Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ettekanne Eesti Panga 2021. aasta aruandest.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (559 SE) antakse Eesti Hoiuraamatukogu ülesanded üle Eesti Rahvusraamatukogule. Kuna hoiuraamatukogu ülesanded on sarnased ja osaliselt kattuvad rahvusraamatukogu ülesannetega, lõpetatakse selle tegevus eraldiseisva riigiasutusena.

Teenuste ühendamine loob eeldused kasutajakeskseks teenuste innovatsiooniks ja sidusaks arenduseks ja vähendab raamatukoguteenuse killustatust. Muudatus aitab parandada nägemis- või muu trükikirja lugemise puudega inimeste ligipääsu väljaannetele ja digitaalsele teabele, mida praegu pärsib teenuste eraldatus. Rahvusraamatukogu uude renoveeritud hoonesse on ka kavandatud pimedate raamatukogule vajalikud ruumid ning parem ligipääsetavus.

Asutuste füüsiline ühendamine ei ole eeldatavasti päevakorral 2025. aastani, mil peaks lõpule jõudma rahvusraamatukogu hoone renoveerimine. Tulevikus kolitakse hoiuraamatukogu hoiu- ja vahetuskogu kavandavasse pärandihoidlasse ning pimedate raamatukogu teenuseid hakatakse osutama renoveeritud rahvusraamatukogu ruumides Tõnismäel.

Esimene lugemine – viis eelnõu:

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks“ eelnõu (566 OE) kohaselt peaks valitsus langetama otsuse hiljemalt aasta lõpuks, kui ei kehtestata Euroopa Liidu ühist sõjasanktsiooni Venemaale varem, lõpetama pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise Eestis. Selleks on vaja valitsusel välja töötada tegevuskava, mis hõlmaks nii LNG terminali rajamist kui ka alternatiivsete energiavarustuse võimaluste pakkumist tarbijatele, eriti tööstustarbijatele, pidades silmas näiteks biometaanile ülemineku suuremat toetamist.

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu“ eelnõuga (567 OE) tehakse ettepanek kehtestada viivitamatult valitsuse poolt rahvuslik sanktsioon Venemaale suunduvatele ja sealt saabuvatele maismaa transpordivedudele ning samuti Eesti sadamate kasutamisele Venemaale suunduvatele ja sealt saabuvatele laevatranspordivedudele. Samuti tehakse valitsusele ettepanek taotleda meie regiooni Euroopa Liidu riikidelt sama sisuga rahvuslike sanktsioonide kehtestamist ja valitsusel näha 2022. aasta lisaeelarves vajadusel ette mõistlikus ulatuses vahendid sanktsioonist tulenevate võimalike majanduslike probleemide leevendamiseks Eesti ettevõtjatele.

Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (615 SE) parandatakse töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti ning tööandjate ja töötervishoiuarstide koostööd, et tagada ohutu töökeskkond ja ennetada tööga seotud terviseprobleeme.

Eelnõu kohaselt tuleb tööandjal edaspidi korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. See tähendab, et peale senise töötajate tervisekontrolli korraldamise tuleb töötervishoiuarstil analüüsida ka ettevõtte töötervishoiu olukorda ja teha ettepanekuid töötingimuste parandamiseks, samuti nõustada tööandjaid töökeskkonna parandamisel ja anda töötajatele soovitusi tervise edendamiseks. Muudatused soodustavad ettevõtetes süsteemset lähenemist töötervishoiule, mis aitab parandada töökeskkonda, kaitsta töötajate tervist ja ennetada töötajate terviseprobleeme. See omakorda vähendab tööandjate kulusid, mis kaasnevad töötajate haigestumise ja töölt eemalolekuga. Eelnõuga nähakse ette ka tööandja ja töötaja kohustused kaugtöö korral ohutu töökeskkonna tagamisel.

Eelnõuga reguleeritakse töötaja terviseandmete töötlemist, kui see on vajalik töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks. Töötaja terviseandmete töötlemine võib olla vajalik keemilistest ja bioloogilistest ohuteguritest põhjustatud terviseriskide maandamiseks, töötervishoiuteenuse korraldamiseks, töötaja alkoholijoobe tuvastamiseks, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimiseks. Kuna ükski nimetatud kohustusest ei ole uus, siis sisuliselt tööandja õigusi ei laiendata, vaid muudetakse terviseandmete töötlemine osapooltele selgemaks.

Veel on eelnõu järgi kavandatud luua tööandjatele töökeskkonna andmekogus võimalus koostada ja säilitada tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimise raporteid, mis vähendab paberdokumentide koostamise, edastamise ja säilitamisega kaasnevat halduskoormust.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (564 SE) täiendatakse seadust paragrahviga, milles nähakse ette toetus isikutele, kes annavad osa neile kuuluvast eluruumist või eluruumi tervikuna tasuta kasutamiseks rahvusvahelist kaitset taotlevale või rahvusvahelise kaitse saanud välismaalasele. Eelnõu järgi antakse valitsusele volitus kehtestada toetuse suurus ja selle maksmise kord. Eelnõu algatajate ettepanek on, et toetus oleks 210 eurot kuus ning see oleks ette nähtud neile, kes annavad osa oma elamispinnast või neile kuuluva elamispinna Ukraina sõjapõgenikele kasutada vähemalt kuueks kuuks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) kohaselt ei kohandata eesti keele oskuse nõudeid rahvusvahelise kaitse taotlejale ja rahvusvahelise kaitse saajale, kes on saabunud Eestisse enne 31. detsembrit 2022 ning viibinud Eestis vähem kui kaks aastat. Eelnõu eesmärk on lubada Eestisse saabunud sõjapõgenikud kiiresti tööjõuturule.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ muutmine“ eelnõu (616 OE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – riigi ning kohalike omavalitsuste koolivõrgu ümberkorralduse plaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna, riigihalduse minister Jaak Aab, Lüganuse Kooli ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjoni videoistungil – riigihangete seaduse ning riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad energeetikasektoris metaaniheite vähendamise määruse kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE);

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE), kutsutud Siseministeeriumi, advokaadibüroo LEXTAL ning ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhjamaade ja Balti riikide esinduse esindajad; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE) ning riigipiiri seaduse muutmise eelnõu (489 SE), kutsutud Siseministeeriumi, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhjamaade ja Balti riikide esinduse, SA Eesti Inimõiguste Keskuse ning MTÜ Eesti Pagulasabi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – Finantsinspektsiooni 2021. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE); Päästeamet riigikaitse laias käsitluses: ülesanded, positsioon ühiskonnas ning elanikkonnakaitse asutuse rolli kandmine ja sisustamine, kutsutud Siseministeeriumi ja Päästeameti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – vähitõrje strateegia rakendustegevustest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Ravimitootjate Liidu ja Vähiliidu esindajad;

õiguskomisjonis – karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE), vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; politsei- ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Välislähetused

30.–31. mai
Riigikogu esimees Jüri Ratas on Põhja- ja Baltimaade spiikrite ühisvisiidil Chișinăus Moldovas.

30. mai – 1. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Indrek Saar osaleb ENPA alalise komitee istungil Dublinis Iirimaal.

31. mai – 1. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Slándáil (National Security Summit Ireland) korraldatud julgeolekukonverentsil Dublinis Iirimaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside