Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu:

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine“ eelnõu (95 OE) näeb ette nimetada Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Vilja Toomast.

Väliskomisjoni liikmed tegid komisjonis toimunud arutelude järel ettepaneku nimetada Eesti delegatsiooni tegevuse tugevdamiseks kolmas asendusliige järgides ENPA põhikirjas toodud nõuet arvestada poliitiliste jõudude jaotust ning meeste ja naiste proportsionaalset esindatust rahvusparlamendis. Sellest tulenevalt tegi Eesti Reformierakonna fraktsioon ettepaneku nimetada delegatsiooni asendusliikmeks Vilja Toomast.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine“ eelnõu (96 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Jaak Madison ja nimetada delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann.

Riigikogu moodustas käesoleva aasta 5. juuni otsusega Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisus: delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liikmed Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madison ning asendusliikmed Indrek Saar ja Raivo Tamm.

Seoses Jaak Madisoni Riigikogu liikme volituste lõppemisega  arutas väliskomisjon 9. septembri istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanekut nimetada tema asemel delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann.

Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (45 SE) soovitakse välisteenistus ühtlustada üldise avaliku teenistuse põhimõtetega. Näiteks muudetakse senine välisteenistujate palgasüsteem sarnaseks teiste ametnikega. Samuti muudetakse seniseid välislähetuse tasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid.

Veel muudetakse erialadiplomaatide ning koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse lähetamise korda, jättes nende lähetamisega seotud otsustuspädevuse, sh ametikohale nimetamise, lähetajaministeeriumile. Samuti on muudatuste järel senisest suurem paindlikkus kohalikul tasandil küsimuste otsustamisel.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatused puudutavad kõiki välisesinduses töötavaid ametnikke ja nende pereliikmeid ehk ligikaudu 800 inimest. Muudatused ei vähenda pikaajalises välislähetuses oleva teenistuja kogusissetulekut.

Valitsuse 21. oktoobril algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõuga (98 SE) luuakse õiguslikud alused arst-residentide tööjõukulu hüvitamiseks Haigekassa eelarvest alates 2020. aastast.

Eelnõu näeb ette residentuuri korraldamise, teoreetilise koolituse ja residentuuri baasasutuse korralduskulude rahastamise riigieelarvest. Arst-residendi tööjõukulud hüvitab edaspidi Haigekassa. Seni on kõik residentuuri kulud rahastatud riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Kavandatud muudatused puudutavad eeskätt Haigekassat, mis hakkab Sotsiaalministeeriumi asemel hüvitama Tartu Ülikoolile arst-residentide tööjõukulu. 2020. aastal on selleks kavandatud 18 miljonit eurot. Samuti puudutab eelnõu Tartu Ülikooli, kellele lisandub Sotsiaalministeeriumi kõrval täiendav residentuuritellimust rahastav lepingupartner – Haigekassa.

Valitsuse 21. oktoobril algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (99 SE) luuakse võimalused Tervise Arengu Instituudi (TAI) juures tegutseva riikliku narkomaaniaraviregistri (NARIS) andmete omavaheliseks seostamiseks. Eesmärk on registrite (rahvastikuregister, tuberkuloosiregister, nakkushaiguste infosüsteem ja surma põhjuste register) omavaheline sidumine. Muudatused annavad võimaluse tagada andmete korrektsus ning võimalus neid isikustamise kaudu omavahel seostada. See omakorda tagab tõhusama ravi ja kiirema suhtluse arsti ja patsiendi vahel. Korrastatud ja omavahel seotud registriandmed võimaldavad saada ka tervikpildi haiguse levikust Eestis ning saada adekvaatset statistikat teenuse mahtude prognoosimisel.

Seletuskirjas märgitakse, et praegu sisestatakse andmed NARISesse selliselt, et patsiendi isikut ei ole võimalik tuvastada. Selleks kodeeritakse narkomaaniaravi alustamisel ja lõpetamisel patsiendi isikukood unikaalse NARIS-e koodiga, mis seotakse konkreetse ravijuhu andmetega (st andmed ei ole andmekogus isikustatud). Teenuse osutaja jaoks on patsient alati isikustatud ravijuhu alguses ka juba praegu, kuid NARIS-es need andmed ei kajastu.

Edaspidi hakatakse NARIS-sse andmeid sisestama iga narkomaaniaravi juhtumi kohta isikustatult. Teiste registrite puhul tehakse seda juba praegu. Näiteks sisestatakse patsiendi andmed isikustatult tuberkuloosiregistrisse. Eelnõuga kavandatud muudatuste tõttu tõstetakse NARIS-e turvaklassi ja nähakse ette juhud, millal on õigus teistele isikutele andmeid väljastada.

Muudatus ei puuduta narkomaaniaravi pakkuvaid teenuse osutajaid. Kuna NARISe teatistele lisanduvad täiendavad andmeväljad, mis sisaldavad isikuandmeid, võib muutuda vaid Tervise Arengu Instituudi töötajate töökorraldus.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ ja SEI (Stockholmi Keskkonnainstituut) raportist; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) (ruum L333);

kultuurikomisjonis – Riigikontrolli auditist „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma, Rektorite Nõukogu esimees, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad (A. Rei nõupidamisruum).

majanduskomisjonis – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumisest eelnõu 47 SE kohta;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa ja selle kaitset käsitleva seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Eesti vajab kanepireformi“, kutsutud õiguskomisjoni liikmed, pöördumise algatajate esindaja, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Eesti Kooljuhtide Ühenduse esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Riigi valimisteenistuse esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), kutsustud huvigruppide esindajad; käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) (Jaan Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri (SHAPE) Eesti esindaja kindralmajor Meelis Kiiliga; mereseirest, kutsutud Mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska;

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: Eesti huvidest ja tegevustest Euroopa Liidus ning Põhja-Balti regiooni riikidega koostöö edendamiseks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni väljasõiduistung – kell 16.15: kohtumine Avatud Kooli direktori Helen Sabrakuga.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Türgi lahkuva suursaadiku, Hayriye Kumaşcıoğlu´ga.

Avatud on Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus Liginull Riigikogu hoone vestibüülis.

Välislähetus

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside