Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kuus eelnõu

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava maapiirkondades elamise toetamiseks“ eelnõu (682 OE) järgi tehakse valitsusele ettepanek töötada välja tegevuskava Eesti elanike maapiirkondades elamise toetamiseks. Eelnõuga pannakse ette töötada välja täiendavad meetmed Eesti maapiirkondades eluaseme soetamise ja rekonstrueerimise toetamiseks, eraldada riigieelarvest raha üürielamute programmiga jätkamiseks ning täiendada hajaasustuse programmi riikliku toetusega, et parandada kaugtöö võimalusi ja luua kiire internetiühendus. Eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (744 SE) viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu vastava määrusega, mille eesmärk on tagada suurem läbipaistvus ning anda kodanikele ja teadlastele ligipääs kogu toiduohutust puudutavale infole, mille ettevõtja on riskihindamise protsessi käigus esitanud, välja arvatud ärisaladusena käsitatavale infole.

Läbipaistvuse parandamiseks vaadati üle kõik Euroopa Liidu toitu, sööta ja geneetiliselt muundatud organisme käsitlevad määrused ja direktiivid ning ühtlustati määruses ärisaladusena käsitletavad andmed. Varem olid eri õigusaktides loetletud andmed, mis võivad olla või ei tohi olla ärisaladus. Edaspidi on kõigi toidu või geneetiliselt muundatud organismidega (GMO) seotud õigusaktides loetletud ainult need andmed, mida võib käsitada ärisaladusena. Samad muudatused on vaja teha ka meie seadusandluses.

Kehtivas seaduses on loetletud info, mida ei tohi käsitada ärisaladusena. Eelnõuga kehtestatakse loetelu andmetest, mida võib käsitada ärisaladusena. Nii muutub info hulk, mida võib käsitada ärisaladusena, palju ahtamaks ja piiritletumaks. See suurendab läbipaistvust, sest kogu info, mida ei loeta ärisaladuseks, on avalikkusele kättesaadav. Seadusesse lisatakse ka nõue, et kui on olemas rahvusvahelised standardandmevormingud, siis tuleb taotluses esitada andmed sellistel andmevormidel. See lihtsustab erinevate andmete võrdlemist ja seega väheneb taotluste hindamise aeg. Samuti väheneb vajadus pärida taotlejatelt lisainfot.

Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (734 SE) korrastatakse keskkonnakasutust reguleerivate keskkonnakaitselubade süsteemi, et tagada Keskkonnaametile ressursisääst, toetada rohepöördega seotud pikaajaliste strateegiate täitmist ning tagada väikese halduskoormuse ja bürokraatiaga teenus. Eelnõuga võimaldatakse Keskkonnaametil oma ressursse paremini juhtida, suurendatakse Keskkonnaameti töö tõhusust ja optimeeritakse keskkonnaotsuste protsesse. Eelnõuga muudetakse keskkonnakaitseloa omamise kohustust teatud tegevuste puhul, leevendatakse ebaproportsionaalselt koormavaid nõudeid, arvestades tegevuste võimalikku keskkonnamõju. Lubade menetlemine muutub tõhusamaks ja kiiremaks, et taotlejad saaksid tagasisidet mõistliku aja jooksul, aidates seega vähendada halduskoormust.

Eelnõuga nähakse ette ka võimalus viia keskkonnaloa menetlus läbi kiiremini, et ennetada elutähtsa teenuse katkemise ohtu. Selleks sätestatakse, et elutähtsa teenuse puhul edaspidi keskkonnaloa menetlusele avatud menetluse sätteid ei kohaldata. Seletuskirjas öeldakse, et ebastabiilsuste tõttu energiaturul on keskkonnaloa menetluse muutmise vajadus elutähtsa teenuse katkemise ohu ennetamiseks juba ilmnenud. Paljudel elektri- ja soojatootjatel on vaja riskide ennetamiseks võtta kasutusele turul saadaolevaid alternatiivseid kütuseid.

Valitsuse algatatud maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (745 SE) eesmärk on maapõueseaduse parem rakendamine ja valdkonna selgem reguleerimine. Maavarade komisjon hakkab lisaks Keskkonnaministeeriumi valdkonnale nõustama ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdkonda.

Eelnõuga laiendatakse võimalust taotleda lisaks põlevkivile ka teiste maavarade passiivse varu määramist aktiivseks varuks. Maavaravarude aktiivseks ümberhindamine toob kaasa maavarade varustuskindluse suurenemise, sest kaevandada saab ainult aktiivsena arvel olevat varu. Samuti aitab ümberhindamine kaasa maavarade säästvale kasutamisele, näiteks juhtudel, kui varem mäetehnilistel põhjustel passiivsena arvel olnud varu kaevandamiseks leitakse sobiv lahendus ja maavara saab aktiivseks ümberhindamise järel kasutusele võtta.

Eelnõuga muudetakse kaevandatud põlevkivi koguse tagantjärele taotlemine paindlikumaks. Nimelt võimaldatakse taotleda tagantjärele kaevandatud põlevkivi kaevandamismahtu 1. juulini, kui eelneva aasta 1. septembri seisuga on vaba kaevandamismahu jääki.

Samuti nähakse ette, et fosforiidi ja metallitoorme uuringuloa saamisel on eesõigus riigil.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (725 SE) näeb ette muuta 1. jaanuarist 2023 praegune ajutine haiguspäevade hüvitamise regulatsioon alaliseks. Eelnõu vastuvõtmise korral säilib haigushüvitiste maksmise kord, mille kohaselt on töötaja omavastutus esimene haiguspäev ning tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning Haigekassa alates kuuendast päevast.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (683 SE) keelustatakse ravimid, mille osas ei ole läbi viidud genotoksilisuse ega kartsinogeensuse uuringuid, et kaitsta inimesi võimalike geneetikat mõjutavate ja vähki tekitavate mõjude eest.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvaülikoolide Liidu pöördumine ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu pöördumine, kutsutud esitajate ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – põllumajandusettevõtete 2021. aasta majandusnäitajad, kutsutud Põllumajandusuuringute Keskuse esindaja;

majanduskomisjoni videoistungil – Riigikontrolli auditiaruanne „Ehitusmaavaradega varustamise kindlus“, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja energiakriisi päästepakett“ eelnõu (716 OE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kohtumine Pangaliiduga (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; võimearendus ja kaitseinvesteeringud, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Magnus-Valdemar Saar; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja ASi Profline esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine „Kõigile koroonasurmadele tuleb teha ekspertanalüüs“, kutsutud esitajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Peretoetused õiglaseks!“;

väliskomisjonis – kohtumine president Alar Karisega (presidendi kantselei);

õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku, pärimisseaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu tõendite kogumise ja dokumentide kättetoimetamise muudetud määruste rakendamine) eelnõu (731 SE) ning vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (747 SE), kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg; kohtuekspertiisi seaduse eelnõu (644 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Toidupanka.

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas tervitab Ukraina Keskkriminaalpolitsei teenistuse (SIB) esindajaid.

Kell 15 – Riigikogu liige Yoko Alender kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Mille taga seisab rohepööre transpordisüsteemis?“. Kava ja registreerumine keskuse veebilehel.

Välislähetused

3.–7. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma ning liikmed Jaak Juske, Mihhail Lotman ja Marko Šorin (3.–8. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

6.–8. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside