Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) väljatöötamine on peamiselt tingitud vajadusest tagada merel ja siseveekogudel kutselise kalapüügiga tegelevate isikute võrdne kohtlemine Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetuste andmisel.

Kehtiva seaduse kohaselt ei ole teatud kalapüüginõuete tõsiseid rikkumisi toime pannud isikute EMKFi toetuse taotlused vastuvõetavad üksnes merel kutselise kalapüügiga tegelevate isikute puhul. Eelnõuga luuakse olukord, kus nii merel kui ka siseveekogudel sarnaseid kalapüüginõuete tõsiseid rikkumisi toime pannud isikute EMKFi toetuse taotlused ei ole teatud ajavahemikul vastuvõetavad.

Samuti muudetakse eelnõuga kalandusturu korraldamise seaduse (KTKS) teatud sätteid, mille muutmise vajadus on selgunud EMKFi rakendamise senisest kogemusest, ja mis võimaldab EMKFi rakendamisel vähendada administratiivset koormust.

Ühtlasi täiendatakse seadust sätetega, mis võimaldavad kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi andmisel rahuldada nõuetekohased taotlused selle abi liigi andmiseks ettenähtud eelarvevahendite piires olukorras, kus taotlustega taotletavad summad ületavad selleks ettenähtud vahendeid.

Esimene lugemine – kolm eelnõu:

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (375 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Priit Sibul seoses nõukogu liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa volituste ennetähtaegse lõppemisega. Ladõnskaja-Kubits esitas avalduse nõukogu liikme kohalt tagasiastumiseks omal soovil.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb Riigikogu liikmetest ja Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu nimetab kultuurikomisjoni ettepanekul nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat.

Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Seaduses (KAOKS) tehakse kaks muudatust, millega laiendatakse isikute ringi, kelle suhtes kinnisasja omandamise korral KAOKSi kitsendusi ei kohaldata.

Eelnõu mõjutab riigi sihtasutuse majandustegevust, mis on seotud põllumajandus- ja metsamaa ostmise ja kasutusega, ning kohaliku omavalitsuse üksuse KAOKSist tulenevat loamenetlust.

Eelnõuga vabastatakse Ühendkuningriigi kodanikud ja juriidilised isikud, kelle asukoht on Ühendkuningriigis, jätkuvalt kinnisasja omandamise korral riigikaitseliste kitsenduste kohaldamisest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Eelnõuga muudetakse Vabariigi Presidendi valimiskogus esindajate arvu määramise reeglistikku selliselt, et säiliks senine, enne 2017. aasta haldusterritoriaalset reformi kehtinud vahekord Riigikogu liikmete ja volikogude esindajate vahel.

Põhiseaduse järgi valib Vabariigi Presidendi kas Riigikogu või valimiskogu. Kui Vabariigi President ei osutu valituks Riigikogus, kutsutakse kokku valimiskogu, mis koosneb Riigikogu liikmetest ja kohaliku omavalitsuse volikogude esindajatest. Pärast 2017. aasta haldusterritoriaalset reformi vähenes oluliselt kohaliku omavalitsuse üksuste arv. Seetõttu väheneb kehtiva seaduse järgi oluliselt ka volikogude esindajate arv valimiskogus.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu eesmärk on säilitada valimiskogus senine vahekord Riigikogu liikmete ja valimiskogu liikmete vahel. 1996. aastal vastu võetud Vabariigi Presidendi valimise seaduse kohaselt olid üle 2/3 valimiskogu liikmetest kohaliku omavalitsuse volikogude esindajad. Pärast 2017. aasta haldusterritoriaalset reformi on kehtiva seaduse järgi vaid veidi üle poole valimiskogu liikmetest volikogude esindajad. Põhiseadus ega kehtiv Vabariigi Presidendi valimise seadus ei sätesta, milline peaks Riigikogu ja valdade ning linnade esindajate vahekorra määramise põhimõte olema.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – maavarade kaevandamisest ja varudest Eestis, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kohtumine Rektorite Nõukoguga kõrghariduse rahastamise teemal, kutsutud rektorid Mart Kalm, Toomas Asser, Tiit Land, Mait Klaassen, Ivari Ilja ja Priit Reiska;

maaelukomisjoni videoistungil – lihaturu olukorrast ja Eesti Lihaveisekasvatajate pöördumisest, kutsutud Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõule (301 SE), kutsutud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL), AS Tele2 Eesti, Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd Eesti, AS Telia Eesti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop ning Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Õliühingu ning Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu esindajad; ELAKile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu ja Eesti seisukohad selle kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – riigi eelarvestrateegiast 2022–2025, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE);

riigikaitsekomisjoni ja Eduskunta kaitsekomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.30: komisjonide esimeeste sissejuhatus; Põhjala Grupi (Northern Group) ja Ühendekspeditsiooniväe (JEF) koostööst, kutsutud Eesti Kaitseministeeriumi ja Soome Kaitseministeeriumi esindajad; hübriidohtudest, küberjulgeolekust ja -kaitsest, kutsutud Euroopa Hübriidohtude Vastase Oivakeskuse ülem Teija Tiilikainen ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse ülem kolonel Jaak Tarien;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE); vähitõrje tegevuskavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Vähikeskuse, Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Onkoteraapia Ühingu, Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Hematoloogide Seltsi, Vähiravifondi „Kingitud Elu“, Vähihaigete Laste Vanemate Liidu, MTÜ Meeta, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Perearstide Seltsi, Ravimiameti ning Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti seisukohad 6. mail Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; kollektiivsest pöördumisest „TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju“;

õiguskomisjoni videoistungil – sideandmete kasutamisest kriminaalmenetluses (Euroopa Kohtu 2. märtsi eelotsuse valguses), kutsutud justiitsminister Maris Lauri, vandeadvokaadid Elmer Muna ja Oliver Nääs, riigi peaprokurör Andres Parmas ja juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning Harju Maakohtu esimees Astrid Asi; väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad.

Välislähetused

3.–5. mai
Väliskomisjoni liige Indrek Saar saadab president Kersti Kaljulaidi ametlikul visiidil Poola.

4.–6. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütleb avasõnad Arktika-teemalisel seminaril Stockholmis ja kohtub Rootsi Riksdagi väliskomisjoni esimehe Kenneth Forslundiga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside