Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) näeb ette koondada Riigi Tugiteenuste Keskusesse kokku Rahandusministeeriumi ja Maaeluministeeriumi toetuste andmise teenused.

Maaeluministeeriumi valitsemisalas oleva regionaalprogrammi rakendamiseks antavat toetust jagatakse täna EAS-i kaudu. Eelnõu kohaselt hakkab seda jagama Riigi Tugiteenuste Keskus. Lisaks viiakse Riigi Tugiteenuste Keskusesse üle riigieelarvest rahastavad regionaalarengule suunatud programmid, näiteks Setomaa ja Peipsiveere arenguprogrammid, kergliiklusteede toetusskeem, hajaasustuse ja väikesaarte programm.

Keskkonnaministeeriumil on kavandamisel toetusmeede, kus on plaanis füüsilistele isikutele hüvitada elamute kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituskulusid. Kehtiva õiguse järgi saab füüsilisele isikule anda toetust vaid lõppsaaja rollis, ehk toetuse saaja vahendab inimesele toetust, näiteks õppestipendiumid ja uurimisgarandid.

Eelnõu muudab regionaalsete investeeringutoetuste programmi eesmärki. Programmi eesmärgist jäetakse välja viide, et programm peab olema seotud laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimustega. Programmi tingimused kehtestatakse edaspidi valitsuse määruse asemel ministri määrusega.

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (629 SE) laiendatakse eesti keele õppimise võimalusi Eesti kodakondsuse soovijatele.

Riik pakub edaspidi võimalust sõlmida keeleõppeleping vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestel, kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust. Lepingu kohaselt võimaldatakse lepingu sõlminud inimestele ühekordset tasuta eesti keele õpet nulltasemelt kuni iseseisva keelekasutaja tasemeni B1.

Leping loetakse täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile taotluse kodakondsuse omandamiseks. Eesti keele kursustel osalemiseks makstakse lepingu sõlminud inimesele õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest. Keeleõpet hakkab korraldama Sisekaitseakadeemia.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõuga (611 SE) luuakse võimalus direktorite töö- ja arengualaseks keskseks hindamiseks.

Seletuskirjas märgitakse, et kuna Riigikogu on seadusega määranud direktori ülesanded ja valdkonna eest vastutav minister kehtestanud kvalifikatsiooninõuded, siis tuleb mitte üksnes kooli pidajal, vaid ka valdkonna eest vastutaval ministril olla kindel, et ülesandeid täidetakse tulemuslikult ning ametikohal töötav direktor on ametikohal pädev. Hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt koolijuhtide esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ning kooli pidajate esindaja. Kõiki põhikooli ja gümnaasiumi direktoreid hinnatakse vähemalt ühel korral viie aasta jooksul. Hinnatakse direktori vastavust kvalifikatsiooninõuetele sh riigikeele oskuse nõude täitmist ja juhtimiskompetentse.

Kompetentsi all peetakse käesolevas dokumendis silmas direktori tegevust oma organisatsiooni ja hariduspoliitika eesmärkide täitmisel.

Keskkonnakomisjoni algatatud jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) eesmärk on tagada, et jahituristidel, kes soovivad Eestis pidada linnujahti, on õiguspärase käitumise eeldusena piisavad teadmised Eestis kehtivatest jahipidamise reeglitest ning Eesti jahinduse heast tavast. Selleks täiendatakse jahiseadust nõudega, et välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel Eestis jahitunnistuse saanud isikule väljastatakse veelinnujahiks väikeuluki jahiluba juhul, kui ta on läbinud jahindusalase koolituse. Nimetatud koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ja koolituse mahu, samuti ka koolituse läbiviimise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülikoolide vastutusvaldkonnad ja ühiskonna ootused kõrgharidusele, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kutsekoja OSKA, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikooli ja Rektorite Nõukogu esindajad ning Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen (ruum L241);

maaelukomisjonis – õiguskantsleri märgukiri tagasinõutavatelt toetustelt arvestatava viivise kohta, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; ühistranspordi kulude hüvitamisest (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine Omniva juhtidega; elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Lennujaamas;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.20: liiklusseaduse muutmise seadus (635 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni väljasõiduistung – ülevaade küberintsidentide lahendamisest ja küberhügieen (Riigi Infosüsteemi Amet);

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Tööjõuameti loomise määruse eelnõu kohta COM (2018/131), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri kiri matusetoetuse regulatsiooni muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kollektiivne pöördumine Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise kohta.

Sündmused

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Georgia riigiametnike delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed kohtuvad Moldova kaitseministri Eugeniu Sturzaga.

Välislähetused

7. – 21. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Malawis, Rwandas ja Zambias.

15. – 16. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti riikide väliskomisjonide esimeeste ühisvisiidil ja EV100 vastuvõtul Haagis Hollandis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside