Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (58 SE) luuakse võimalus taotleda lihtsustatud korras kodakondsust Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad või vanavanemad on elanud siin enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist.

Eelnõu puudutab alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik. Alaealine saab eelnõu kohaselt seadusliku esindaja taotlusel Eesti kodakondsuse, kui tema vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik. Kui Eesti kodakondsust sooviv alaealine on teise riigi kodanik, peab ta selle riigi kodakondsusest eelnevalt loobuma. Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta jõustub päev pärast seda, kui volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõuga (117 SE) lihtsustatakse osaühingu osade võõrandamist ning kaotatakse ebavajalikud piirangud ja vorminõuded. Osa miinimumväärtuseks kehtestatakse senise ühe euro asemel üks sent, mis võimaldab senisest paindlikumalt määrata osaühingu osade suurusi. Osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudena jääb üldiselt kehtima notariaalse tõestamise nõue. Sellest nõudest võivad kõigi osanike nõusolekul loobuda vaid osaühingud, mille osakapital on üle 25 000 euro.

Õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (101 SE) tahetakse lihtsustada osaühingu osade õiguskäivet ning kaotada ebavajalikud piirangud ja vorminõuded. Muudatuste väljatöötamisel on arvestatud eelkõige rahvusvahelise osanike ringiga osaühingute huvide ja praktikas ilmnenud probleemidega. Eelnõu eesmärk on suurendada Eesti osaühingu kui ettevõtlusvormi atraktiivsust konkurentsis muude riikide, eelkõige teiste Euroopa Liidu liikmesriikide taoliste ettevõtlusvormidega. Eelnõuga soovitakse vähendada olukordi, kus investorid loobuvad Eestiga seotud äriprojekti läbi viimiseks Eesti osaühingu kasutamisest, kuna see on liialt keeruline või kulukas.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni tegevusest;

maaelukomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: kohtumine Maa-ameti esindajatega (Maa-amet);

majanduskomisjonis – kohtumine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori Kaur Kajakiga;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Eesti Inimarengu Aruande 2019/2020 tutvustus, kutsutud aruande peatoimetaja ning SA Eesti Koostöö Kogu esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE), kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: Rail Balticu projekti hetkeseisust ja selle kajastamisest riigieelarve seletuskirjas (ruum L332);

riigikaitsekomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ning Eesti Advokatuuri, Riigikohtu ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ning Eesti Advokatuuri, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – Eesti Õdede Liidu 29. oktoobri märgukirjast, kutsutud Eesti Õdede Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; õiguskantsleri 19. detsembri märgukirjast „Töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamine“ ning Sotsiaalministeeriumi „Töötuskindlustuse seaduse ja tööturuteenuste ja toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest“, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas, Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ning Eesti-Poola parlamendirühma esimees Aadu Must kohtuvad Ämari lennubaasis NATO Balti õhuturbe missiooni täitva Poola lennusalgaga.

Ajakirjanikel, kes soovivad kohtumisel osaleda, palume saata enda nimi, dokumendi number ja esindatava väljaande nimi hiljemalt 27. jaanuariks kell 12 aadressile [email protected]. Lennubaasi väravas palume ajakirjanikel kohal olla hiljemalt kell 10.40. Juhime tähelepanu, et registreerimisaja möödudes pole enam võimalik sisse pääseda. Lisainfo telefonil +372 5679 4408.

Kell 13 – Eesti-USA parlamendirühm kohtub USA ajutise asjuri Brian Roraffiga.

Välislähetused

26.–29. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Raivo Tamm osalevad ENPA I osaistungi kohtumisel Strasbourgis Prantsusmaal.

28.–29. jaanuar
Riigikogu liikmed Jaak Juske ja Raimond Kaljulaid kohtuvad Euroopa Parlamendi saadikutega Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside