Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku seitsme eelnõu menetlemine, neist üks on jõudnud lõpphääletuseni ja kuus on esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE). Eelnõuga tehakse ettepanek muuta Eesti kodakondsuse taotlemise tingimused soodsamaks nende inimeste jaoks, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata tulenevalt seadusliku esindaja tegevusetusest. Eelnõuga kaotatakse seeläbi nende alla 15-aastaste inimeste ebavõrdne kohtlemine, kellele seaduslik esindaja ei olnud alla 15-aastasena elamisluba taotlenud, kuid kes faktiliselt on nõutava aja Eestis elanud. Eelnõu on välja töötatud lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 21.

2. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (672 OE). Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja Andre Sepp ja Ülo Tulik ning nimetada delegatsiooni liikmeks Peep Aru ja Peeter Laurson.

3. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu (635 SE), mis täpsustab ja lihtsustab põhjendamatu vahistamise, ametist kõrvaldamise või vara arestimise tõttu kahju kannatanud isikutel riigilt hüvitise saamist. Eelnõu loob regulatsiooni nendele inimestele kahju kompenseerimiseks, kes on süüteomenetluses kannatanud moraalset või varalist kahju. Kahju hüvitamise eelduseks on, et isik on kohtu pool lõplikult õigeks mõistetud või on kriminaalmenetlus tema suhtes lõpetatud. Kompenseerimise aluseks võivad olla juhtumid, kus isik on näiteks vahistatud, kahtlustatavana kinni peetud, ametist kõrvaldatud, tema suhtes on kohaldatud elukohast lahkumise keeldu, tema vara on arestitud või ära võetud. Hüvitise saamiseks peab isikule olema tekkinud reaalne kahju ning esinema põhjuslik seos kahju ning eelpool nimetatud piirangute vahel.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), mille kohaselt ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel isiku või perekonna sissetulekute hulka riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust.

5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud teeseaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (591 SE), eelnõuga soovitakse kohalikele omavalitsustele anda erateede võõrandamisel eelisostuõigus. Eelnõu seletuskirja järgi on selle rakendamine kiireim viis võimaldamaks eratee avalikku kasutamist. Samuti võib eratee soetamine eelisostuõigusega osutuda soodsamaks kui hilisem tee võõrandamise eest makstav kompensatsioon või eratee avaliku kasutamise eest tee omanikule makstav tasu.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (618 SE), mille kohaselt eraldatakse kohalikele omavalitsustele järgmiste aastate eelarvetes vähemalt 10% kütuseaktsiisist laekuvatest vahenditest kohaliku teehoiu rahastamiseks.

7. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Juku-Kalle Raidi, Olga Sõtniku, Priit Sibula, Mart Meri ja Andres Herkeli käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (630 SE), mis näeb ette alandada raamatute ja õppevahenditena kasutatavate töövihikute käibemaksumäära 9%-lt 5%-le.


Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: arutelu Eesti naftareostusvõimekusest SA Eestimaa Looduse Fondi 24. aprilli kirja põhjal; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE); ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE); jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) (ruum L332);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE); Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamise otsuse algatamise arutelu; Rahvusooperi seaduse võimalike muudatuste arutelu;

maaelukomisjonis – omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE);

majanduskomisjonis – küberjulgeoleku strateegia 2014-2017 tutvustus; Vabariigi Valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE); Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel ning Riigikogu Kantselei ja justiitsministeeriumi esindajad;

Kell 14 – valimisea langetamine – kaasnevad mõjud, valimisiga Euroopa riikides ja noorte arvamus; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal).

rahanduskomisjonis – ülevaade valitsuse kavandatavatest muudatustest tulumaksuseaduses, sotsiaalmaksuseaduses ja Eesti Kultuurkapitali seaduses; ülevaade Valitsuse kavandatavatest muudatustest maksukorralduse seaduses ja käibemaksuseaduses; ülevaade valitsuse kavandatavatest muudatustest alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduses; Eesti valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (673 SE); tulumaksuseaduse eelnõu (643 SE); käibemaksuseaduse eelnõu (644 SE);

riigikaitsekomisjonis – ühisistung Tšehhi parlamendi alamkoja kaitsekomisjoniga (L241);

sotsiaalkomisjonis – OÜ Saar Poll uuringu “Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs- eelhindamine” tutvustamine; riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud välisminister Urmas Paet; informatsioon arengutest Ukrainas, kutsutud kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Riigikogu riigikaitsekomisjoni, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning konkurentsiameti esindajad.


Välislähetused

3. – 5. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA kultuuri-, teaduse-, hariduse ja meedia komitee istungil Pariisis.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab rahvusvahelise noorte kunstnike konkursi “Maa värvid” võitjate näituse (Eesti lastekirjanduse keskus).

 

Tagasiside