Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu istungi päevakorras on kahe eelnõu kolmas lugemine, ühe eelnõu teine lugemine ja kuue eelnõu esimene lugemine.

Kolmandal lugemisel on kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (112 SE) tagatakse Rooma III määruse sujuv rakendamine. Määrust kohaldatakse kui abielu lahutamisel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Määrusega ühtlustatakse abielulahutuste ja lahuselu suhtes kohalduva õiguse norme, antakse abikaasadele võimalus valida abielulahutuse või lahuselu suhtes kohalduv õigus piiratud kriteeriumide hulgas ning määratakse kohalduva õiguse reeglid abikaasade valiku puudumisel.

Rooma III määruse kohaldamine annab abikaasadele võimaluse igal ajal notari juures kokku leppida, millise riigi õigust tuleb nende abielu lahutamise eeldustele kohaldada. Hetkel abikaasadel sellist võimalust ei ole. Abikaasad saavad edaspidi kohaldatavaks õiguseks valida kas kohaldatakse lahutava kohtu asukoha seadust, nende ühise elukohariigi seadust, ühe abikaasa kodakondsuse riigi seadust või siis abikaasade eelneva ühise elukoha riigi seadust, kui üks neist seal veel elab. Määrusega ühinemise järel saavad Eesti kohtud ja notarid teise riigi õigust kohaldada ka kolmanda riigi kodanike suhtes.

Valitsuse algatatud pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (113 SE) tagatakse Euroopa Liidu pärimisasjade määruse sujuv rakendamine. Määrusega luuakse Euroopa Liidu tasandil ühtsustatud menetlusreeglid rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamiseks. Määrusega ei ole hõlmatud Suurbritannia, Iirimaa ning Taani. Määrusega reguleeritakse, milline õigus pärimisasjale kohaldub ja millises liikmesriigis tuleb see lahendada. Samuti lihtsustatakse pärimisõiguslike dokumentide ringlust Euroopa Liidus ning luuakse uue dokumendina Euroopa pärimistunnistus, mis annab kodanikele täiendava võimaluse oma õigusi teises liikmesriigis lihtsamalt tõendada.

Eelnõuga antakse notarile täiendav pädevus piiriülese pärimisasja lahendamiseks. Üldreeglina tuleb pärimisasi lahendada selles riigis, kus oli pärandaja harilik viibimiskoht, kuid sellele lisaks nähakse määruses ette täiendavaid aluseid. Lihtsamaks muutub pärimisõiguslike dokumentide ringlus, kuivõrd määrusega luuakse ühtsed kohtulahendite tunnustamise, täidetavuse, täitmise ning ametlike dokumentide ja kohtulike kokkulepete vastuvõtmise ja täidetavuse reeglid.

Teisel lugemisel on üks eelnõu:

Riigikogu kuue liikme algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõuga (55 SE) pikendatakse Eesti kodaniku passi ning välismaalase passi maksimaalset kehtivusaega viielt aastalt kümnele aastale, eesmärgiga vähendada passi väljastamisega seotud kulutusi ning toimingute tihedust.

Esimesel lugemisel on kuus eelnõu:

Riigikogu kümne liikme algatatud paarkonna seaduse eelnõu (151 SE), mis on mõeldud asendama kooseluseadust ja kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu.

Riigikogu kaheteistkümne liikme algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE) tühistab kooseluseaduse sisu ja eesmärgid.

Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõuga (164 SE) soovitakse tagada Eesti Advokatuuri efektiivne ja jätkusuutlik toimimine. Advokatuuriseadust on vaja muuta, kuna advokatuuri liikmeskonna kasvust tulenevalt on senised seaduse regulatsioonid ajale jalgu jäänud ega võimalda organisatsioonil vajaliku efektiivsusega tegutseda.

Valitsuse algatatud kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) on koostatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames ning eelnõu eesmärk on kehtivat õigust korrastada ja muuta regulatsioonid adressaatidele arusaadavamaks. Valdavalt jääb regulatsiooni sisu kehtiva seadusega võrreldes samaks, kuid tehtud on ka mõned muudatused ja täpsustused.

Riigikogu kahe liikme algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) näeb ette pikendada taksoveol sõidukijuhina töötava isiku teenindajakaarti saamise tähtaega kuni 1. aprillini 2017. Eelnõu algatajate arvates annab nimetatud muudatus üleminekuaja teenindajakaardi saamiseks.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE) näeb ette seaduse muutmise, et siduda riikliku vanemahüvitise saamine lapse arstlikus kontrollis käimise kohustusega.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), arutelu teemal: loodusobjektide kaitse alla võtmise protsess ja kaitse planeerimine, kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L 262);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile veebiteenuste kaasaskantavuse kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; tutvumine alushariduse uue kontseptsiooniga, kutsutud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 ettenähtud finantsinstrumendi rakendamine; Ühistulise tegevuse toetamine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni riigisisest rändluse hulgiturgu, mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkuse mehhanisme käsitleva konsultatsioonidokumendi kohta;

rahanduskomisjonis kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega; Eesti Panga reservkapitali suurendamise arutelu;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 10.-11. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – geriaatria arendamisest ja eakate meditsiinist ning sotsiaalabist, kutsutud Eesti Geriaatrite Seltsi, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L 333);

õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna 21. Kooli õpilastega.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Valgevene ajakirjanikega.

Välislähetused

15.- 17. veebruar

Majanduskomisjoni liige Maris Lauri osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil Brüsselis.

15.- 17. veebruar

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ühendkuningriigis Wilton Parki rahvusvahelisel julgeolekuseminaril.

16. – 20. veebruar

Riigikogu liikmed Kalle Palling, Yoko Alender, Mailis Reps, Peeter Ernits ja Andres Ammas osalevad Eesti-Saksamaa parlamendirühma visiidil Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside