Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on peaminister Andrus Ansipi ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

Täiskogu menetleb kokku viit eelnõu, millest kolm on teisel ja kaks esimesel lugemisel.

1. Riigikogu jätkab valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE) teist lugemist. Eelnõuga viiakse maareformi seadusesse sisse alus maa järelmaksunõuete infosüsteemi asutamiseks.

Eelnõu teine lugemine katkestati 10. detsembril maaelukomisjoni ettepanekul, et eelnõu täiendada. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12. detsembril Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Komisjoni poole pöördus Notarite Koda ettepanekuga, mida komisjon ei toetanud.

Komisjon otsustas teha kolm muudatusettepanekut, millega täiendatakse eelnõu seda osa, mis reguleerib maa erastamist välismaalasele ja välismaisele juriidilisele isikule. Mõlemal juhul sätestatakse täiendav võimalus erastada kinnisasjaga piirnevat iseseisva kasutusvõimaluseta maad. Samuti täpsustatakse muudatusettepanekuga hoonestusõiguse seadmist juhul, kui ehitis on abikaasade ühisvara. Lisaks täpsustatakse, mida peab maavanem arvesse võtma otsustades maareformi käigus kohalikule omavalitsusele kasutusvaldusesse antud maa kohalikule omavalitsusele omandamise üle.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE). Eelnõu olulisemad muudatused on suunatud maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisele, Balti riikide tollikoostöö parandamisele ning rahapesuvastase võitluse meetmete täiendamisele. Rahvusvahelises kaubaveos kasutatavate maanteesõidukite kaalumiseks ning massi tõendavate tunnistuste väljastamiseks luuakse riigisisene regulatsioon. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmisega muudetakse maksu- ja tolliameti pitsatite kasutamise korda.

Eelnõuga tõstetakse sularaha deklareerimata jätmise eest ette nähtud karistusmäära, et ühtlustada see teistes Euroopa Liidu (EL) riikides kehtestatud sanktsioonidega. Praegu kehtiv trahv on EL-i üks madalamaid, lisaks ei saa raha konfiskeerida.

Edaspidi oleks 10000-32000 euro väärtuses sularaha deklareerimata jätmisel tegu kvalifitseeritav väärteona ja 32000 eurot ületava sularaha deklareerimata jätmisel oleks tegemist kuriteoga. Sularaha deklareerimata jätmisi on varasematel aastatel toime pandud umbes viis korda aastas (2012. aastal 10 korda) ning esitatud sularahadeklaratsioonide arv jääb aastas umbes 1000 juurde.

Enne teist lugemist otsustas majanduskomisjon teha eelnõule kaheksa muudatusettepanekut, millest kolm esitas majanduskomisjonile rahandusministeerium. Neist olulisim lükkab seaduse jõustumise kuu aega edasi 1. veebruarile, et pärast seaduse vastuvõtmist jääks presidendile seaduse väljakuulutamiseks, Riigi Teatajale seaduse avaldamiseks ja ministeeriumidele seaduse rakendusaktide muutmiseks piisavalt aega.

3. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE). Eelnõu täpsustab erakondade rahastamise aluseid ning rahastamise üle teostatavat järelvalvet. Eelnõu muudab erakondade rahastamise selgemaks ning piiritleb konkreetsemalt erakondade tuluallikaid. Eelnõu sätestab seejuures ka tõhusamad järelevalvemehhanismid ja sanktsioonid. Eelnõuga täpsustatakse annetuste sisu ning keelatud annetuste loetelu. Samuti sätestatakse piirangud laenutegevusele ja erakonna majandustegevusele. Suurendatakse ka valimiskünnist mitte ületanud, kuid vähemalt 2% häältest kogunud erakondade riigieelarvelist toetust.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. novembril laekus eelnõule üheksa muudatusettepanekut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonilt, Andres Herkelilt ja Juku-Kalle Raidilt. Komisjon esitas ise neli muudatusettepanekut. Põhiseaduskomisjon arutas muudatusettepanekuid eelnõu muutmiseks kolmel istungil.

4. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), mis reguleerib Riigikogule üleantava kollektiivse pöördumise esitamise ja menetlemise korda. Eelnõu kohaselt tuleb kollektiivse pöördumise esitamiseks Riigikogule koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Elektroonilise või kirjaliku allkirja võivad anda kõik 16-aastaseks saanud Eesti kodanikud ja alalise elamisloaga Eesti elanikud. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses nähakse ette sätted, mis puudutavad kollektiivse pöördumise menetlemise korda. Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud 2012. aasta lõpus presidendi poolt ellukutsutud Rahvakogu ettepanekuga rahvaalgatuse seadustamiseks.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna Fraktsiooni algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (489 SE), mis näeb ette eraldada 2014. aastal kütuseaktsiisist teehoiuks kasutatavast rahast kohalikele omavalitsustele vähemalt 15%, 2015. aastal 20%, 2016. aastal 25% ja alates 2017. aastast 30%. Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.


Kell 14 – komisjonide istungid

maaelukomisjonis – maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE);

majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE); komisjoni sügisistungjärgu ja aasta kokkuvõte;

põhiseaduskomisjonis – kokkuvõte politsei tööst 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kutsutud politsei- ja piirivalveameti esindajad; arutelu poliitilises tegevuses avalike vahendite mittekasutamise järelevalvest;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – komisjoni tellitud uuringu „Riigikaitse lai käsitlus“ vahearuandega tutvustamine, kutsutud SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskus esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 parlamentaarne kuulamine järelevalvest narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite väljakirjutamise üle ning sellega seotud rikkumiste menetlemisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, terviseameti ja ravimiameti esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – ülevaade 16. detsembril toimunud EL-i välisasjade nõukogu istungist; ülevaade Eesti Idapartnerluse Keskuse (EIPK) tegevusest, kutsutud EIPK esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13 korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE), kutsutud Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta, justiitsministeeriumi,
MTÜ Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad;

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rahumäe Põhikooli õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Haabersti Päevakeskuse inimestega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõmme Eakate päevakeskuse inimestega.

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside