Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ja sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk.

Õiguskantsleri ettepanek tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsete piirangute Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Heaolu arengukava 2016–2023.
Ettekandjad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE) lihtsustab riigivara valitsemist ja toetab ettevõtluse arendamist. Muudatuste kohaselt saavad kohalikud omavalitsused hakata tulevikus riigilt taotlema tasuta maad juhul kui ettevõtluse arendamiseks soovitakse teha olulisi investeeringuid. Muudes olukordades peavad kohalikud omavalitsused ettevõtluseks maa taotlemisel tasuma 65 protsenti maa harilikust väärtusest viie aasta jooksul. Muudatused lihtsustavad võrreldes varasemaga riigivara valitsemist, eriti mis puudutab vara üleandmist ühelt asutuselt teisele. Muudatused vähendavad asutuste töökoormust ning kooskõlastusringe.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Majanduskomisjoni algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (247 SE) täiendatakse toote nõuetele vastavuse seadust kohustusliku akrediteerimise eest võetavate tasude regulatsiooniga. Õiguskantsler on leidnud, et toote nõuetele vastavuse seadus on põhiseadusega vastuolus, kuna ei sisalda regulatsiooni kohustusliku akrediteerimise eest võetava tasu kohta. Seaduse eesmärk on kõrvaldada õiguslik puudus seoses kohustusliku akrediteerimise eest võetava tasuga.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE) näeb ette võtta kohtutelt ära võimalus automaatselt tagastada muus keeles esitatud riigi õigusabi taotlus. Kui taotlus või sellele lisatud dokumendid on esitatud muus keeles kui eesti või inglise keeles, korraldab taotluse menetleja dokumendi tõlkimise. Tõlkimise kulud arvestatakse taotlejalt välja juhul, kui riigi õigusabi taotlus jäetakse rahuldamata.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (218 SE) põhieesmärk on õiglasema maksusüsteemi kehtestamine, mis oluliselt parandab madalapalgaliste majanduslikku olukorda ja suurendab kokku u 80% palgasaajate sissetulekuid.

Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga“ eelnõuga (216 OE) tehakse valitsusele ettepanek viia läbi riigiasutuste krediit- ja deebetkaartide valdkonna süvaanalüüs ja auditeerimine, et selgitada välja maksevahendite andmise ja kasutamise probleemid, eesmärgiga välistada põhjendamatu või kergekäeline riiklike maksevahendite andmine. Samuti tehakse ettepanek töötada välja ühtne ja kõikidele riigiasutustele kohustuslik riigi maksevahendite andmise, haldamise ja kontrollimise süsteem ning võtta vastu selleks vajalik õigusakt, mis lähtub Euroopa Komisjoni poolt kasutatava ametnike pangakontodega seotud korporatiivsete krediitkaartide süsteemist ning sätestab deebetkaartide andmise erandjuhud.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Väikese väina avade arutelu, kutsutud Saaremaa omavalitsuste, initsiatiivgrupi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; arutelu kalapüüginõuete rikkumisest Pärnu lahes, kutsutud MTÜ Liivi Lahe kalanduskogu, keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (219 OE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamise hetkeseis, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); arenguseire seaduse eelnõu (239 SE);

põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE), kutsutud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esindaja; rahanduskomisjonile arvamuse andmine isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) § 1 kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja; haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE);

rahanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni majanduspoliitilised soovitused Eestile 2016 a.; sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (214 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” eelnõu (227 OE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Kaitseväe suurõppuse “Kevadtorm 2016” järelteavitus, kutsutud Kaitseväe esindaja;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad, mis käsitlevad Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide vahelist partnerlust pärast 2020. aastat, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale mandaat ELi nimel alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel kehtiva üldlepingu uuendamiseks, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE), kutsutud välisministeeriumi esindaja; kokkuvõte 22.-24. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Prantsusmaale;

õiguskomisjonis – Eesti seisukoht ELi otsuste eelnõudele, millega volitatakse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ELi nimel allkirjastama ja sõlmima, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: Väinamere Liinid OÜ-le saadetava vastuskirja arutelu; uurimiskomisjoni lõpparuande projekti arutelu (ruum L332).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisoni esimees Marko Mihkelson kohtub Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse õppuritega.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Kaitseliidu Tallinna maleva puude istutamise tseremoonial.

Välislähetused

27. – 31. mai
Riigikogu liikmed Imre Sooäär ja Henn Põlluaas (27.-30.05) osalevad Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) komiteede istungitel ja 12. plenaaristungil ning kohtuvad Maroko Eesti Seltsi liikmetega Tangieris, Marokos.

29. mai – 1. juuni
Riigikogu liige Juhan Parts osaleb konverentsil Chisinau Finance Conference Moldovas.

30. mai – 1. juuni
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ELi seminaril “Olukord Euroopa Liidus ning selle mõju Eestile” Brüsselis.

31. mai – 1. juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Saksamaa Baieri liidumaa parlamendi juhatuse esimehe Barbara Stammiga ning Baieri liidumaa põllumajandusministriga Münchenis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside