Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (161 SE) tõstetakse lennuohutuse taset ning ühtlustatakse siseriiklik õigus ELi õigusaktidega. ELi tasandil reguleerib tsiviillennunduses toimunud lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamist ELi vastav määrus. Selle määruse jõustumine eeldab muudatuste ja täpsustuste tegemist lennundusseadusesse. Kehtestatakse vajalikud nõuded, et tagada kõigil tasanditel tõhus lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise süsteem. Nimetatakse pädevad asutused, keda tuleb teavitada lennuohutust mõjutavatest juhtumitest. Nendeks asutusteks on jätkuvalt Lennuamet ja Ohutusjuurdluse Keskus. Täpsustatakse riigisiseste pädevate asutuste teavitamise ning vastavate andmete edastamise korda. Eelnõu muudab lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise tähtaega. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb sellisest juhtumist teatada 24 tunni jooksul, eelnõu kohaselt 72 tunni jooksul. Võrreldes kehtiva teatamise süsteemiga kohustab määrus juhtumist teatajat esitama ka ühe kuu jooksul pärast juhtumi toimumist Lennuametile esialgse analüüsi ning kolme kuu jooksul lõpparuande, mis tooks välja ohutusriskid ja kirjeldaks selle järel rakendatavaid meetmeid.

Teise lugemise käigus viidi eelnõusse kaks muudatust, üks reguleerib õhuruumi kasutamise korraldamise komisjoni koosseisu ja teisega korrastatakse viited lennundusseaduses.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Tallinna Sadama uurimiskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine” eelnõu (194 OE). Eelnõu eesmärk on pikendada komisjoni töö tähtaega kevadistungjärgu lõpuni, s.o 2016. aasta 16. juunini, et komisjon saaks piisava põhjalikkusega selgitada välja kõik Riigikogu otsusega uurimiskomisjoni ette seatud küsimused, teha neist tulenevad järeldused ja asjakohased ettepanekud Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

26 Riigikogu liikme algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) näeb ette kokkuleppevedude osutamiseks vajaliku regulatsiooni, tagatakse kokkuleppevedude turvalisus ja usaldusväärsus. Kehtestatakse miinimumnõuded kokkuleppevedude teostajatele ja elektroonilistele kokkuleppevedude süsteemile. Eelnõu koostamisel on arvestatud, et kokkuleppeveod peaksid toimuma võimalikult suures ulatuses ilma riikliku sekkumiseta ja vastavalt turutingimustele.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (186 SE) eesmärk on suurendada kohalikele omavalitsustele laekuvat residendist füüsilise isiku maksustatavat tulu osa 2019. aastaks 12,13 protsendini tänase 11,4 protsendi asemel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: väljasõiduistung AS-i A.L.A.R.A, kus tutvutakse radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise ja hoiustamisega, kutsutud keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kalandusturu olukord ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite kasutamine, kutsutud maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta;

põhiseaduskomisjonis – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2015. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE), kutsutud justiitsministeeriumi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esindajad; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Lennujaam;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „NATO tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Balti mere piirkonnas” tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse teadurid Kalev Stoicescu ja Henrik Praks. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

sotsiaalkomisjonis – infosüsteemide valmisolek töövõimereformi rakendamiseks, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja e-tervise sihtasutuse esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 kooskõla kohta põhiseadusega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad ELi gaasivarustuskindluse paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – uimastipoliitika arutelu, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama endise nõukogu liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi endise kantsleri kuulamine AS Tallinna Sadama aktsiate valitsemisega seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub akadeemiliste organisatsioonidega (Roosikrantsi 3).

Välislähetused

  1. – 22. aprill

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liikmed Andres Herkel (19.-22.04), Jaak Madison (17.-20.04) ja Raivo Aeg (17.-21.04) osalevad ENPA kevadistungjärgul Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. – 22. aprill

Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Rahvusvahelise Kosmoseülikooli Executive koolitusprogrammis Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. – 20. aprill

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb ülemaailmsel inkontinentsuse foorumil „Jätkusuutlik tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: pidamatuse hooldus iseseisva ja väärika toimetuleku võimaldamisel“ Berliinis.

  1. – 21. aprill

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti sümpoosionil 2016 „Euroopa eelised“ ja kohtumistel Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside