Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) eesmärk on kaitsta põllumajandustoote ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest. Eelnõuga sätestatakse ebaausate kaubandustavadena tehingud ja teod, mis on seotud maksetähtaegade, tarnete ja müügitingimustega ning mis on põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas ostja ja müüja vahel keelatud.

Loetletud on 16 ebaausat kaubandustava, millest üheksa on igal juhul keelatud. Näiteks ei tohi ostja muuta ühepoolselt müügilepingu tingimusi, tühistada tellimusi nii lühikese etteteatamisega, et ei saa mõistlikult eeldada, et müüja leiab tootele muu turustus- või kasutusvõimaluse ja ähvardada müüjat kaubanduslike survemeetmetega.

Ülejäänud seitse ebaausat kaubandustava on keelatud juhul, kui nendes ei ole eelnevalt selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. Näiteks, kui tarnelepingus ei ole kirjalikult kokku lepitud põllumajandustoote ja toidu allahindluse kulude katmine, loetakse selliste kulude katmise nõudmist müüjalt ebaausaks kaubandustavaks. Need tehingud ei loo õiguslikke tagajärgi ja on algusest peale kehtetud.

Järelevalvet kaubandustavade üle hakkab tegema Konkurentsiamet. Samuti peab Konkurentsiamet hakkama avaldama vastavat aastaaruannet ning esitama Euroopa Komisjonile iga aasta 15. märtsiks ülevaadet seaduse nõuete kohaldamise ja nende täitmise tagamise kohta. Ebaausa kaubandustava keelu rikkumise kohta nähakse ette ka vastutus. Füüsilisele isikule on ette nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot või arest ja juriidilisele isikule rahatrahv kuni 400 000 eurot.

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjate vahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) lisatakse riigiga seotud isikute loetellu, kelle suhtes põllumajandusmaa või metsamaa omandamise piirangud ei rakendu, maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks asutatud riigi sihtasutus. Muudatuse tulemusel ei pea selline sihtasutus enne maa ostmist kohaliku omavalitsuse volikogult luba taotlema. Eesmärk on vähendada bürokraatiat, et paremini toetada kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja maaettevõtjaid.

Eelnõuga vabastatakse Ühendkuningriigi kodanikud ja juriidilised isikud, kelle asukoht on Ühendkuningriigis, jätkuvalt kinnisasja omandamise korral riigikaitseliste kitsenduste kohaldamisest.

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ eelnõu (405 OE) näeb ette nimetada töörühma liikmeks Urve Tiidus.

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks nimetas Riigikogu oma varasema otsusega Uno Kaskpeiti ja Kalle Laaneti. Seoses Laaneti Riigikogu liikme volituste peatumisega teeb õiguskomisjon ettepaneku nimetada tema asemel töörühma liikmeks Riigikogu liige Urve Tiidus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast määrusest tulenevalt kontrollib Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust. Selleks on ELi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi loodud pädev komisjon koos spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma põhiülesandeks on teostada poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel, sealhulgas Europoli tegevusest füüsiliste isikute põhiõigustele ja -vabadustele tulenevate tagajärgede üle. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) käsitleb sundvaktsineerimisega seotud aspekte ja seoses sellega rakendatavaid sanktsioone.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõuga viiakse sisse konkreetsed ja selgesti mõistetavad viited Põhiseaduses sätestatud printsiipidele, et kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks“ eelnõu (379 OE) näeb ette moodustada Riigikogu uurimiskomisjon PPA ja teiste jõustruktuuride käitumise seaduslikkuse ja proportsionaalsuse välja selgitamiseks, et välistada põhiseaduslike kodanike vabaduste meelevaldne ja seadusevastane piiramine.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE).

Eelnõu näeb ette hoida Riigikogu eelarves kokku vajalik summa, et päästa kärbetest pikaajaline arenguseire, mis on oluline osa teadmispõhisest otsustamisest. Selle asemel hoitakse eelnõu järgi vajalik summa Riigikogu liikmete kuluhüvitiste arvelt.

Kell 14 – komisjonide istungid

maaelukomisjonis – olukorrast põllumajanduses, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE);

põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest ajavahemikus 1. september 2020 – 31. august 2021, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse normide põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjoni videoistungil – Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson;

sotsiaalkomisjonis – Õiguskantsleri 9. juuni kirjast nr 6-1/191523/2103925 „Haigushüvitise maksmine raseduse ajal“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Haigekassa esindajad; Õiguskantsleri 17. juuni kirjast nr 6-8/211144/2104115 „Töötasu hüvitise ja ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine sama kalendrikuu eest“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Haigekassa esindajad; Õiguskantsleri 17. juuni kirjast nr 6-1/210858/2104114 „Saatekirja nõue androloogi vastuvõtule saamiseks“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Õiguskantsleri Kantselei ja Tartu Ülikooli esindajad;

väliskomisjonis – olukorrast Valgevenes, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu avaldus „Venemaa põlisrahvaste toetuseks“ (391 AE), kutsutud algatajate esindaja;

õiguskomisjonis – äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE); töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski ja liige Eerik-Niiles Kross osalevad videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 16 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Soome Välispoliitika Instituudi nõuandva koguga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside