Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), mis täpsustab meresõiduohutuse-alaseid nõudeid. Täpsustatakse laevaõnnetuste liigitamist, ohutusjuurdluse kohaldamisala, vastavat koostööd ning ohutusjuurdluse korraldaja õigusi ja kohustusi tulenevalt EL-i vastavast direktiivist. Samuti täpsustatakse väikelaevadele ja jettide turujärelevalvet. Muudatuste põhirõhk on laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi korral ohutusjuurdluse keskuse (OJK) läbiviidava juurdluse eristamiseks veeteede ameti poolt läbi viidavast juurdlusest. Eelnõu täpsustab laevaõnnetuse definitsiooni: edaspidi loetakse laevaõnnetuseks ka näiteks isiku kadunuks jäämist laevalt ning laeva eeldatavat hukku. Veeteede ameti turujärelevalve pädevust laiendatakse väikelaevadelt ka jettidele. Maanteeametilt võetakse nimetatud järelevalvepädevus ära, kuna neil puudub vastav kompetents ning praktika.

Teisel lugemisel on 2 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), mis näeb ette komisjonide istungite protokollide muutumist põhjalikemaks. Komisjoni istungi protokollis tuleb kokkuvõtlikult kajastada komisjoni istungi käiku ja vastuvõetud otsuste ning seisukohtade kujunemist. Istungil sõna võtnud inimeste seisukohti refereeritakse nimeliselt ning samuti kantakse protokolli nimeliselt hääletamistulemused.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (160 SE), kaasajastatakse valimiste läbiviimise, korraldamise ja järelevalve korda. Eelnõu kohaselt on riigi tasemel valimiste korraldajaks riigi valimisteenistus, mis moodustatakse Riigikogu Kantselei eraldiseisva struktuuriüksusena ja on valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev. Vabariigi Valimiskomisjon jääb valimiste aususe ja seaduslikkuse tagajaks, kes teeb kindlaks valimistulemuse, teostab järelevalvet valimiste korraldajate üle ja vaatab läbi kaebused.

Esimesel lugemisel on 3 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) sätestab Riigikogu liikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös, andes neile taas võimaluse kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse elu korraldamisel.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (177 SE). Eelnõu eesmärk on parandada Eesti poliitilist kultuuri ja likvideerida väljakujunenud peibutuspartide institutsioon. Selle asemel võiksid Riigikogu liikmed, kes tahavad toetada oma erakonnakaaslaste valimistulemust, käia valijaid nende kasuks agiteerimas. Selleks tehakse eelnõuga ettepanek kehtestada Eestis mandaatide ühitamatuse põhimõte: uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Isik, kes on juba valitud rahvaesindajaks, aga kandideerib edukalt veel teise esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest esinduskogu kohast ilma. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE) sisuks on Riigieelarve seadusesse uue punkti lisamine, mis kohustab suunama stabiliseerimisreservi kõik need summad, mis on laekunud eelarveaasta jooksul riigile süüteo eest rahatrahvi või rahalise karistusega karistatud isikutelt Karistusseadustiku §-de 44 ja 47 tähenduses.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – hariduse rahastamise teemalise oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Konjunktuuriinstituudi esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta 2015. aasta tegevuse ülevaade; „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ eelnõu (194 OE), kutsutud Tallinna Sadama uurimiskomisjoni esimees Artur Talvik; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist;

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna lennujaama: arutelu lennunduse arengu plaanide kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung kaitseministeeriumisse – kohtumine kaitseministeeriumi juhtkonnaga;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi ja Türgi koostööst rändekriisi lahendamisel, kutsutud Eesti alaline esindaja ELi juures suursaadik Matti Maasikas; Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud rahandusministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – arutelu kadunud inimeste otsimisega seotud õiguslikust regulatsioonist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning siseministeeriumi ja SA Kadunud esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama nõukogu esimehe kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes; endise majandus- ja taristuministri kuulamine AS Tallinna Sadama aktsiate valitsemisega seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Põltsamaal toimuval XV hariduskonverentsil „Hästiturvatud koduarvutist digiturvalisuse ja küberkaitseni.“

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Valges saalis riigivanem August Reile pühendatud postmargi esitluse. Eesti Asutava Kogu ja Riigikogu esimehele ning riigivanemale Reile pühendatud postmark on osa postmargiseeriast „Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018“.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor asetab pärja Asutava Kogu ja Riigikogu esimehe, riigivanema, ministri ja diplomaadi August Rei mälestuskivi juurde ning peab kõne tema 130. sünniaastapäeva tähistamise üritusel (Järvamaal Kurla külas Kabala rahvamajas).

Välislähetused

16. – 23. märts

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (16.-22.03), sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk ning Riigikogu liikmed Marika Tuus-Laul (16.-22.03) ja Helmen Kütt osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 134. Assambleel Sambias.

16. – 23. märts

Riigikogu liige Henn Põlluaas osaleb õppereisil Euroopa Komisjoni poolt rahastatava Media4Development projekti raames Ghanas.

17. – 22. märts

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA delegatsioonis Kasahstani parlamendivalimiste vaatlusmissioonil Kasahstanis, Astanas.

20. – 23. märts

Riigikogu liige Johannes Kert osaleb George Marshalli Keskuse korraldataval Ukraina valitsuse esindajatele suunatud tippjuhtide seminaril Kiievis, Ukrainas.

20. – 27. märts

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb tulevikupersoonide programmi raames toimuval õppereisil Prantsusmaal.

21. – 23. märts

Riigikogu liige Peeter Ernits osaleb Vabariigi Presidendi ametlikul visiidil Horvaatias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside