Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (437 SE) võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (sidedirektiiv).

Seletuskirjas märgitakse, et võrreldes 2002. aastaga, mil liberaliseeriti telekommunikatsiooni turg ja võeti vastu uus õigusraamistik, on elektroonilise side turg kiiresti edasi arenenud ja tarbijate käitumisharjumused muutunud. Üha enam kasutatakse traditsiooniliste sideteenuste, telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse asemel andmesidel põhinevaid uusi, nn OTT-teenuseid (Over The Top teenus), nagu Skype, WhatsApp ja Viber. Selleks, et tagada samaväärne tarbijate õiguste kaitse, nagu on traditsiooniliste sideteenuste puhul, tuuakse sideteenuse mõiste alla ka OTT-teenused. Läbi kõikide sideturul tegutsevate sideettevõtete sideregulatsiooni alla toomise koheldakse kõiki sideturul tegutsevaid elektroonilise side teenuse ettevõtjaid võrdselt.

Eelnõuga suurendatakse tarbijaõigusi, seda eelkõige sideteenuse lepingu lepingueelse teabe ja lepingu lühikokkuvõtte esitamise näol. Lepingueelse teabega antakse tarbijale võimalikult üksikasjalik ülevaade pakutavast sideteenusest, mis peaks ära hoidma arusaamatusi lepingus sätestatud sideteenuse ja reaalsuse vahel. Lepingu lühikokkuvõttega antakse tarbijale ülevaade kõige olulisematest punktidest sidelepingus – sideteenuse kirjeldus, tasu, lepingu tähtaeg, pikendamine, lõpetamine jne.

Ühtse Euroopa Liidu sideturu tagamise eesmärgil ühtlustatakse EL-is raadiosagedusalade kasutusele võtmise eeskirjad, sealhulgas sätestatakse ühtsed tähtajad uute raadiosageduste kasutuselevõtuks.

Eelnõuga soodustatakse väga suure läbilaskevõimega sidevõrkude ehitamise eesmärgil väikese levialaga raadiosagedusi kasutatavate juurepääsupunktide kasutuselevõttu riigi või kohaliku omavalituse üksuse omandis või kasutuses ehitisele, näiteks avalikele ehitistele, tänavalampidele ja valgusfooridele. Tulenevalt tehnoloogiast vajavad väga suure läbilaskevõimega sidevõrgud suurel hulgal väikese levialaga raadiosagedusi kasutatavate juurdepääsupunktide kasutuselevõttu, mis tagavad sidevõrgu kättesaadavuse ja katkematu leviala. See muudatus sätestatakse ehituseadustiku muudatusega.

Eelnõuga täpsustakse nõudeid sidevõrkude riist- ja tarkvara kasutamisele, et nende kasutamine ei ohustaks riigi julgeolekut.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (474 SE) luuakse alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik.

Eelnõus määratakse uued kriteeriumid, mida tuleb elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta. Eelnõu kohaselt kujuneb elatise summa lapse reaalseid vajadusi, kohustatud isiku võimalusi ja tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka, ülalpidamist saama õigustatud laste arvu ning perele makstavat lapsetoetust ja lasterikka pere toetust arvesse võttes.

Eelnõuga asendatakse senine miinimumelatise summa, milleks on pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega. 2021. aastal on miinimumelatise summaks 292 eurot kuus ühe lapse kohta.

Seletuskirjas märgitakse, et praegune miinimumelatis ei täida enam kohtumenetluses lihtsustavat funktsiooni ega pruugi kaitsta ka elatist saava lapse huve. Seni elatise kindlaksmääramisel aluseks võetud töötasu alammäär  on valdava osa kohustatud isikute jaoks liiga kõrge. See ei kajasta lapsele tehtavaid tegelikke kulutusi, elatist saavate laste arvu, kohustatud isiku varalist seisundit ega tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka. Miinimumpalga kiire tõusu tõttu on paljud elatist maksma kohustatud vanemad tahtmatult võlgniku staatusesse sattunud, kuna miinimumelatise maksmine käib neile üle jõu. Samal põhjusel tuleb üha sagedamini ette ka algselt erandina planeeritud elatise vähendamist alla miinimumi. Eeltoodust tulenevalt on elatisvaidluste lahendamine kohtus muutunud keerukaks, tuues pooltele sageli kaasa suured õigusabikulud ja ajakulu.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE); meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – lemmikloomade registrist, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Väikeloomaarstide Seltsi, Eesti Loomaarstide Ühingu ning Eesti Kennelliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Eesti digiühiskonna 2030 arengukavast, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); kütteturul toimuvast, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Konkurentsiameti esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; Riigikogu otsuse „Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (485 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Heili Sepp;

rahanduskomisjoni videoistungil – 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE); Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (432 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.45: kaitseplaneerimisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseväe võimearendusest, kaitsevalmidusest ja koroonavastastest meetmetest, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem (Kaitseministeerium);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Peatage Covid-19 massvaktsineerimine laste ja noorte peal“, kutsutud kollektiivse pöördumise esitajate, Ravimiameti ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni esindajad; Arenguseire Keskuse uuringust „Pikaajalise hoolduse tulevik“, arengusuundumustest aastaks 2035, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Vanalinna Seltsi ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindajad.

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu Eesti VI Omavalitsuspäeva ja Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioonid.

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Ülikooli rektori Tõnu Viigiga.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb kohalike omavalitsuste foorumil „Eesti riiklus, kohalik omavalitsus ja omavalitsuspäev – homne sünnib ajaloost“ Tallinna Ülikoolis.

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Eesti Kaitseväe aastapäeva mälestustseremoonial Kaitseväe kalmistul.

Välislähetused

16.–19. november
Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (EPP) Kongressil Rotterdamis Hollandis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside