Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Üldhariduse jätkusuutlikkus” arutelu. Ettekandjateks on haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Kaja Land, Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees Vello Jõgisoo ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Riigikogu täiskogu menetleb nelja teisel lugemisel olevat eelnõu ning kolme otsust.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE). Eelnõuga tagatakse valdkonna täpsem reguleeritus, et hankijatel oleks võimalik efektiivsemalt kasutada seadusega ette nähtud dünaamilise hankesüsteemi ja raamlepingu instituute. Kõrvaldatakse mitmetimõistetavused, mis puudutavad raamlepingu ja dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimisel ooteaja kohaldamist ning hankelepingute hilisemat tühisuse tuvastamist, samuti täpsustatakse vaidlustuse esitamise tähtaja regulatsiooni.

Muudatusettepanekuid Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt ei laekunud. Eelnõu algataja esindaja esitas komisjonile kaalumiseks kolm muudatusettepanekut, mida majanduskomisjon toetas. Üks ettepanek muudab halduskohtumenetluse seadustiku kaebeõiguse sätteid hankeasjades. Riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud vaidlustusi menetleks vaidlustuskomisjoni asemel halduskohus.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse, audiitortegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE). Eelnõu peamine eesmärk on tagada kindlustusandjate juhtimissüsteemi tõhus toimimine. Kuna kehtiv seadus reguleerib kindlustusandja juhtimise nõudeid minimaalselt, täiendatakse ja täpsustatakse juhtimissüsteemi nõudeid, sealhulgas kindlustusandjate riskijuhtimissüsteemi, sisekontrolli süsteemi ja kindlustustegevusega seotud tegevuste edasiandmise regulatsiooni. Reguleeritakse ka senisest täpsemalt kindlustusandja kõrvaltegevusi ning tõstetakse kindlustusmaaklerite vastutuskindlustuslepingu kindlustussummasid.

Muudatusettepanekuid Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt ei laekunud. Eelnõu algataja esindaja esitas komisjonile kaalumiseks viis muudatusettepanekut, millest kolm oli ajendatud Eesti Kindlustusseltside Liidu pöördumisest majanduskomisjonile. Komisjon toetas kõiki eelnõu algataja esitatud ettepanekuid.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE). Eelnõu tuleneb Euroopa Liidu (EL) direktiivist. See sätestab miinimumnõuded, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus ja antava kaitse sisu. Direktiivi peamine eesmärk on tagada ühelt poolt, et liikmesriigid kohaldavad ühiseid kriteeriume nende isikute tuvastamiseks, kellel on tõeline vajadus rahvusvahelise kaitse järele. Teiselt poolt, et kõnealustele isikutele on kõigis liikmesriikides kättesaadavad minimaalsed hüved. Muudatused aitavad piirata rahvusvahelise kaitse taotlejate edasiliikumist ühest liikmesriigist teise, kui liikumise põhjuseks on üksnes õiguslike raamistike erinevused.

Põhiseaduskomisjon otsustas teha eelnõule ühe muudatusettepaneku – näha seaduse jõustumine ette järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE). Eelnõu eesmärk on liikluskindlustuse korralduse arusaadavamaks muutmine. Eelnõu sätestab süsteemse uuenduse liikluskindlustuse kahjude hüvitamisel – kahjustatud isikul on eelnõu järgi võimalik kahju hüvitamise nõudega pöörduda oma liikluskindlustuse kindlustusandja poole. Samuti on eesmärgiks liikluskindlustuse regulatsiooni võlaõigusseadusega kooskõlla viimine, millega muutub kindlustusandja ja kindlustusvõtja suhe sarnasemaks teiste kindlustussuhetega. Siiski on eelnõus ka selliseid sätteid, mis liikluskindlustuse kontekstist lähtuvalt näevad ette võlaõigusseaduses sätestatust üksikasjalisema, täpsema ja kohati ka erineva regulatsiooni, näiteks hüvitatavat kahju käsitlev regulatsioon. Oluline on ka kindlustamata sõidukite liikluses osalemise vähendamise eesmärk. Eestis on kindlustamata sõidukite ja kindlustamata sõidukite põhjustatud liiklusõnnetuste osakaal aastatega vähenenud, kuid Lääne-Euroopa riikidega võrreldes on see jätkuvalt märkimisväärne. Eelnõuga sätestatakse automaatne liikluskindlustus, mis on sundkindlustussüsteem, mis lülitab liiklusregistris olevad kohustusliku liikluskindlustuse lepinguta sõidukid automaatselt kindlustuskaitse alla.

Muudatusettepanekute tähtajaks esitati kaks muudatusettepanekut Eesti Keskerakonna fraktsioonilt, lisaks pöördus majanduskomisjoni poole kirjalikult Eesti Liikluskindlustuse Fond, Eesti Kindlustusmaaklerite Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon. Eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks kutsus juhtivkomisjoni ettekandja Kristen Michal korduvalt kokku töögrupi, kus eelnõu algataja esindajate, Eesti Liikluskindlustuse Fond esindajate, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajate ja maanteeameti esindajatega arutati läbi muudatusettepanekuid.

Kokku sai komisjon arutamiseks muudatusettepanekuid 41. Komisjon toetas kõiki peale ühe Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepaneku. Majanduskomisjoni ettepanek on 3. detsembril eelnõu teine lugemine katkestada ning määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 19. detsember.

5. Esimesel lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsus “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013.–2015. aasta tegevuse kontrollimiseks” (535 OE). Otsus näeb ette nimetada  Riigikontrolli  2013.-2015. aasta tegevust kontrollima Grant Thornton Rimess OÜ.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” (534 OE). Otsus näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Aadu Musta asemel Enn Eesmaa ja tema asendusliikmeks Priit Toobal.

7. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” (540 OE). Otsus näeb ette nimetada Kajar Lemberi asemel komisjoni liikmeks Jüri Morozov.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE);

maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); taastuvenergia väikelahendused; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE);

majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Raudtee (Toompuiestee 35). Ülevaade kaubavedudest, AS-i Eesti Raudtee rollist raudteeadministraatorina, seadusandlikust keskkonnast ja raudtee infrastruktuuri seisukorrast;

põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lõike 1 ja lisa 1 asjassepuutuvuse ja põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõud: Eesti ja Usbekistani valitsuste vahel (523 SE), Eesti ja Bahreini Kuningriigi valitsuste vahel (537 SE), Eesti ja Tai Kuningriigi valitsuste vahel (538 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – väljasõiduistung Rakvere politsei ja pääste ühishoonesse. Kohtumine Ida päästekeskuse ja Ida prefektuuri juhtidega, politseimuuseumi külastus.


Sündmused

Kell 10.15 Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil „Puuetega inimesed tööle – võimalik või võimatu?“ (Swisshotel).

Kell 13 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt avab näituse „Kunst ühendab“, kus esitletakse 15. aastapäeva tähistava MTÜ Viljandimaa Singel Vaimse Tervise Päevakeskuse psüühilisest erivajadusest tingitud puudega inimeste loomingut. 3. detsembril tähistatakse 21. rahvusvahelist puuetega inimeste päeva (Toompea lossi 3. korrus).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).

Kell 15 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kristiine sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 15 – Kodanikuühiskonna toetusrühma arutelu kodanikeühenduste rahastamise teemal, osalevad Alari Rammo, Urmo Kübar ja Maris Jõgeva (Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit) ning Hille Hinsberg (Poliitikauuringute Keskus Praxis (L240).

Kell 16
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Riigikogu kantselei kauaaegsete teenistujate tänuvastuvõtul.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Konrad Adenaueri Fondi Eesti esinduse 20. aastapäeva kõneüritusel (Radisson Blu Hotell).


Välislähetused

30. november – 6. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ja Kadri Simson osalevad NATO PA, NATO Ühingu ja USA Riikliku Sõjaülikooli koostöös korraldatud traditsioonilisel parlamentaarsel foorumil Washingtonis. Peamised teemad: transatlantilise partnerluse hetkeseis, transatlantilised väljakutsed Lähis-Idas, terrorismivastase võitluse ja küberkaitsealased väljakutsed, Afganistani sõjalised ja poliitilised õppetunnid, USA välispoliitika olulisemad suunad.

Lisaks toimuvad kohtumised Esindajatekoja väliskomisjoni Euroopa, Euraasia alakomitee esimehe Dana Rohrabacheri ja liikme William Keatinguga ning Senati väliskomisjoni liikmete välisnõunikega. Kohtumistel arutatakse USA välispoliitilisi väljakutseid, tähtsamaid eesmärke ja suhteid NATO-ga. Visiidi viimasel päeval võtab delegatsioon osa Eesti Suursaatkonna ja USA NATO Ühingu organiseeritud ümarlauast, kus keskendutakse põhiliselt suhetele Venemaaga, Aasia regiooni tähtsuse tõusule ning üldist julgeolekut puudutavatele teemadele.

1.– 4. detsember
Riigikogu liikmed Väino Linde ja Jaanus Tamkivi osalevad Balti Assamblee delegatsiooni koosseisus GUAM Parlamentaarse Assamblee istungjärgul Thbilisis, Gruusias. GUAM = Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova.

2. – 4. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja meediakomitee istungi töös Pariisis.

3. – 6. detsember
Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool osaleb rahvusvahelisel puitehitiste ja arhitektuuri konverentsil Garmischis, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside