Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Teine lugemine – 7 eelnõu:

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE) põhineb kokkuleppel, mille kirjutasid alla kaitseminister ja USA suursaadik tänavu 17. jaanuaril Tallinnas. Pärast allakirjutamist on vaja kokkulepe Riigikogus ratifitseerida, sest selle rakendamiseks on vaja muuta käibemaksuseadust ja riigikaitseseadust.

Kokkulepe määrab raamistiku Ameerika Ühendriikide ja Eesti vaheliseks tihedamaks partnerluseks ning kaitse- ja julgeolekukoostööks. Kokkulepe täiendab NATO SOFA-s (Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes) sätestatud tingimusi, mis kehtivad USA relvajõududele ja nende liikmete ülalpeetavatele Eestis ning ka USA lepinglaste Eestis viibimisele ja tegevusele.

2014. aasta kevadel käivitas USA seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas operatsiooni Atlantic Resolve, millega suurendati oluliselt USA sõjalist kohalolu kõikides NATO idapoolsetes liikmesriikides, sealhulgas Eestis. Tunamullu sõlmiti Eesti ja USA vaheline Kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkulepe, mis asendatakse nüüd uue ja üksikasjalikumaga. Uues kokkuleppes reguleeritakse USA relvajõudude, nende liikmete ülalpeetavate ja lepinglaste staatust, maksuvabastusi, vara sisse- ja väljavedu, keskkonnakaitset, tolliprotseduure, kriminaaljurisdiktsiooni jagamist Eesti ja USA vahel jpm.

Eelnõu menetlus toimub Riigikogus kahel lugemisel. Kokkulepe jõustub pärast selle ratifitseerimist Riigikogus.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050” heakskiitmine eelnõu (410 OE).

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 seavad eesmärgi kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõueressursside teaduspõhine, keskkonnahoidlik ja riigi majanduskasvu edendamisele suunatud haldamine ning kasutus, suurendades ressursitõhusust ning vähendades sõltuvust toorainest. Samal ajal on oluline vähendada sõltuvust taastumatutest loodusvaradest.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE) muudab käibemaksuseadust ja riigikaitseseadust.

Käibemaksuseaduse muudatusega täiendatakse loetelu isikutest, kellele kohaldatakse maksuvabastust isiklikuks otstarbeks vajaliku kauba importimisel ja käibemaksu tagastamist kauba või teenuse saamisel Eestis, kui see on ettenähtud rahvusvahelises lepingus. Loetellu lisatakse välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja, kellele kohaldub vastavalt Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppele maksuvabastus isiklikuks otstarbeks vajalike asjade importimisel.

Riigikaitseseaduse muudatuse kohaselt on võimalik välisriigi relvajõududele teenust osutatava lepingupartneri töötajale anda Eestisse saabumise luba samadel alustel kui välisriigi relvajõududega seotud isikule.

Eelnõu toetab Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni raames tehtavat kaitsekoostööd ning soodustab kollektiivse enesekaitse põhimõtte raames Eestisse liitlasriikide relvajõudude saabumist ja siin pikaajalist viibimist. Muudatused on kavandatud jõustuma tänavu 1. juulil.

Valitsuse algatatud spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE) kohaselt võib kultuuriminister riigieelarvest spordialaliitude toetamiseks ette nähtud toetuste jaotamise volitada halduslepinguga otsustamiseks rahvuslikule olümpiakomiteele.

Eelnõuga jätkatakse spordi rahastamise reformi, mille eesmärgiks on luua läbipaistev ja kindel finantsbaas spordiorganisatsioonidele tegutsemiseks. Muudatus võimaldab kultuuriministeeriumil keskenduda senisest enam spordipoliitika kujundamisele, sest väheneb töökoormus üksikotsuste tegemisel. Spordialaliitudele eraldatavat tegevustoetust ja noortespordi toetust saab olenevalt aastakäigust 43-47 spordialaliitu. Käesoleval aastal on kultuuriministeeriumi eelarves ette nähtud spordialaliitude toetamiseks ligikaudu 3,9 miljonit eurot.

Majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse eelnõu (450 SE) suurendab riigihangete läbiviimise paindlikkust, vähendab hankemenetluse kulusid ning võtab üle kolm Euroopa Liidu direktiivi. Eelnõu näeb ette riigihangete piirmäärade tõstmist, mis võimaldab senisest ulatuslikumalt kasutada lihthankeid. Samuti loob eelnõu eeldused väikestel ja keskmistel ettevõtjatele paremaks juurdepääsuks hangetele, sest piirab ostja õigust nõuda konkursil osalemiseks suurt majanduskäivet ning kohustab ostjat täiendavalt põhjendama, miks ta ei soovi suurt hanget tükeldada väiksemaks.

Eelnõu näeb ette uut hankemenetluse liiki – innovatsioonipartnerlust, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö arendamiseks ja soetamiseks. Samuti näevad seadusemuudatused ette, et väikesemahulised (10 protsenti asjade ja teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest) muudatused hankelepingus on tulevikus lubatud täiendava põhjendamiskohustuseta. Eelnõuga luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele. Kohustus tekib üle minna e-riigihangetele täielikult 18. oktoobriks 2018. Üleminekuajal saavad hankijad kohaneda uute normidega ning teha sujuvaks üleminekuks vajalikke infotehnoloogilisi arendustöid.

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE) on seotud naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise ettevalmistamisega.

Põhimuudatustega kriminaliseeritakse ahistav jälitamine, tahtevastane abielu, naise suguelundite sandistav moonutamine ja inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine. Samuti laiendatakse alaealiste vastu toimepandud kuritegude ringi, mille puhul aegumistähtaeg peatub kuni ohvri täisealiseks saamiseni.

Istanbuli konventsioonist sõltumata tunnistatakse eelnõuga kehtetuks nõue, mille kohaselt peab kohtu määratavat psühhiaatrilist sundravi algselt kohaldama statsionaarsena. Muudatuse kohaselt võib kohe rakendada ka ambulatoorset sundravi, mille raames kehtestatakse inimesele raviplaan, mille täitmist haigla regulaarselt kontrollib. Muudatus võimaldab paindlikumat ja efektiivsemat ressursikasutust nii raviasutuste kui patsientide seisukohast.

Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõuga (442 SE) võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa uurimismääruse direktiiv. Kavandatavate muudatuste järgi toimub õigusabitaotluste esitamine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel edaspidi Euroopa uurimismääruse esitamise abil, mis tähendab, et kõikide EL-i liikmesriikide kohta kehtivad õigusabitaotluste edastamiseks, tunnustamiseks ja täitmiseks ühed ja samad nõuded. Euroopa uurimismääruse abil vastastikuse abistamise taotluste esitamine ja neile vastuste saamine muutub kiiremaks, sest kõik EL-i liikmesriigid juhinduvad ühtsetest tähtaegadest.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine eelnõu (471 OE) näeb ette nimetada korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks Artur Talviku asemele Andres Herkel.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (469 OE) näeb ette arvata nõukogu koosseisust välja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajana nõukogu liikmeks nimetatud Janar Holm ja nimetada tema asemele nõukogu liikmeks Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Hasartmängumaksu seaduse järgi moodustab hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu Riigikogu, millesse kuulub kuus Riigikogu liiget, üks Haridus- ja Teadusministeeriumi, üks Kultuuriministeeriumi ja üks Sotsiaalministeeriumi esindaja. Hetkel on nõukogu koosseis järgmine: Riigikogu liikmed Andres Ammas, Helmen Kütt, Mihhail Stalnuhhin, Andres Metsoja, Mart Helme, Märt Sults, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, Eestimaa Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (462 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – õpetajahariduse seire, kutsutud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Õpetajate Liidu ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi regionaalprogrammid: Vana-Võromaa programm, kutsutud Võru maavanem Andres Kõiv, Võro Instituudi direktor Rainer Kuuba, maaeluministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (441 SE); Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); kell 14.30: kohtumine TS Laevad esindajatega: ülevaade uute parvlaevade ehitusest ja opereerimisele üleminekust, kutsutud TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar;

rahanduskomisjonis kell 13.15: pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu Tallinna Maleva tagalakeskusesse;

sotsiaalkomisjonis – töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; juhatuse liikmete töötuskindlustuse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjus, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri selgitustaotlus abivahendite kohta hoolekandeasutuses viibijatele, kutsutud õiguskantsleri ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad (ruum R121);

õiguskomisjonis – organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse teemaline arutelu, kutsutud siseminister Andres Anvelt, riigi peaprokurör Lavly Perling, maksu- ja tolliameti, justiitsministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning siseministeeriumi esindajad; politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL) esindajad; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (473 OE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kuristiku Gümnaasiumi koolinoortega.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli kursusel osalevate Kesk-Aasia diplomaatidega (ruum L253).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aasta Küla 2017 konkursi raames Lüganuse küla esindajatega (Lüganuse küla).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rakvere elanikega.

Välislähetused

6. – 7. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad riigikaitse- ja väliskomisjoni esimeeste kohtumistel Euroopa Parlamendis Eesti ELi Nõukogu eesistumise CFSP/CSDP konverentsi ettevalmistamiseks Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside