Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teeb ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Esimene lugemine – neli eelnõu

Keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõuga (386 OE) tehakse Riigikogule ettepanek kutsuda Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogust tagasi Yoko Alender ja nimetada uueks nõukogu liikmeks Maria Jufereva-Skuratovski.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu on üheksaliikmeline, kuhu kuulub keskkonnakomisjoni ettepanekul kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget. Riigikogu võib enda nimetatud liikme igal ajal tagasi kutsuda. Eelnõu arutatakse Riigikogu täiskogus ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (356 SE) võetakse üle Euroopa Liidu vastavast direktiivist tulenevad taastuvenergia edendamist soodustavad põhimõtted ja kohustused, mis aitavad saavutada ELi energiapoliitika eesmärki suurendada säästliku ja taastuva energia kasutamist. Muu hulgas seatakse direktiivis liikmesriikidele kohustuslikud ühtsed põhimõtted üld- ja alameesmärkide täitmiseks ja toetuste maksmiseks.

Valdav osa direktiivist on üle võetud energiamajanduse korralduse seadusega 4. mail 2022. Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamusele tuginedes sätestatakse eelnõus direktiivist tulenevad lisatingimused, mille alusel arvestatakse toodetud energia taastuvenergiaks ja makstakse toetusi. Lisaks tuuakse eelnõuga seadusesse täpsed terminid, mis tähistavad taastuvenergia tootmise, tarbimise või tarnimisega seotud mõisteid.

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (359 SE) kehtestatakse raamistik taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks. Täpsemalt sätestatakse Eesti õiguses Euroopa Liidu vastavast määrusest tulenev võimalus ülekaaluka avaliku huviga taastuvenergia projektide kiirendatud rajamiseks. Määratakse kriteeriumid, missugustel tingimustel saab ära jätta keskkonnamõju hindamist. Ühtlasi luuakse taastuvenergia projektidele leevenduse ja loodusväärtuste hüvitusmeetmete süsteem.

Ülekaaluka avaliku huviga taastuvenergia projektideks loetakse riikliku energia- ja kliimakavaga 2030 määratud energiaallikate projektid, näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, soojuspumpade ja biometaani tootmise projektid. Nimetatud projektide puhul on võimalik teha erandeid loodusdirektiivist, linnudirektiivist ja veepoliitika raamdirektiivist. Ülekaalukas avalik huvi on rakendatav ainult projektide planeerimise käigus ja tegevusloamenetluses. Ülekaaluka avaliku huviga taastuvenergia projekt peab asuma väljapool NATURA 2000 võrgustikku ega tohi kahjustada kaitsealuseid liike. Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetluse lahendamiseks täpsustatakse seaduses keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande avalikustamise teate sisu.

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE) eesmärk on luua lennuühendus Eesti Vabariigi ja Korea Vabariigi vahel, mis hõlmab vastastikuse juurdepääsu tagamist lennuliinidele, võrdsete võimaluste tagamist ettevõtjatele ning mittediskrimineerimist Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud põhimõtteid arvestades.

Rahvusvahelisest õigusest tulenevalt saab riikidevaheline lennuühendus toimuda kahepoolsete kokkulepete alusel. Tulenevalt 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artiklist 6 võib regulaarset rahvusvahelist lennuliini teise osalisriigi territooriumile või selle kohal käitada ainult selle riigi eriloa või muu volitusega ning nimetatud loa või volituse nõudeid järgides.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE) kohta;

maaelukomisjonis – ülevaade tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu toidujulgeolekut käsitlevast osast, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad, ülevaade Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), korruptsioonivastase erikomisjoni kirja arutelu, välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ajutise kaitse saanud inimeste toetamise paketi välja töötamiseks“ eelnõu (282 OE);

rahanduskomisjonis – mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 30.–31. jaanuar Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest ja 14.–15. veebruar Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – esmatasandi tervishoiu arengukava 2024–2035 arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peremeditsiini õppetooli, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liidu ja Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi esindajad (A. Rei nõupidamisruum).

Välislähetused

2.–6. märts
Riigikogu liige Riina Solman osaleb konverentsil „Israel Allies Foundation Chairman’s conference“ Jeruusalemmas Iisraelis.

3.–5. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarsel konverentsil Brugges Belgias ning kohtuvad NATO kaitsepoliitika ja planeerimise abipeasekretäri Angus Lapsley’ga ja luurevaldkonna abipeasekretäri Scott Bray’ga NATO peakorteris Brüsselis Belgias.

3.–5. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

3.–5. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemere parlamentaarse konverentsi alalise komitee kohtumisel Brüsselis Belgias.

3.–9. märts
Riigikogu Eesti-Taiwani toetusrühma esimees Kristo Enn Vaga (3.–14. märts) ning liikmed Karmen Joller, Ester Karuse, Katrin Kuusemäe, Tõnis Lukas, Juku-Kalle Raid, Luisa Rõivas ja Jaak Valge kohtuvad Taiwani presidendi Tsai Ing-weni, parlamendi esimehe Han Kuo-yu, peaministri Chen Chien-jeni ja välisministri Joseph Wuga Taipeis Taiwanis.

5.–7. märts
Riigikogu liige Urmas Reinsalu osaleb Euroopa Rahvapartei Kongressil Bukarestis Rumeenias.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside