Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on nelja otsuse eelnõu esimene lugemine, kahe eelnõu teine lugemine ning Riigi jäätmekava 2014 – 2020 tegevuskava arutelu.

1. Esimesel lugemisel on Riigikogu keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (670 OE), millega kutsutakse keskuse nõukogust tagasi Liisa-Ly Pakosta ja Jaanus Tamkivi ning nimetatakse nõukogu liikmeteks Karel Rüütli ja Jaan Õunapuu.

2. Esimesel lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (671 OE), mis näeb ette nimetada Eesti esindajaks kontrollkomiteesse rahanduskomisjoni esimees Rannar Vassiljev. Kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panganõukogule iga-aastase audiitori järeldusotsuse.

3. Esimesel lugemisel on Riigikogu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (662 OE). Eelnõuga nimetatakse delegatsiooni juhiks Marianne Mikko.

4. Esimesel lugemisel on Riigikogu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (665 OE), eelnõu näeb ette nimetada delegatsiooni asendusliige Indrek Saar delegatsiooni juhiks ning senine delegatsiooni liige ja juht Liisa-Ly Pakosta asendusliikmeks.

5. Teisel lugemisel on Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE). Eelnõuga muutuvad Eesti kodakondsuse taotlemise tingimused soodsamaks nende isikute jaoks, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata tulenevalt seadusliku esindaja tegevusetusest. Eelnõuga kaotatakse seeläbi nende alla 15-aastaste isikute, kellele seaduslik esindaja ei olnud alla 15-aastasena elamisluba taotlenud, kuid kes faktiliselt on nõutava aja Eestis elanud, ebavõrdne kohtlemine. Eelnõu on välja töötatud lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 21.

6. Teisel lugemisel on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE). Eelnõuga luuakse apteegiteenuse korraldamisel uus raamistik, määratledes proviisori ja farmatseudi tervishoiutöötajana ning andes üldapteegi juhatajale tervishoiupõhimõtetest lähtuv sõltumatuse garantii apteegi tegevuse korraldamisel. Apteegi pidajaks saab olla apteegi juhatajaks olev proviisor kas füüsilisest isikust ettevõtjana või peab ta omama kontrollosalust, st üle 50% häältest apteeki pidavas eraõiguslikus juriidilises isikus.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas esmaspäevasel (19. mai 2014) istungil teha apteegikorralduse eelnõusse muudatusettepaneku, millega kehtestatakse aastaks ajutine regulatsioon suure nõudlusega piirkonnas uue apteegi avamiseks. Ettepaneku järgi saab kuni 2015. aasta 9. juunini üle 4000 elanikuga asulas apteeki avada ainult kohaliku omavalitsuse ettepanekul ja ravimiameti nõusolekul. Vähese nõudlusega piirkonnas ei ole apteekide asutamisel piiranguid.

7. Riigi jäätmekava 2014 – 2020 tegevuskava arutelu.
Ettekandjateks on keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – AS Tallinna Vesi 12.02.2014 kirja arutelu, komisjon arutab monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusest tulenevat AS Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahelise kohtuvaidluse käekäiku ja AS Tallinna Vee ettepanekut muuta seoses sellega ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni seadust, kutsutud AS Tallinna Vesi, konkurentsiameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad; arutelu Ülemiste järvega seotud riskide maandamisest, kutsutud AS Tallinna Vesi, terviseameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE) arutelu huvigruppidega, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Tallinna ülikooli, alushariduse juhtide ühenduse, lasteaednike liidu, lapsehoidjate kutseliidu, maaomavalitsuste liidu ja linnade liidu esindajad (L333);

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Keilasse: väiketootjate probleemidest;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu ELi määruse eelnõule, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; KredExi 2013. aasta tegevuste ja tulemuste ülevaade ning edasiste plaanide tutvustus, kutsutud KredExi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi 2013. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper;

rahanduskomisjonis – ülevaade finantsinspektsiooni aastaaruandest; perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (630 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 14: ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE); ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

riigikaitsekomisjonis – olukorrast Ukrainas; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE);

õiguskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; meretöö seaduse eelnõu (552 SE).

Sündmused

Kell 9.30  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Aasia-teemalisel ümarlaua arutelul (välisministeerium).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Prantsuse suursaadik Michel Raineriga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iraani Islamivabariigi suursaadik Dr.Seyed Rasoul Mousaviga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esitleb oma raamatut “Euroopa. Väärtused. Euroopast eurooplasele” (Solarise keskuse Apollo raamatupood).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Meelespea lasteaia inimestega.


Välislähetused

18. – 20. mai
Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb tervise- ja inimõiguste teemalisel foorumil „Regional Forum on the Health and Human Rights of People Who Use Drugs “ Chisinaus, Moldovas.

18. – 23. mai
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb transiidi- ja logistikafoorumil, kohtumistel parlamendis ning transpordi- ja sideministeeriumis Astanas, Kasahstanis.

 

Tagasiside