Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku viie eelnõu menetlemine, neist kaks on teisel ja kolm esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), millega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv pakendite ja pakendijäätmete kohta. Pakendi määramise selgitavad näited loovad selguse ning ühesuguse mõistmise toote pakendiks määramise osas Euroopa Liidus.

2. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE), millega tehti ettepanek lubada mittekondanikest noori Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmeteks. Teise lugemise jätkamist ettevalmistavatel istungitel tegi riigikaitsekomisjon muudatusettepaneku, mille kohaselt saab Kaitseliidu noorliikmeks olla 7-18-aastased Eesti kodanikud ja samaealised Eestis alaliselt elavad teised füüsilised isikud. Seejuures noorliige, kes ei ole Eesti kodanik, võib kuuluda vaid noorteorganisatsioonide koosseisu. Vastava ettepaneku, et Eestis alaliselt elavad 7-18 aastased mittekodanikest noored saaksid kuuluda Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse, esitas riigikaitsekomisjonile Kaitseliidu ülem ja see tugines Kaitseliidu noorteorganisatsioonide ja Kaitseliidu keskkogu seisukohtadele.

Juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, siis eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus toimub 25. veebruaril.

3. Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (543 OE), millega fraktsioon soovib teha valitsusele ettepaneku välja töötada seaduseelnõu, mis seoks vanemahüvitise saamine lapse arstlikus kontrollis käimisega. Otsuse eelnõu seletuskirja järgi välditaks nii olukordi, kus vanemad sotsiaaltoetuste saamise eesmärgil lapsi äraelamiseks kasutavad.

4. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (587 OE). Eelnõuga esitatakse Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ettepanekul Andres Herkeli asemele delegatsiooni juhiks Liisa-Ly Pakosta ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul Maret Maripuu asemele delegatsiooni asendusliikmeks Rait Maruste.

5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (548 SE), millega nähakse ette tühistada need sätted, mille alusel tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendini 2015. aastal.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ühisistung maaelukomisjoniga konverentsisaalis kell 14: Arutelu kalanduse teemadel. räimepüügi korraldamine Pärnu maakonnas Liivi lahel, Rannarahva koja taotlus lisada kalapüügiseadusesse, veeseadusesse ja ehitusseadusesse mõisted „lauter ehk paadisadam“ ja „randlane“, Euroopa Kalandusfondi meetmete rakendamine uuel finantsperioodil.

kultuurikomisjoni väljasõiduistung Tallinna Tehnikakõrgkoolis – kell 14 – 16:      Ülevaade rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse hetkeseisust ja arutelu. Kutsutud Tallinna tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Eesti ettevõtluskooli Mainor rektor Krista Tuulik, Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Anneli Kannus, Eesti lennuakadeemia rektor Jaan Tamm, sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur, haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

majanduskomisjonis – ühistranspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE), Eesti seisukohtade arutelu EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega luuakse tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ning arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

põhiseaduskomisjonis – 13.15: Mõttevahetus Vabariigi Presidendi valimiskorra üle. Riigikohtule arvamuse andmine kohtute seaduse § 1327 lg 2 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 3 p 2 põhiseaduspärasuse kohta. Riigikohtule arvamuse andmine alates 1. aprillist 2013 kehtivas redaktsioonis riigilõivuseaduse § 57 lg 14 põhiseaduspärasuse kohta. 

rahanduskomisjonis – Euroopa Liidu (EL) asjade komisjonile arvamuse andmine EL-i direktiivi kohta, millega muudetakse nõukogu vastavat direktiivi eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta, eelnõu suhtes ja Eesti seisukohtade osas. Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE). Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) arutelu. Osalevad Eesti linnade liidu ja Eesti maaomavalitsuste liidu esindajad.

riigikaitsekomisjonis – veteranipoliitika. Kutsutud kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Margus Pae. Eesti lipu seaduse muutmine.

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus eelnõu (521 SE). Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE). 

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE). Kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20.-21. veebruaril toimuval EL-i kaitseministrite mitteametilikul kohtumisel. Kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu. Eesti seisukohad 26.-27. veebruaril toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna südalinna gümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilastega ja kell 14 Jakob Westholmi gümnaasiumi 10. klassi õpilastega Riigikogus.

Välislähetused

16. – 18. veebruar
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb EL-i parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil Kreeka parlamendis Ateenas.

16. – 19. veebruar
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ja Riigikogu liige Kaja Kreisman osalevad IPU ja Rumeenia parlamendi koostöös toimuval seminaril “Rahvusparlamentide panus ÜRO Inimõiguste Nõukogu töösse” Bukarestis, Rumeenias.

17. – 21. veebruar
ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps on Ukrainas, Kiievis ENPA monitooringu komitee raportöörina infokogumise missioonil. 

Tagasiside