Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsler Ülle Madise ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Mihhail Korbilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: 

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõuga (539 OE) tehakse valitsusele ettepanek algatada seaduse eelnõu, millega määratletaks kalapüügiseaduses õiguslikult randlase kui veepiiri omavas asustusüksuses püsivalt elava ning lautrit ja paati kasutava inimese mõiste ning laiendataks randlastele kalapüügiloa andmise korda sarnaselt püsiasustusega väikesaarte püsielanikele. Samuti tehakse ettepanek töötada välja randluse toetusprogramm, mille vahendid näha ette 2023. aasta riigieelarve eelnõus ning mille juhtrühm moodustatakse rannakogukondade esindajaid kaasates.

Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (570 SE) lisatakse seaduse alusel välja antavate isikut tõendavate dokumentide hulka ka Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus.

ELi tagasipöördumistunnistus väljastatakse kolmandas riigis või ELis olevale esindamata liikmesriigi kodanikule, kelle pass või reisidokument on kadunud, varastatud või hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadav või näiteks ka reisil sündinud lapsele. Esindamata on inimene juhul, kui tema kodakondsusjärgsel riigil ei ole kolmandas riigis või Euroopa Liidu liikmesriigis välisesindust või kui sealsel välisesindusel või aukonsulil ei ole võimalik konkreetsel juhul tagasipöördumisdokumenti anda.

ELi tagasipöördumistunnistuse väljastamine on ette nähtud Euroopa Liidu Nõukogu otsusega. Siiani on ELi Nõukogu otsust rakendatud välisministeeriumi põhimääruse ja sellele tugineva välisministri käskkirja alusel.

Eelnõu kohaselt muudetakse ka riigilõivumäärasid välisesinduses tehtavate toimingute eest ja kehtestatakse uued riigilõivud toimingute eest, mis siiamaani on lõivustamata. Riigilõivud viiakse vastavusse tegelike kulutustega. Samuti kaasajastatakse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) toimingutega seotud riigilõivusid puudutavat regulatsiooni ja diferentseeritakse PPA teenindustes, posti või e-posti teel või iseteeninduskeskkonnas esitatavate taotluste eest võetavate riigilõivude määrasid.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) täiendab lapse andmete registreerimise korda ning täidab seaduses oleva lünga juhtumite korral, kui laps sünnib kodus või teel tervishoiuteenuse osutaja juurde. Sellistel juhtudel väljastab vastava tõendi perearst.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu; alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna

majanduskomisjoni videoistungil – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE), Vene gaasist loobumisest ja LNG võimekuse loomisest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; kollektiivsest pöördumisest „Hinnad tõusevad, Eesti elanikud on sunnitud massiliselt seisma toetuste järjekordades, mis edasi?“;

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemise, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtute haldamise nõukotta kuuluvate Riigikogu liikmete asendusliikme nimetamine;

riigikaitsekomisjonis – Ottawa konventsiooni denonsseerimise ettepanekust;

väliskomisjonis – Riigikogu avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas” eelnõu (584 AE), kutsutud algatajate esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult“ eelnõu (540 OE);

õiguskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Sõnaväega perevägivalla vastu“, kutsutud pöördumise esitajate, MTÜ Eluliin, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse, ASi Havas, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Välislähetus

19.–20. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemere Parlamentaarse Konverentsi (BSPC) alalise komitee töös.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside