Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Margit Vuti ametivanne.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorraldusest.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõuga (24 OE) teeb komisjon täiskogule ettepaneku nimetada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks Riigikogu liikmed Kert Kingo ja Urve Tiidus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast määrusest tulenevalt kontrollib Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust. Selleks on Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi loodud pädev komisjon koos spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. Töörühma põhiülesanne on teostada poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel, sealhulgas Europoli tegevusest füüsiliste isikute põhiõigustele ja -vabadustele tulenevate tagajärgede üle.

Riigikogu 94 liikme esitatud Riigikogu avalduse „Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest“ eelnõu (228 AE).

Eelnõuga nõutakse Ukraina-vastase agressioonikuriteo planeerijate, ettevalmistajate, vallapäästjate ja täideviijate isiklikule vastutusele võtmist ning kutsutakse looma selleks ÜRO egiidi all rahvusvahelist eritribunali. Saadikud märgivad eelnõus, et Venemaa Föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu on teisest maailmasõjast saadik kõige jõhkram agressiooniakt Euroopas, mis nõuab adekvaatset õiguslikku reaktsiooni.

Riigikogu kutsub eelnõus valitsust ja presidenti tõstatama rahvusvahelise eritribunali loomise küsimus kõigil kohtumistel teiste riikide valitsustega, kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides, kus Eesti on liige, ja kõigil rahvusvahelistel foorumitel, kus Eesti osaleb, ning tugevdama koostööd Ukraina valitsusega agressioonikuriteo uurimisel ja kurjategijate kohtu alla toomisel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – riikliku energia- ja kliimakava 2030 ajakohastamise versiooni kavandist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad välisõhu kvaliteedinõuete direktiivi ülevaatamise kohta COM(2022) 542, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad uute raskeveokite CO2-heite normide määruse kohta COM(2023) 88;

kultuurikomisjonis kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajatega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine Transpordiameti peadirektori Priit Saukiga; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile kriitilise tähtsusega toorainete paketi eelnõude kohta (Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega sätestatakse kriitiliste toorainete kindlate ja kestlike tarnete tagamise raamistik ja muudetakse EL määrusi, eelnõu kohta COM(2023) 160; Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kriitilise tähtsusega toorainete varustuskindlus ja jätkusuutlikkus, mis toetab rohe- ja digipööret“ kohta COM(2023) 165), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; kokkuvõte komisjoni kevadistungjärgu tööst;

põhiseaduskomisjonis – Riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmisest eelmisel kalendriaastal, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; andmeühiskonna arenguseirest, sh andmepõhistest otsustest riigi toetuste menetlemisel, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja algataja esindaja; kollektiivne pöördumine „Petitsioon Riigikogule e-hääletamise kaotamiseks“, kutsutud pöördujate esindaja; kollektiivne pöördumine „Kordusvalimised 2023“, kutsutud pöördujate esindaja;

rahanduskomisjonis Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ülevaade riigiraportist ja riigipõhistest soovitustest; rahanduskomisjoni 2023. aasta I istungjärgu tegevusest;

riigikaitsekomisjonis – kollektiivne pöördumine „Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!“;

sotsiaalkomisjonis – hooldusreformi ettevalmistamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 15: kohtumised suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadikukandidaadid; väliskomisjoni töökava istungjärkudevahelisel ajal;

õiguskomisjonis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11.50 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Ukraina kõrgemate riigiametnikega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Riigikohtu esimehe Villu Kõvega.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub lahkuva Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Välislähetused

10.–13. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Poola, Leedu, Taani, Ukraina ja Suurbritannia väliskomisjonide esimeeste visiidil ja Ameerika Ühendriikide Kongressi välisasjade komitee Euroopa alamkomitee kohtumisel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10. juuni – 2. juuli
Riigikogu liige Karmen Joller osaleb kõrgetasemelisel väärinfo-teemalisel koolitusel Seattle’is Ameerika Ühendriikides ning Iraani naisõiguslaste konverentsil Free Iran World Summit Pariisis Prantsusmaal.

11.–13. juuni
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil Stralsundis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside