Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Oliver Kase Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõuga (424 OE) teeb Riigikohtu esimees Villu Kõve ettepaneku nimetada alates 12. septembrist Riigikohtu liikmeks Oliver Kask. Riigikohtu esimehe hinnangul on Kask kogenud ja tunnustatud jurist, kelle töökogemus Tallinna Ringkonnakohtus, Vabariigi Valimiskomisjonis, Justiitsministeeriumis ning mitmes rahvusvahelises organisatsioonis võimaldab tal oluliselt panustada nii Riigikohtu halduskolleegiumi kui ka põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi töösse ning Eesti haldus- ja riigiõiguse edasiarendamisse.

Valitsuse algatatud alusharidusseaduse eelnõuga (419 SE) luuakse terviklik alushariduse süsteem, lapsehoiuteenus tuuakse alusharidussüsteemi osaks ning lastehoidude ja seniste lastesõimede nõuded ühtlustatakse. Lapsehoiuteenus sotsiaalteenusena jääb kehtima üksnes lapse suure hooldus- ja abivajaduse korral.

Eelnõuga tõstetakse koolieelsete lasteasutuste personalile kehtivaid kvalifikatsiooninõudeid. Lasteaia direktoril peab eelnõu järgi olema vähemalt magistrikraad; lapsehoidjal vähemalt keskharidus ja lapsehoidja kutse 4. tase ning abiõpetajal vähemalt keskharidus, lapsehoidja kutse 4. tase või pedagoogilised kompetentsid. Lastehoidudel tuleb sarnaselt praegustele lastesõimedele edaspidi koostada lastehoiu õppekava. Alusharidust tuleb lasteaias ja lastehoius korraldada eesti keeles vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale.

Eelnõuga soovitakse kaotada ka lasteaiajärjekorrad. Selleks näeb eelnõu ette, et kohalikul omavalitsusel tuleb kõigile 1,5–3-aastastele lastele tagada vanema taotlusel koht lastehoius ja 3–7-aastastele lastele lasteaias. Kui vanema eelistatud asutustes pole vabu kohti, tuleb pakkuda kohta kodulähedasse lastehoidu või lasteaeda. Eelnõu järgi saab kohalik omavalitsus määrata, millal vanem saab enne lapse pooleteiseaastaseks saamist kohataotluse esitada. Taotluse lahendamiseks on omavalitsusele ette nähtud kahekuuline menetlusaeg.

Teenust võib pakkuda ka teise linna või valla territooriumil, kui kohalike omavalitsuste vahel on vastav kokkulepe. Lisaks toetab eelnõu lastehoiu- ja lasteaiakohtade tagamisel koostööd erasektoriga, kuna kohalikel omavalitsustel on võimalik teenust osta eraettevõtjalt. Sellisel juhul laienevad eralasteaiale munitsipaallasteaiale kehtivad nõuded. Eralasteaias, keda kohalik omavalitsus ei ole volitanud oma ülesannet täitma, võib õpe jätkuda ka muus keeles, kuid tagada tuleb eesti keele õpe vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale.

Eelnõuga ei tehta üldjoontes muudatusi alushariduse rahastamise süsteemis. Kui kehtiva seaduse kohaselt nähakse riigieelarves võimaluse korral ette toetus kohalikele omavalitsustele lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ning lasteasutuste õpetajate palgaks, siis eelnõuga nähakse ette võimalus kohalikke omavalitsusi riigieelarvest toetada õpetajate täienduskoolituseks, eesti keele õppeks ja õppevara soetamiseks.

Isamaa fraktsiooni algatatud keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (397 SE) soovitakse ajakohastada keelevaldkonna õigusraamistikku. Olulisemad muudatused puudutavad avalik-õiguslike juriidiliste isikute eestikeelset asjaajamist, võõrkeelsete kaubamärkide, audioreklaami ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebiaadresside keelsust, samuti platvormitööd tegevate isikute keelenõudeid.

Lisaks soovitakse sätestada seaduses, et taksojuhi eesti keele oskus peab vastama nõutud tasemele, et saada teenindajakaart. Seletuskirjas öeldakse, et praegu on ühissõidukite juhtidele kehtestatud valitsuse määrusega B1-taseme keeleoskuse nõue, ent sellest hoolimata tegutseb taksojuhtidena hulgaliselt inimesi, kelle eesti keele oskus ei vasta nõuetele.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – üleminek ringmajandusele ja keskkonnasõbralikule transpordile Euroopa Liidus (istung toimub koos Ukraina Ülemraada keskkonnakomisjoniga);

kultuurikomisjonis Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele noorte huvitegevuse toetuse suurendamiseks“ eelnõu (407 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kahese kasutusega tehnoloogia alaste teadusuuringute toetamise valge raamatu kohta (COM(2024) 27), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – veise- ja lambakasvatuse perspektiivid, kutsutud Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu, veisekasvatajate ja lambakasvatajate esindajad;

majanduskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kohtumine Riigi Infosüsteemi Ameti juhiga;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis- ja kandideerimisea langetamine) eelnõu (414 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE); majandusprognoosist, kutsutud eelarvenõukogu esindaja; krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE); mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud regionaalminister Piret Hartman;

sotsiaalkomisjonis – kohtumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu riigieelarve läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma liikmetega, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Sotsiaalministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L332);

õiguskomisjonis – Õiguskantsleri ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusega kooskõlla viimiseks (toidu-, ravimi-, side- ja hügieenitarvete kulude arvestamine hagita menetluses menetlusabi andmisel), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (411 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja.

Välislähetused

12.–14. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas osalevad Põhja- ja Baltimaade ning Poola ja Saksamaa parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumil Vilniuses Leedus.

13.–14. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb OSCE PA Põhja- ja Baltimaade (NB8) saadikute kohtumisel Kopenhaagenis Taanis.

13.–14. mai
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb Friedrich Eberti Fondi korraldataval kohtumisel Viinis Austrias.

14. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb foorumil „Free Russia Forum“ Varssavis Poolas.

14.–15. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb julgeolekukonverentsil Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside