Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Uuesti arutamine

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (383 UA) viiakse kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsioon vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel.

Sätestatakse, et Eestis võivad kollektiivlepingu tingimuse laiendamises kokku leppida ühe lepingu poolena ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, mille liikmed moodustavad 15 protsenti tegevusala töötajatest või millel on vähemalt 500 liiget, ning teise poolena tööandjad, kes annavad tööd vähemalt 40 protsendile vastava tegevusala töötajatele.

Suurenevad ka aluseta vallandatud ametnike hüvitised. Täpsemalt puudutab see ametnikku, kes on rase, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, kes kasvatab alla seitsmeaastast last või kes on valitud ametnike esindajaks ja kes vabastatakse teenistusest õigusvastaselt. Kui seni on hüvitise suurus olnud kuue kuu keskmine töötasu, siis muudatuse järgi maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja 12 kuu keskmise töötasu ulatuses.

Kolmas olulisem muudatus puudutab usaldusisikuid ning seaduse jõustumisel tuleb kahe või enama usaldusisiku olemasolu korral tööandjal võimaldada usaldusisiku ülesandeid tööajast täita kõigil usaldusisikutel vähemalt kahele usaldusisikule ettenähtud aja ulatuses.

Muudatustega pikendatakse muuhulgas ajutiselt töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse maksmise kestust 60 kalendripäeva võrra juhul, kui registreeritud töötuse määr tõuseb Eestis üle 8,5 protsendi.

Riigikogu võttis seaduse vastu 13. septembril. Vabariigi Presidendi otsus oli jätta seadus välja kuulutamata.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ eelnõu (405 OE) näeb ette nimetada töörühma liikmeks Urve Tiidus.

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks nimetas Riigikogu oma varasema otsusega Uno Kaskpeiti ja Kalle Laaneti. Seoses Laaneti Riigikogu liikme volituste peatumisega teeb õiguskomisjon ettepaneku nimetada tema asemel töörühma liikmeks Riigikogu liige Urve Tiidus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast määrusest tulenevalt kontrollib Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust. Selleks on ELi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi loodud pädev komisjon koos spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma põhiülesandeks on teostada poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel, sealhulgas Europoli tegevusest füüsiliste isikute põhiõigustele ja -vabadustele tulenevate tagajärgede üle.

Valitsuse algatatud veterinaarseaduse eelnõu (384 SE).

Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest rakendada vahetult kohalduvat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust loomataudide kohta. Senised siseriiklikud loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid koondatakse ühtseks veterinaarseaduseks, mille eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada valdkonna õigus, rakendada ELi loomatervise määrust ja teisi veterinaaria valdkonna ELi vahetult kohaldatavaid määruseid, sõnastada ELi liikmesriigi pädevusse jäävad sätted, rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks. Uus seadus aitab tagada ettevõtja jaoks parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe ELi õigusaktidega.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad romusõidukite ELi õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta;

kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Haridus- ja teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE), Maaeluministeeriumi valitsemisala 2022. aasta eelarvest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa e-identimise (eIDAS) määruse eelnõu kohta – COM(2021) 281, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad määruse, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid, eelnõu kohta – COM(2021) 206, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia ajakohastamise kohta – COM(2021) 350, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE); pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13: 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Siseministeeriumi valitsemisala asutuste rollist ja võimekusest riigikaitselises ning julgeoleku ohuolukorras, kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – viipekeele tõlketeenuse korraldamisest, kättesaadavusest ja rahastamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Kurtide Liidu, Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad direktiivi, mis puudutab töötajate kaitset tööl kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutest tulenevate riskide eest, muutmise kohta – COM(2020) 571, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE), 2022. aasta Justiitsministeeriumi haldusala eelarvest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; perelepitusseaduse eelnõu (438 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Riigikogu liikmed Tiiu Aro, Margit Sutrop, Eerik-Niiles Kross ja Rene Kokk osalevad XLIV Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal.

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Hispaania kõrgema riigikaitsekursuse kursuslastega, kelle hulgas on ka Hispaania parlamendi liikmeid (Valge saal ja J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Eesti Maja Helsingis liikmetega.

Välislähetus

18.–19. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside