Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb Riigikogu täiskogu nelja eelnõu – toimub kahe eelnõu teine lugemine ja kahe eelnõu esimene lugemine.

1.    Teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE). Eelnõuga kavandatud muudatuste eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) kosmeetikamääruse rakendamine, millega saavutatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ja toimiv siseturg. Selleks viiakse kehtivad seadused vastavusse kosmeetikamäärusega. Eelnõuga täpsustatakse pädeva asutuse ja järelevalve ülesandeid ning sätestatakse vastutus kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele esitatud nõuete rikkumise eest. Muudatuste sihtrühmadeks on eelkõige järelevalve institutsioonid, kosmeetikatoodete tootjad ja importijad ning kosmeetikatooteid kasutavad elanikud.

2.    Teisel lugemisel on valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE). Eelnõuga tehakse järgmised muudatused: lisatakse uued terminid, määratakse vedelkütusevaru koosseis, sätestatakse varu hoidmise kohustuse ja olemasoleva varu arvutamise uued alused, sätestatakse erivaru moodustamise reeglid, sätestatakse uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule, täpsustatakse nõudeid tegutsemiseks varustamisraskuste korral, täiendatakse nõudeid andmete esitamisele ning viiakse varu haldaja nõukogu puudutav regulatsioon kooskõlla riigivaraseadusega, sätestades samas erandid riigivaraseadusest.

3.    Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE). Selle olulisemaks eesmärgiks on viia raudteeseaduse sõnastus vastavusse EL-i vastavate direktiividega. Nendega seoses täpsustatakse raudteeseaduse terminoloogiat. Ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse asemel antakse raudteeinfrastruktuuri ettevõtjatele ohutusluba,  raudteeveo ettevõtjatele ohutustunnistus ja mitteavaliku raudtee puhul tegutsemise ohutustunnistused. Raudteeliiklusõnnetuste, raudteeintsidentide ja otsasõitude asemel võetakse kasutusele direktiivide terminoloogia: õnnetusjuhtumid, tõsised õnnetusjuhtumid ja vahejuhtumid. Samuti täpsustatakse Tehnilise Järelevalve Ameti ja Ohutusjuurdluse Keskuse ülesandeid ning õigusi järelevalvemenetluse raames. Selgitatakse ka Euroopa ja SRÜ riikide raudteeveeremi numbri kasutamist. Samuti muudetakse sätteid seoses Rail Balticu projekti arendamisega, kehtestades väiksem raudteekaitsevööndi laius.

4.    Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE). Eelnõuga soovitakse kehtestada riiklikud lasteaiaõpetajate palga alammäärad ning riigieelarve sihtotstarbelised eraldised omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks. Kultuurikomisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.


Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 rakendamise arutelu;

majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (510 OE); elektrijaamade omatarbe arutelu elektrituruseaduse (318 SE) raames;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE); märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kiri, milles tehakse põhiseaduskomisjonile ettepanek reguleerida seadusandluses poliitilise reklaami mõiste ja sisu;

rahanduskomisjonis – 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), siseministeeriumi valitsemisala, kutsutud siseminister Ken Marti Vaher; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), regionaalministri valitsemisala, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE); kohtumine kohalike omavalitsuste liitude esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 patsiendiseadus (457 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; 2014. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala; riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (488 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (498 OE);

väliskomisjonis – ülevaade Saksamaa üldvalimiste tulemustest, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaal Kaja Tael; kell 15 väliskomisjoni kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

õiguskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad ELi direktiivi ettepaneku suhtes eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja ELi konkurentsiõiguse rikkumise korral; perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE).

 

Sündmused

Kell 10 – 15.30 – maaelukomisjoni liikmed osalevad konverentsil Aasta Põllumees 2013. Riigikogu esimees Ene Ergma külastab konverentsi kell 11.30 (konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu merenduse toetusrühma koosolekul.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ungari suursaadiku Erik Hauptiga.

 

Välislähetused

 

21. – 23. oktoober
Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb FBI National Academy Euroopa koolitusel Brüsselis.

 

Riigikogu pressiteenistus
21. oktoober 2013

 

Tagasiside