Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõuga (685 SE) luuakse kohalikele omavalitsustele paindlikumad võimalused jäätmemajanduse ja sotsiaalteenuste korraldamiseks, kaotades vastavad toetused ning suurendades omavalitsuste tulubaasi. Kohalikele omavalitsustele kehtestatud nõuded jäätmete liigiti kogumisele ning sotsiaalteenuse pakkumisele jäävad samaks.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE) näeb ette ratifitseerida rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2016. aasta muudatused, millega suurendatakse konventsiooniga loodud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) nõukogu ja lennuliikluskomisjoni liikmete arvu, kuna viimase 25 aasta jooksul on osalisriikide arv suurenenud.

Rahvusvaheline tsiviillennunduse konventsioon, mis sündis 7. detsembril 1944. aastal eesmärgiga suunata tehnilist arengut lennuliikluse üldise turvalisuse eesmärgil. Eesti ühines konventsiooniga Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta otsusega. ICAO nõukogu on konventsiooni alaline organ ning selle liikmed valitakse kolmeks saastaks liikmesriikide hulgast. Nõukogu ülesandeks on konventsiooni ülesannete ja assamblee juhiste täitmine, finantsvahendite haldamine, samuti ICAO lennuliikluskomisjoni moodustamine. ICAO lennuliikluskomisjon kaalub ja esitab nõukogule ettepanekuid soovituslike tavade ja lennuliiklusreeglite vastuvõtmiseks. Seaduse rakendamisega ei kaasne riigieelarvelisi kulutusi. Protokollid jõustuvad need ratifitseerinud riikide suhtes pärast nende ratifitseerimist 128 riigi poolt.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Isamaa fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (664 SE) tahetakse piirkondlikele ühistranspordikeskustele bussiliikluse korraldamisel täiendav otsustusõigus anda.

Eelnõu järgi on keskustel lubatud kasutada riigi toetust avaliku teenindamise lepingute alusel bussiliikluse korraldamiseks, ühistranspordi bussiliikluse taristu haldamiseks ning arendamiseks ja uuringuteks. Kaks korda aastas makstava toetuse kasutamise õiguspärasuse üle teostab eelnõu järgi haldusjärelevalvet Maanteeamet.

Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Tanel Talve, Erki Savisaare, Urve Palo, Toomas Pauri, Märt Sultsi, Dmitri Dmitrijevi, Toomas Väinaste, Barbi Pilvre, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Jaanus Marrandi, Heljo Pikhofi, Toomas Jürgensteini, Valeri Korbi, Peeter Ernitsa, Tarmo Kruusimäe, Krista Aru, Külliki Kübarsepa, Marko Pomerantsi ja Raivo Aegi algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) eesmärgiks on lairibateenuse kättesaadavuse kiirendamine menetlustehingute dubleerimise ning menetlusnõuete täitmise kulude vähendamise kaudu. Eelnõu laiendab seaduse eriregulatsiooni Siseministeeriumi valitsemisala valduses oleva riigipiiri taristule, sealhulgas piiririba väljaehitamiseks riigikaitsemaale. Riigipiiri taristu on Siseministeeriumi valitsemisala valduses olev taristu, mis on ette nähtud riigipiiri valvamiseks ning mille hulka kuuluvad piiririba elemendid ja selle teenindusrajatised. Eelnõuga luuakse seaduse kohaldamise erisused riigipiiri taristu ehitamiseks. Kui seaduse reguleeritava ehitamise kohta käiv teave on üldiselt avalik, siis riigipiiri taristu puhul ei saa ehitist ja ehitamist käsitlev kogu teave olla avalik. Piiririba väljaehitust välispiiri maismaaosa ulatuses korraldab Politsei- ja Piirivalveamet ning väljaehituse projektdokumentatsioon ja tehniline teostus sisaldab salastatud teavet, millest tuleks ehitamisega seotud andmete esitamisel ja lubade taotlemisel lähtuda.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) (686 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021–2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis tööandjate manifest 2018, kutsutud Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar;

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Riigikohtu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti inimõiguste Keskuse ja Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti Vabariigi kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks (PSJV 5-18-5);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis riigi strateegilistest arengudokumentidest, kutsutud Riigikantselei esindaja; arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu (COM(2018) 465) kohta, Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu (COM(2018) 461) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472, COM(2018) 473, COM(2018) 474, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta – COM(2018) 471, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284, SWD(2018) 285, SWD(2018) 286, SWD(2018) 287, COM(2018) 378, COM(2018) 379, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri kiri tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustusest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

15. – 16. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC 2018 plenaaristungil Brüsselis Belgias.

16. oktoober
Riigikogu liikmed Arto Aas, Kalle Palling ja Taavi Rõivas osalevad ärifoorumil „Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in the age of Artificial Intelligence“ Hanasaaris Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside