Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi toimub Riigikogu täiskogus nelja eelnõu esimene lugemine:

Riigikaitsekomisjoni 19. veebruaril algatatud Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõuga (597 SE) muudetakse veteranipäev 23. aprillil lipupäevaks. 2012. aasta detsembris valitsuse heaks kiidetud „Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas“ järgi tähistatakse veteranipäeva 23. aprillil. Veteranipäevaga tänatakse ja tunnustatakse neid mehi ja naisi, kes on Kaitseväe koosseisus osalenud Eesti riigi sõjalisel kaitsmisel. Samuti tunnustatakse neid, kes on Kaitseväe koosseisus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel osalenud kas rahvusvahelisel või kollektiivse enesekaitse operatsioonil; või on Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu tegevliikmena sõjaväelisel väljaõppel kaotanud püsivalt töövõime. Need inimesed on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse ülesehitamisele ja kindlustamisele, mistõttu on nende tunnustamine olulise tähtsusega Eesti riigile ja rahvale.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni 17. veebruaril algatatud koduomanike maamaksuvabastust laiendav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (596 SE) laiendatakse kehtivat koduomanike maamaksuvabastust. Senised kodualuse maa maksuvabastuse pindalalised piirangud asulas ja tiheasustusega alal 0,15 ha ning mujal 2 ha, kohaldatakse iga ühis- ja kaasomaniku kohta eraldi, mitte enam ühiselt. See lõpetab korteriomandite omanike ning kinnisasja ühis- ja kaasomanike ebavõrdse kohtlemise tulenevalt omandivormist. Kodualune liitsihtotstarbega maa, mille hulka kuulub elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlvik, vabastatakse maamaksust ka sellise maa muude sihtotstarvete osas senistes pindalalistes piirangutes kõikide sihtotstarvete peale kokku.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 27. märtsil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (634 OE), näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Andres Anvelti asemele Rein Randver ja Helmen Küti asemele Jaak Allik. Samuti tehakse ettepanek nimetada komisjoni asendusliikmeks Rein Randveri asemel Kalvi Kõva ning Jaak Alliku asemel Kalev Kotkas. Liikmete vahetuse tingib Andres Anvelti asumine justiitsministriks ning Helmen Küti asumine sotsiaalministriks.

Riigikogu liikme Andres Herkeli 15. jaanuaril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE), mille eesmärk on parandada Eesti poliitilist kultuuri. Mandaatide ühitamatuse põhimõttele lisatakse klauslid, mis välistavad poliitikute massilise kandideerimise esinduskogudesse, kus tegelikult ei kavatseta tööle hakata. Eelnõu näeb ette kehtestada põhimõte, mille kohaselt uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistatakse Riigikogu mandaat ja vastupidi. Samamoodi tuleb käsitleda Euroopa Parlamendi valimisi. See tähendab, et Euroopa Parlamendi liikme valituks osutumisel kas Riigikokku või kohaliku omavalitsuse volikokku lõpevad tema volitused ennetähtaegselt. Lisaks valimisseadustele tehakse Vabariigi Valitsuse seaduses muudatus, mille alusel loetakse minister tagasiastunuks juhul, kui ta on osutunud valituks kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung: Ülemiste veepuhastusjaama külastus, et uurida võimalust avada Ülemiste järv külastajatele, kutsutud keskkonnaministeeriumi, terviseameti, Eesti keskkonnauuringute keskuse ja RMK esindajad;

majanduskomisjonis – avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE); elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine siseminister Hanno Pevkuriga regionaalpoliitika teemadel; majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (601 SE); kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (588 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE);

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitse lai käsitlus ja sisejulgeolek ning ettevalmistamisel olevad riigikaitseseaduse (rahu- ja sõjaaja riigikaitse seadust ühendav seadus) ja uue hädaolukorra seaduse eelnõud;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE) arutelu, kutsutud Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, justiitsministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad; istung on avalik, aga veebiülekannet ei toimu (ruum L 333);

väliskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Merevalvekeskusesse: Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised.

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE);

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub USA senaatorite John McCaini ja John Hoeveniga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kivimäe Kooli 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõva Pensionäride Ühenduse liikmetega.

Välislähetused

13. – 16. aprill
Riigikogu liige Ene Ergma osaleb Euroopa parlamentidevahelise kosmosekonverentsi (European Interparliamentary Space Conference) konverentsil Toulouse’is, Prantsusmaal.

Riig
ikogu pressiteenistus
 

 

Tagasiside