Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – neli eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõuga (334 OE) soovitakse muuta antud komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada edaspidi komisjoni koosseis koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõuga (336 OE) soovitakse muuta antud komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada edaspidi komisjoni koosseis koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõuga (337 OE) soovitakse muuta antud komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada edaspidi komisjoni koosseis koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes.

Riigikogu liikmete Indrek Saare, Keit Pentus-Rosimannuse, Jürgen Ligi, Signe Riisalo, Yoko Alenderi, Helmen Küti, Lauri Läänemetsa, Siret Kotka, Andrei Korobeiniku, Raimond Kaljulaidi, Oudekki Loone, Katri Raigi, Jüri Jaansoni, Toomas Kivimägi, Johannes Kerdi, Mart Võrklaeva, Jevgeni Ossinovski, Kalvi Kõva, Jaak Juske, Riina Sikkuti, Heljo Pikhofi, Liina Kersna ja Madis Millingu algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) eesmärgiks on keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil.

Keelu sisseseadmine ei ohusta selliste loomade kasvatajaid, kes kasvatavad näiteks lambaid või küülikud. Kavandatav keeld hõlmab vaid sellist karusloomakasvatust, kus karusnaha tootmine on ainuke või peamine eesmärk.

Eelnõule lisatud muudatustega sätestatakse üleminekuaeg, mille kohaselt enne 2021. aasta 1. juulit välja antud tegevusload mingi ja kähriku tehistingimustes pidamiseks kehtivad kuni 2025. aasta 31. detsembrini, sest mingi ja kähriku tehistingimustes pidamine (farmis) on keelatud alates 2026. aasta 1. jaanuarist. Samuti muudetakse seaduse jõustumisaega ning määratakse selleks 2021. aasta 1. juuli.

Karusloomafarmide keelustamist on arutatud Eestis alates 2009. aastast, mil see teema esimest korda Riigikogus tõstatati. Riigikogu täiskogu on karusloomafarmide keelustamise üle hääletanud aastatel 2017 ja 2019. 10.mail 2017 lükati eelnõu esimesel lugemisel tagasi 49 poolt- ja 24 vastuhäälega. Teisel korral 2019. aasta alguses langes eelnõu välja 28 poolt- ja 25 vastuhäälega.

Esimene lugemine – kolm eelnõu:

Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Eelnõuga muudetakse seadust eesmärgiga hoida ära 2022. aasta aprillis kehtima hakkav aktsiisitõus ning leevendada sellega kaasnevaid majandusmõjusid ettevõtetele ja eratarbijatele.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud ravikindlustuse seaduse § 55 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE).

Eelnõu muudatuste kohaselt sätestatakse regulatsioon, mille kohaselt lapsehoolduspuhkuselt naasnud lapsevanemale, kellel puudus eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulu või tulu oli väiksem vanemahüvitise suurusest,  maksatakse hooldushüvitist 80 protsenti eelmisel kalendriaastal makstud vanemahüvitise suurusest. Kui lapsehoolduspuhkusel viibinud isik sai eelmisel kalendriaastal lisaks vanemahüvitisele ka sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis oli kõrgem vanemahüvitise suurusest, lähtutakse hooldushüvitise maksmisel sotsiaalmaksuga maksustatavat tulust.

Eelnõuga soovitakse vähendada väikelastega perede haavatavust ja parandada nende majanduslikku toimetulekut. Eelnõu näeb ette  lapsehoolduspuhkuselt naasnu vanemahüvitise suuruse arvestamist hooldushüvitise maksmisel. Praegune kord, kus pärast vanemahüvitise lõppemist tööle läinud lapsevanem saab haigestunud lapsega hoolduslehte võttes hüvitist vaid alampalgalt, on väikelastega perede suhtes ebaõiglane.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine““ eelnõu (387 OE).

Kultuurikomisjon teeb eelnõuga ettepaneku kinnitada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida järgmiselt: Tartu Südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus.

Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt toetab Kultuurkapitali nõukogu vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud pingereale riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Üheaegselt saab toetada kuni kahte objekti. Kultuuriehitiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse iga-aastaselt 60,6 protsenti Kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast hasartmängumaksust.

Eesti Kultuurkapitali vahenditest on Riigikogu 1996. aasta otsuse alusel rahastatud kolme riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ehitust: Kumu kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saal. Tänaseks on Kumu kunstimuuseumi ehitamine tasutud. Eesti Kultuurkapital saab oma osa Eesti Rahva Muuseumi ehituse rahastamisest tasutud prognooside kohaselt 2022. aasta juuliks ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali osa saab tasutud 2022. aasta märtsiks. Seejärel on võimalik asuda käesoleva otsuse eelnõu alusel pingeritta seatud objektide ehitamise ja renoveerimise rahastamise juurde.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – biolagunevate jäätmete sertifitseerimisest, kutsutud Sertifitseerimiskeskuse, Ringmajandusettevõtete Liidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; petitsioonist referendumi korraldamiseks „Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“;

kultuurikomisjoni videoistungil – meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate, Kultuuriministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – veterinaarseaduse eelnõu (384 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE); ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE); elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve; Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (335 OE); Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (338 OE);

rahanduskomisjoni videoistungil – Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); Eesti Panga 2020. aasta aruandest, kutsutud Eesti Panga esindajad; Finantsinspektsiooni 2020. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – erihoolekande olukorrast, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Sotsiaalkindlustusameti, SA Autismifond „Toetan Erilist Elu“, Õiguskantsleri Kantselei, ASi Hoolekandeteenused, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – väliskomisjoni tellitud uuringust „Eesti huvid ja võimalused seoses globaalsete arengutega Arktikas järgneval kümnendil“, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning Tartu Ülikooli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

õiguskomisjoni videoistungil – dekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus, kutsutud Justiitsministeeriumi, prokuratuuri, kohtute ja advokatuuri esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Ungari parlamendi esimehe László Kövériga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside