 65 protsenti maa harilikust väärtusest viie aasta jooksul. Muudatused lihtsustavad võrreldes varasemaga riigivara valitsemist, eriti mis puudutab vara üleandmist ühelt asutuselt teisele. Muudatused vähendavad asutuste töökoormust ning kooskõlastusringe.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – lendorava ja metsade kaitse teemalise petitsiooni avalik arutelu, kutsutud petitsiooni esitajate esindajad ning keskkonnaministeeriumi esindaja. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 147).

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kohtumine veterinaar- ja toiduameti peadirektori Indrek Hallistega;

majanduskomisjonis – toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE);

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; Riigikogu avaldus „75 aastat juuniküüditamisest“ (255 AE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2016. aasta märtsi uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk; 19.-20. mail Brüsselis toimunud NATO välisministrite kohtumise järelteavitus, kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); HIV/AIDS-i ravi ja narkomaanide rehabilitatsiooniteenuste hetkeseisust ja vajadustest. Istungil teevad ettekanded Tervise Arengu Instituudi, Viljandi Haigla, MTÜ Me aitame sind, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad. Istungil osalevad veel Eesti Töötukassa, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, MTÜ Allium, MTÜ AIDS-i Tugikeskuse, MTÜ Convictus Eesti, MTÜ EHPV ja MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti suursaadikuga Ukrainas Gert Antsuga; kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Iisraelis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaat; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

õiguskomisjonis – USA ja ELi vaheline kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse leping, kutsutud ministeeriumide esindajad, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; seisukohad ELi sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindajad, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ELi varjupaigasüsteemi reform, kutsutud siseministeeriumi esindajad, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile.

Sündmused

Kell 9 – 15 – betoonteede konverentsi „Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis” avavad majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esimees Meelis Einstein. Ettekanded teevad Poola ja Eesti maanteeameti betoonteede eksperdid, Teede Tehnokeskuse ja Tallinna linnavalitsuse spetsialistid. Konverentsi korraldavad Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Asfaldiliit, Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit. Konverentsi ajakavaga saab tutvuda siin, konverentsist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Austria 13-liikmelise kõrgemate sõjaväelaste delegatsiooniga (Austria suursaatkond).

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eesti Diplomaatide Kooli kursustel osalevate Afganistani, Kasahstani, Kõrgõzstani ja Tadžikistani diplomaatidega (ruum L251).

Kell 15 – Eesti-Soome parlamendirühm kohtub Eduskunta sõprusrühmaga, kus arutletakse jagamismajandust puudutavate küsimuste üle (ruum L240).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Suurbritannia kuninganna Elizabeth II sünnipäeva auks korraldatud üritusel.

Välislähetused

5. – 7. juuni
Riigikogu liige Anne Sulling esineb kosmose ja infoühiskonna teemalisel konverentsil “Global Conference of Space and the Information Society” Genfis, Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside