Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2019. aasta aruanne, ettekandja Eesti Panga president Madis Müller.

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu:

Jätkub 5. mail katkestatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) teine lugemine.

Eelnõuga sätestatakse erisus, mille kohaselt saastetasu ei rakendata, kui keskkonnatasude seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud aineid ja ühendeid viiakse lubatud kogustes veekogusse, põhjavette või pinnasesse elusorganismide, sealhulgas taimede, loomade ja seente kasvatamiseks. Veesaastetasu makstakse keskkonnatasu kõrgendatud määra alusel juhul, kui ületatakse veeseaduses või selle alusel kehtestatud piirkoguseid. Võrreldes kehtiva KeTSi regulatsiooniga ei kaasne muudatusega elusorganismide kasvatajatele täiendavaid tasu maksmise kohustusi.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) muudatustega kaasatakse ja kasutatakse senisest enam erasektori pädevust tuleohutuse tagamisel ning kiirendatakse ehitus- ja kasutuslubade menetluste läbiviimist.

Vingumürgituse ja sellest põhjustatud surmade vähendamiseks muutub tahkeküttel küttesüsteemide (ahi, pliit, kamin) olemasolul vingugaasiandur kohustuslikuks. Praegu on vingugaasiandur kohustuslik eluruumides, kuhu on paigaldatud gaasiseade. Suitsuandur on juba 10 aastat kohustuslik igas kodus, olenemata kütte liigist.

Päästeameti ennetustöö tõhustamiseks luuakse küttesüsteemide registreerimise kohustus, mis annab ametile põhjaliku ülevaate küttesüsteemidest ja nende korrasolekust. Registriandmed kiirendaks ka KOVidel üksikelamu, abihoone, suvila või aiamaja ehitus- või kasutusloa väljastamist. Praegu pole ehitusregistris küttesüsteemi kohta piisavalt infot.

Teatud kriteeriumitele vastavate tööstus- ja laohoonete, büroohoonete ja garaažide omanikel tuleb enesekontrolli tuleohutusaruande asemel edaspidi korraldada oma objektil tuleohutusülevaatus, mida võib teha seaduses sätestatud kutsetunnistust omav tuleohutuse spetsialist või –ekspert. Muudatuse eesmärgiks on muuta objektidel tehtava ülevaatuse kvaliteet senisest paremaks ja andmed, mis Päästeametisse jõuavad, põhjalikumaks.

Looduskaitseliste eesmärkide tõhustamiseks ja tuleohu vähendamiseks lubatakse eelnõu kohaselt edaspidi teha maastikukaitsealadel ning Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadel kontrollitud põletamist. Selle muudatuse tõttu muudetakse eelnõuga ka metsaseadust ja looduskaitseseadust.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated tuleb kehtiva seaduse kohaselt mõnel juhul edastada otse Häirekeskusele. Eelnõu kohaselt ei ole teate edastus häirekeskusesse kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus ning Päästeamet on andnud asjakohase kooskõlastuse.

Eelnõu eesmärk on vähendada tules hukkunute arvu, suurendada tuleohutute objektide hulka, tõsta tuleohutusteenuste kvaliteeti ning luua ülevaade küttesüsteemidest.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmehooldusest ja ringmajandusest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Jäätmehalduskeskus esindajad;

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja Heljo Pikhof ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – võõrtööjõust, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ning Eesti Aiandusliidu esindajad;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), kutsutud huvigruppide esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu; Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Pille Lehise ettekanne avaliku teabe seaduse täitmisest ja isikuandmete kaitse tagamisest 2019. aastal;

rahanduskomisjoni videoistungil – eriolukorra meetmete rakendamisest ja kuludest, kutsutud rahandusminister Martin Helme; vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõust; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest (Välisluureamet);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist“, kutsutud pöördumise esitajate ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt“;

väliskomisjoni videoistungil – Tartu Ülikooli Aasia keskuse ettepanekust Eesti Aasia strateegia 2022-2035 koostamiseks, kutsutud Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajad; Eesti eesistumisest ÜRO Julgeolekunõukogus 2020. aasta mais, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson ja Välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13: Riigikontrolli aruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside