Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE).

Politsei- ja piirivalveseadust täiendatakse õigusliku alusega riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu KILP loomiseks. KILP on andmekogu, mille peamine eesmärk on luua riigi julgeoleku tagamiseks politseile võimekus jälgida reaalajas riigipiiril toimuvat. KILP vahendab eri ametiasutustelt, anduritelt, platvormidelt ja muudest allikatest saadud andmeid ja teavet, mida vahetatakse turvaliste andmeedastus- ja teabekanalite kaudu PPA siseselt ning teiste ametiasutustega, et saavutada olukorrateadlikkus ning toetada reageerimisvõimet välispiiril. KILP-iga luuakse võimekus seirata, avastada, tuvastada, jälgida ja mõista ebaseaduslikku piiriülest tegevust, teha vajalikke analüüse ning planeerida ressursse, et tagada tõhus piiriturvalisus, ennetada, avastada ja takistada ebaseaduslikke piiriületusi ning piiriülest kuritegevust.

Seaduses tehakse ka muid muudatusi. Teenistusküsimuste olulise muudatusena luuakse rahvusvahelises organisatsioonis või tsiviilmissioonil osaleva politseiametniku teenistusastme ajutise ülendamise võimalus, kehtiv kord seda ette ei näe. Juhul, kui politseiametnik soovib kandideerida rahvusvahelises organisatsioonis kõrgele ametikohale, võib tekkida olukord, kus ta teenistusastet oleks vaja ülendada nii kõrgeks, et naastes ei oleks talle võimalik tema teenistusastmele vastavat ametikohta pakkuda. Näiteks, kui rahvusvahelise organisatsiooni ametikoht nõuab politseikindrali teenistusastet, siis sellele vastab ainult PPA ja KAPO peadirektori ametikoht. Muudatus võimaldab teenistusastet ülendada ajutiselt ning naastes politseiteenistusse antakse politseiametnikule tagasi tema endine teenistusaste.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine” eelnõu (473 SE) näeb ette nimetada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks Riigikogu liikmed Raivo Aeg ja Kalle Laanet.

ELi määruse kohaselt on parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesandeks teha poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel ning arutada Europoli tegevuste, eelarve ning ülesehitusega seotud küsimusi. Töörühm koostab kokkuvõtlikke järeldusi Europoli tegevuse üle poliitilise järelevalve teostamise kohta ning esitab need Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele. Lisaks konsulteeritakse töörühmaga Europoli mitmeaastase programmi, mille võtab vastu Europoli haldusnõukogu.

Valitsuse algatatud naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE).

Konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis ning Eesti allkirjastas selle 2. detsembril 2014. Istanbuli konventsiooni peamine eesmärk on kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide eest.

Istanbuli konventsiooniga luuakse õiguslikest ja poliitilistest meetmetest koosnev laiaulatuslik raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Konventsiooni lähenemise kohaselt ei ole peres toimuv vägivald pere siseasi, vaid ühiskondlik probleem, millega tegelemine peab olema riiklik prioriteet. Konventsioon käsitleb mitmesuguseid meetmeid alates andmete kogumisest ja teadlikkuse suurendamisest kuni naiste vastu suunatud vägivalla eri vorme kriminaliseerivate õiguslike meetmeteni. Konventsioon hõlmab kuriteoohvrite kaitset ja tugiteenuste osutamist puudutavaid meetmeid ning käsitleb soolist vägivalda seoses varjupaiga ja rändega.

Majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) laiendab tänast töötlemata ümarpuidu eriveole kehtestatud regulatsiooni teistele veoliikidele. Eelnõu kohaselt võib jagatava kauba erivedu teostada vastava määruse kehtestatud tingimustel, kui erivedu teostatakse Euro 5 või vähem saastatavasse euro heitgaasiklassi kuuluva vedukiga, autorongiga. Kusjuures autorongi koosseisus olevate sõidukite kõik teljed, välja arvatud juhttelg, on varustatud paarisratastega ning autorongi tegelik mass ei ületa seejuures kuueteljelisel autorongil 48 tonni ning seitsmeteljelisel või rohkemateljelisel 52 tonni. Erivedu toimub tee omaniku määratud teevõrgul, samuti võib tee omanik määrata eriveole täiendavad tingimused.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatusel on positiivne mõju maanteetranspordi sektorile, sest võimaldab suurendada vedude efektiivsust ja vastava majandusharu konkurentsivõimet.

Riigikogu liikmete Marianne Mikko, Jaanus Karilaidi, Erki Savisaare, Hardi Volmeri, Tanel Talve, Liisa Oviiri, Heljo Pikhofi, Dmitri Dmitrijevi, Kalvi Kõva, Toomas Jürgensteini, Inara Luigase, Barbi-Jenny Pilvre-Storgårdi, Eiki Nestori ja Toomas Vitsuti algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (424 SE) soovitakse kehtestada Euroopa Parlamendi valimistel, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel osalevatele erakondadele nõue, et üles seatavad nimekirjad oleksid sooliselt tasakaalustatud. Muudatuse kohaselt ei tohi kummastki soost kandidaatide arvu vahe erakondade valimisnimekirjades olla suurem kui üks. Ettepaneku järgi peavad eri soost kandidaadid valimisnimekirjas asetsema vaheldumisi.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Vabariigi Valitsusele kutsehariduse edendamiseks soovituste tegemine; ettepanekud sügisistungjärguks;

maaelukomisjonis – kokkuvõtted komisjoni tööst kevadistungjärgul;

majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE); korruptsioonivastase erikomisjoni kiri väljasõiduistungi kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); Eesti lähteseisukohad Euroopa Liidu 2021. aastal algava eelarveraamistiku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: tsiviilteenistus, kutsutud Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte kevadistungjärgu tööst ja plaanid sügisistungjärguks;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi suursaadik, alaline esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Kyllike Sillaste-Elling; ülevaade NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse tegevusest, kutsutud NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektor kolonel Aivar Jaeski; väliskomisjoni töökava Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal;

Sündmused

Kell 10.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Itaalia parlamendi ELi ja välisasjade komisjoni delegatsiooniga.

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Lõuna-Aafrika Vabariigi suursaadiku Carmen Jolene Smidtiga.

Kell 11.30 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Jõgeva ja Mustvee elanikega.

Kell 11.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Atlandi Ühingu (German Atlantic Association) presidendi Christian Schmidtiga.

Kell 15 – 17 Maksumaksjate Liidu koostöös rahanduskomisjoniga korraldatav ümarlaud salaturu ja varimajanduse teemal (konverentsisaal).

Kell 22.45 Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab sõna Raplamaa küüditamise mälestustulede tee üritusel (Käru).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside