Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu hääletab juhatuse ettepanekut viia infotund läbi teisipäeval, 2. mail kell 13—14.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine eelnõu (395 OE).

Julgeolekupoliitika eesmärk ja põhimõtted loovad raamistiku julgeolekukeskkonna hindamiseks ning julgeoleku tagamiseks vajalike tegevussuundade määramiseks. Julgeolekupoliitika eesmärk tuleneb põhiseadusest. Eesmärk on kindlustada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, rahva ja riigi kestmine, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ja elanikkonna turvalisus. Põhimõtteid mõistetakse kui seisukohti, millest tuleb eesmärgi saavutamisel lähtuda ning millest tekib parima tulemuseni viiv tervik. Julgeolekupoliitikaga hõlmatava ulatus on ajas muutuv. Tuginedes avarale julgeolekukäsitusele, keskendub dokument riigi tegevuse neile valdkondadele, mille kaasabil saab luua ja kindlustada julgeolekut. Sarnaselt varasema dokumendiga on ka selle lähtekoht julgeolekupoliitika elluviimine põhiõigusi ja -vabadusi järgides ning põhiseaduslikke väärtusi kaitstes. Võrreldes varasema dokumendiga on täpsustatud põhimõtete sõnastust.

Valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE).

Eelnõuga võetakse üle ELi vastav direktiiv keskkonna ja inimeste tervisekaitse tagamise ühiste keskkonnamõju hindamise (KMH) miinimumnõuete kehtestamiseks. Eelnõu täpsustab keskkonnamõju eelhindamise ning aruande sisunõudeid, mis muudab eelhinnangud sisukamaks ja kvaliteetsemaks.

Tegevuslubade väljaandmisel peavad otsustajad hakkama hindama ka keskkonnamõju hindamise aruande asjakohasust. Seletuskirjas märgitakse, et näiteks võib esineda olukordi, kus tegevusloa taotlus väljastatakse alles aastaid pärast keskkonnamõju hindamise nõuetele vastavaks tunnistamist. Vastav keskkonnaalane teave on aga vahepeal märgatavalt muutunud. Selletõttu peab edaspidi otsustaja iga kord kaaluma, kas varem koostatud KMH on asjakohane või mitte.

Põhjendatud juhul on otsustajal õigus nõuda arendajalt täiendavat eksperdihinnangut – seeläbi tagatakse ajakohasele ja adekvaatsele materjalile tuginev otsuste tegemine. Täiendavalt muutub otsustajatele kohustuseks arvestada ja tegevusloa tingimustesse sisse kanda KMH käigus ette nähtud keskkonnameetmed.

Eelnõuga muudetakse keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku miinimumtähtaega. Praeguse 21 päeva asemel on edaspidi selleks aega 30 päeva. Kuigi juba käesoleval ajal mõju hindamise praktikas lisatakse üldjuhul KMH programmi ja aruande avalikustamise teatesse ka veebilehe aadress, kus need dokumendid on elektrooniliselt kättesaadavad. Kuid see ei pruugi alati olla nii, mistõttu lisatakse seadusesse nõue näidata KMH aruande avalikustamise teates ka vastav kodulehe aadress.

Menetlusosaliste ja avalikkuse paremaks teavitamiseks peab KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuses olema muu hulgas välja toodud ka aruande lõppjäreldused. See aitab omavahel paremini siduda aruannet tegevusloa andmise või andmata jätmisega.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) eesmärk on muuta paindlikumaks teenistujaga kaasasoleva perekonnaliikme eest makstava välislähetustasu määra kehtestamise regulatsioon.

Eelnõuga kaotatakse seadusest teenistujaga kaasasoleva lapse ja kaasasoleva mittetöötava abikaasa eest teenistuja välislähetustasu suurendamise protsendimäärad ja nähakse ette nende kehtestamine Vabariigi Valitsuse määruse tasandil. Ka praegu kehtestatakse need protsendimäärad valitsuse määruses. Muudatus on kooskõlas üldise palgapoliitikaga, mille käigus on palkade regulatsioon viidud seadustest määruste tasandile.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmine eelnõu (410 OE), kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Keskkonnaõiguse Keskuse, Eesti Planeerijate Ühingu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Mäetööstuse Ettevõtjate Liidu, Riigikontrolli, Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Energia esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – OSKA süsteem ja uuringud, ettevõtjate ootused kutseharidusele, kutsutud Kutsekoja, OSKA programmi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, valitsuse majandusarengu töögrupi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – Eesti Maaülikooli veterinaarõppe rahastamine, kutsutud Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, maaeluministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – Rail Baltica tasuvusanalüüsi tutvustus ja arutelu, kutsutud ühisettevõtte RB Rail AS, Ernst and Young Baltic, OÜ Rail Baltic Estonia, rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) (kokkuleppevedu) ettepanekute kava ja muudatusettepanekute kontseptsiooni tutvustus, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE), kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja valimisteenistuse esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE), kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb, rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2016. aasta aruandest; ülevaade Finantsinspektsiooni 2016. aasta aruandest; rahandusministeeriumi ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2018 – 2021 ja stabiilsusprogrammist 2017;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE), kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE), kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; elutähtsate teenuste osutajatele riigikaitselise töökohustusega töökohtade määramine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE);

sotsiaalkomisjonis – Eesti Diabeediliidu pöördumine, kutsutud pöördujate, töötukassa, sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja haigekassa esindajad; kollektiivsed pöördumised „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“;

väliskomisjonis – välisministeeriumi ülevaade strateegilisest kommunikatsioonist, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade 23. aprillil toimunud Prantsusmaa presidendi valimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu;

õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Talumiskohustusega Omanike Liidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, AS Gaasivõrgud, Elering AS, Adven Eesti AS ja Omanike Keskliidu esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside