Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi on kolm eelnõu esimesel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel on Riigikogu otsuse “Saale Laose Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (563 OE). Saale Laos on tunnustatud avaliku õiguse ekspert. Ta on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel (rahvatervisevastaste süütegude peatükk), samuti kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus, juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist. Saale  Laos on õiguskantsleri nõunikuna töötades omandanud põhjalikud teadmised põhiseaduslikkuse järelevalve vallast, kontrollides õiguskantsleri ülesandel õigustloovate aktide põhiseadusega kooskõla. Saale Laose akadeemiline haridus ja senine töökogemus annavad tunnistust sellest, et ta sobib töötama riigikohtunikuna, märgitakse taotluses. Riigikohtu esimees tegi ettepaneku nimetada Saale Laos Riigikohtu liikmeks alates 3. märtsist 2014.

2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE). Eelnõu näeb ette võimaldada nendel isikutel, kes omavad lisaks Eesti kodakondsusele ka muu riigi kodakondsust, säilitada Eesti kodakondsus, kui muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu, ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Eelnõuga soovitakse anda PPA-le antud küsimuses kaalutlusõigus. Põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

3. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (533 SE). Eelnõuga soovitakse võrdsustada haigushüvitiste saamisel füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) palgatöötajatega võrdsed tingimused.  Seletuskirjas märgitakse, et haigekassa maksab haigushüvitist alates üheksandast haiguspäevast, neljandast kaheksanda päevani maksab palgatöötajatele haigushüvitist aga tööandja. FIE-dele ei maksa keegi neljandast kuni kaheksanda haiguspäevani hüvitist, sest temal kui iseseisval ettevõtjal pole tööandjat. Nendel pole ka võimalust haigestumise kompenseerimiseks midagi täiendavalt oma ettevõtlustulust maha arvata. Eelnõuga tehakse ettepanek anda FIE-dele võimalus haiguse tõttu saamata jäänud ettevõtlustulu kompenseerimiseks arvata ettevõtlustulust maha eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. Rahanduskomisjon on teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis ja majanduskomisjonis – kell 14-17.30: Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee ja majanduskomisjoni korraldatav konverents „Energia ja kliimapoliitika ühendamine Eestis: biomass, maagaas, põlevkivi“ (konverentsisaal); NB: toimub veebiülekanne ja salvestus https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

maaelukomisjonis – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) valmisolek EL-i finantsperioodiks 2014-2020, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja PRIA peadirektor Jaan Kallas;

põhiseaduskomisjonis – protokolli nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud esindajad välisministeeriumist ja valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtust; isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); Riigikohtule arvamuse andmine töölepingu seaduse § 107 lg 2 põhiseaduslikkuse kohta;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (543 OE);

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Eestile olulistel teemadel Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, kutsutud Eesti suursaadik ÜRO juures Margus Kolga; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, ettekandja Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Väino Linde; ülevaade EL-i ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, ettekandja Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks;

õiguskomisjonis – kell 13: õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Riigikogu liige Eiki Nestor, Eesti Kutsehaigete Liidu, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; arvamus Riigikohtule töölepingu seaduse § 107 lg 2 põhiseaduslikkuse kohta.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 12. klasside õpilastega Riigikogus.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Rahumäe põhikoolis.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Saksa Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb William Somerset Maughami 140. sünniaastapäevale pühendatud sümpoosionil (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Roosikrantsi 6).

Välislähetused

28. – 29. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb EL-i kosmosepoliitika iga-aastasel konverentsil Brüsselis.

Tagasiside