Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?“ arutelu. Ettekandjad sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kollektiivse pöördumise „Hoolduskindlustuse loomine“ esindaja arst, geriaatria dotsent Kai Saks, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Tartu Linnavalitsuse hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (574 SE) sätestatakse täiendavad meetmed korruptsiooniohtude tõhusamaks ennetamiseks ning huvide konflikti vältimiseks peamiselt kohaliku omavalitsuse üksustes. Samuti täpsustatakse eelnõuga kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaldamisel küsimusi tekitanud regulatsioone.

Eelnõu kohaselt on riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutute ülesandeks hoolitseda selle eest, et nende nimel avalikke ülesandeid täitvatel isikutel ei oleks karistatust korruptiivsete kuritegude eest. Eelnõuga seatakse volikogu esimeestele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjonide liikmetele piirang olla sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu juhatajaks, juhatuse liikmeks ning sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhiks või juhi asetäitjaks.

Eelnõu kohaselt otsustab vallavanema või linnapea teenistuslähetusse saatmise edaspidi valla- või linnavolikogu esimees. Valla- või linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise üle hakkab otsustama vallavanem või linnapea. Eelnõuga antakse prokuratuurile õigus nõuda kahtlustatavalt, süüdistatavalt või tsiviilkostjalt kriminaalmenetluses sisse kuriteoga riigile, kohaliku omavalitsuse üksustele ja muudele avaliku võimu kandjatele tekitatud varaline kahju.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – ajaloo- ning ühiskonna-, sealhulgas riigikaitseõpetusest koolides, kutsutud Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Koolijuhtide Ühenduse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseministeeriumi esindajad (ruum L241);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta COM(2017) 375;

põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lõige 2 punkti 1 osas, milles see ei võimalda kohtul isiku sissetulekust maha arvata sättes nimetamata vältimatuid kulutusi (PSJV nr 5-18-1);

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekute kohta COM(2017) 821, COM(2017) 822, COM(2017) 823, COM(2017) 824, COM(2017) 825, COM(2017) 826, COM(2017) 827;

riigikaitsekomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine valitsuse korralduse „„Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule (2-7/18-28), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung – Tööinspektsiooni ülevaade töökeskkonna arengutest 2017. aastal, kutsutud Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO), Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistiku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle, eelnõude kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; ülevaade Eesti kandideerimisest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-2021, kutsutud Välisministeeriumi ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania erivolitustega diplomaatiline esindaja Margus Kolga;

õiguskomisjonis – advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE), karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE), kriminaalpoliitika arengusuunad, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 8.30 – sotsiaalkomisjon kohtub Baieri liidumaa parlamendi tervishoiukomisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Välislähetused

1. – 6. märts
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Külliki Kübarsepp osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus Itaalia parlamendi valimiste vaatlemise missioonil Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside