Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku 16 eelnõu, neist kolm on teisel lugemisel ja 13 esimesel lugemisel. Esimesele lugemisele jõuavad Eesti Kaitseväe missioone pikendavad eelnõud.

1. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE). Eelnõu kohaselt asutab regionaalminister hüpoteegipidaja ja riigimaa koormamise valitseja ülesannete tõhusamaks täitmiseks maa järelmaksunõuete infosüsteemi. Eesmärk on vähendada halduskoormust maareformi käigus erastatud maade lepingute täitmise ning järelmaksude laekumise haldamisel. Kliendivaate avamisega luuakse eeldused järelmaksunõuete ennetähtaegseks tasumiseks. Asutatavas infosüsteemis hallatakse erastamise ja riigimaa koormamise lepinguid ja nõudeid.

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi sisestavad maavalitsused maareformi käigus erastatud maade eest tasumisel antud järelmaksude, riigimaa kasutusvalduste ja hoonestusõiguste lepingud, kontrollitakse laekunud summade korrektset jaotust võlgnike lõikes ning saadetakse võlgnikele meeldetuletus- ja saldokinnituskirju. Samuti teostatakse maavalitsustes maksetähtajaks tasumata jäänud summade kohta võlamenetlustoiminguid, milleks on kohtutäituritele ja kohtutele materjalide esitamine.

Maaelukomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29. november.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Seaduseelnõu eesmärk on anda sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna ametnikele ja Tervise Arendamise Instituudi tervisestatistika osakonna tervisestatistikat tegevatele töötajatele seadusest tulenev õigus kasutada vastavas andmebaasis olevaid andmeid tervisepoliitika juhtimiseks ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete, analüüside ning tervisestatistika tegemiseks.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE). Eelnõuga muudetakse psühhiaatrilise sundravi rahastamise korda, mis käesoleval ajal toimub justiitsministeeriumi kaudu. Ministeeriumite vahelise kokkuleppe tulemusel annab justiitsministeerium psühhiaatrilise sundravi rahastamise üle sotsiaalministeeriumile koos vastavate eelarvevahenditega.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE). Eelnõu tasakaalustab kehtivat vanemahüvitise ümberarvutamise valemit, mis on ebaühtlane ning võib anda tulemuse, kus hüvitise saaja kogusissetulek töötasu saamisel väheneb. Eelnõuga muudetakse hüvitise vähendamise valemit ühtlasemaks, enamikul juhtudel isikutele soodsamaks. Eelnõuga kaotatakse töötasu ülempiir, mille saamisest alates vanemahüvitist ei maksta. Vanemahüvitise saajale säilib alati vähemalt hüvitise määra suurune vanemahüvitis. Regulatsioon muutub rohkem töötamist soodustavaks.

Sotsiaalkomisjoni on teise lugemise eel teinud ühe muudatusettepaneku, millega täpsustatakse sõnastust. Muudatusega on üheselt mõistetav, et vanemahüvitist ei või vähendada rohkem kui poole määratud hüvitise ulatuses ja hüvitise suurus ei tohi olla väiksem kui hüvitise määr.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (525 OE). Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist  2014   Kaitseväe kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) koosseisus kuni 31. detsembrini  2014. Riigikaitsekomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (527 OE). Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2014. Riigikaitsekomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (528 OE). Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus kuni 31. detsembrini 2014. Riigikaitsekomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös“ eelnõu (531 OE). Eelnõu näeb ette kasutada Kaitseväe kuni viit kaitseväelast alates 1. jaanuarist 2014  kuni 31. detsembrini 2014 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu juhitava uue, ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatu alusel, rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatava sõjalise operatsiooni või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas oleva muu rahvusvahelise sõjalise operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös. Riigikaitsekomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (526 OE). Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist Kaitseväe kuni kümne kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) kuni 31. detsembrini  2014. Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kuni kahe kaitseväelase kasutamise tähtaega Malis ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) kuni 31. detsembrini  2014. Riigikaitsekomisjoni ettepanek on esimene l
ugemine lõpetada.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (530 OE). Eelnõu näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2014 Kaitseväe kasutamise tähtaega ning kasutada vajaduse korral kuni 40 kaitseväelast 31. detsembrini 2014 NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force – NRF) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Riigikaitsekomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

11. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Tõnis Kõivu, Liisa-Ly Pakosta, Peep Aru ja Siim Kabritsa veeseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE). Eelnõu eesmärk on saavutada kanalisatsiooniehitiste negatiivse keskkonnamõju, ennekõike haisu vähendamine ja tagada puhtam elukeskkond. Eelnõu eesmärgiks on aidata kaasa sektori arengule, andes vee-ettevõtjatele selged ajaraamid tehnoloogia arendamiseks, et motiveerida vee-ettevõtjaid vähendama oma tegevuse tulemusel tekkivat keskkonnahäiringut ning uuendama kasutatavat tehnoloogiat. Ettepanekud tuginevad Riigikogu keskkonnakomisjoni raportile ja reoveesette töötlemise strateegiale. Keskkonnakomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtaeg 3. detsember.

12. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE). Eelnõu eesmärk on üheselt mõistetavalt sätestada, missugusel tingimusel on õpilasel riigieksam sooritatud. Eelnõu näeb ette kaasata tugispetsialistide teenuse rakendajate ringi ka riik, samuti määratleda konkreetselt õpetaja vahetu õppekasvatustöö maht tema teiste tööülesannete kõrval ning taastada õpetajate atesteerimine. Eelnõu näeb ette säilitada õpetajatele ja klassijuhatajatele tasu alammäärade kehtestamine vastavalt õpetajatele atesteerimisel antavatele ametijärkudele 2014. aastalgi. Eelnõuga nähakse ette palga alammäära kehtestamise ka tugispetsialistidele. Kultuurikomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 3. detsember.

13. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE). Eelnõuga soovitakse täiendada seadust sättega, mille alusel kuuluksid vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel arvestamisele gümnaasiumis õppivad need perekonnaliikmed, kes ei ole alaealised. Kultuurikomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 3. detsember.

14. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE). Eelnõu eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) vastav direktiiv tarbija õiguste kohta. Sisuliselt luuakse kõnealuse direktiiviga uus väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute ning sidevahendi abil sõlmitud lepingute regulatsioon, mis lähtub maksimumharmoneerimise printsiibist.  See tähendab, et liikmesriigid ei tohi säilitada ega vastu võtta sätteid, mis erinevad direktiivis sätestatust. Sama valdkonda puudutavad direktiivid, mis lähtuvad minimaalse ühtlustamise printsiibist, tunnistatakse kehtetuks. Direktiivi ülevõtmine toob kaasa mitmeid muudatusi, millest olulisimaks võib pidada seda, et suureneb oluliselt ettevõtja kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist kauba või teenuse kohta teavet. Seda eelkõige väljaspool äriruume sõlmitava lepingu ja sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul. Teine olulisem muudatus puudutab tarbija taganemisõigust. Õiguskomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29. november.

15. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE). Eelnõuga muudetakse EL-i liikmesriigi kodaniku kandideerimisõiguse korda. Kandideerimisõiguse sisu ei muudeta. Täpsustatakse haldusorganite vahelist suhtlust Eesti ametiasutuste ja EL-i pädevate asutuste vahel, millega ei kaasne olulist ega keskmist haldusorgani tegevuse kasvu. Muudatuse aluseks on EL-i vastav direktiiv, mille kohaselt elukohaliikmesriigid on kohustatud teavitama kandideerimisavaldusest päritoluliikmesriiki, et kontrollida, kas liidu kodanikult ei ole päritoluliikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimise õigust ära võetud. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekut tähtajaks 29. november.

16. Esimesel lugemisel on Riigikogu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (539 OE). Väliskomisjon teeb ettepaneku muuta Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni koosseisu Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul. Fraktsiooni ettepanek on esitada Riigikogust lahkunud Aadu Musta asemele delegatsiooni juhi asetäitjaks Aivar Riisalu. Väliskomisjoni ettepanek on otsus vastu võtta.
 

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu veotranspordi konkurentsivõime ja säästlikkusest; riigikontrolli kontrolliaruanne „Infosüsteemide pidamine ja arendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“, kutsutud riigikontrolli, keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse esindajad; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) (ruum L332);

maaelukomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) (ruum L333);

majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE); teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (489 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (534 OE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE); Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõigete 1, 3, 5 ja 6 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu
(513 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

sotsiaalkomisjonis – avalik istung “Pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusest” konverentsisaalis. Ettekanded teevad Praxise analüütik ja Tartu Ülikooli lektor Andres Võrk pensionikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusest Eestis, sotsiaalministeeriumi esindaja riikliku pensionikindlustussüsteemi (I samba) olukorrast ja prognoosidest, rahandusministeeriumi esindaja rahandusministeeriumi lähiaja tegevuskavadest, Eesti Väärtpaberikeskuse projektijuht Evelin Lepp-Vaiku kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni (II ja III samba) seisust, Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Mart Jesse pensionisüsteemi probleemidest ja ettepanekutest. Istungile on kutsutud sotsiaalkindlustusameti, riigikontrolli, Eesti Pangaliidu, Eesti Fondihaldurite Liidu, finantsinspektsiooni, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajad. Toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

väliskomisjonis – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: ülevaade Läti Vabariigi julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, kutsutud välispoliitika ekspert Veiko Spolitis; fundamentalistliku islamiterrorismiohu kasv maailmas, kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad.
 

Sündmused

Kell 13 – majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja liige Olga Sõtnik kohtuvad Brasiilia Esindajatekoja teaduse, tehnoloogia, kommunikatsiooni ja informaatika komisjoniga: delegatsioonijuht Julio Campos ning liikmed Paulo Henrique Lustosa ja Ruy Carneiro (ruum L241).

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2013 “Võimete piir” (Nokia Kontserdimaja).

Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Minu Riigi programmi raames Tallinna Lasnamäe Põhikooli õpilastega.

Kell 15.00 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Minu Riigi programmi raames korraldatava esseekonkursi “Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit” žürii töös (L241).

Kell 15.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Hea Eeskuju konkursi auhinnagalal üle “Hea Eeskuju” tiitli (Nokia Kontserdimaja).

 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside