Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu

Riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) eesmärk on täiendada seadusandlust, et ohualapõhist ohuteadet saaks edastada lisaks hädaolukorra lahendamise õppusele ka sõjaväelise väljaõppe ehk õppekogunemise, suurõppuse ja lisaõppekogunemise puhul. Täiendav alus võimaldab elu ja tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste lahendamiseks paremini valmistuda ka juhul, kui õppus korraldatakse eesmärgiga valmistada ette riigi sõjalist kaitset.

Teise olulise muudatusena võimaldatakse sõjaväelise väljaõppe tõhusamaks läbiviimiseks ja riigikaitse eesmärgi saavutamiseks harjutada teatud reaalseid võimeid, näiteks jõgedele pioneerisildade paigaldamist ja nende eemaldamist. Eelnõuga luuakse õiguslik alus, et Keskkonnaamet saaks anda Kaitseväele nõusoleku kasutada ranna ja kalda piiranguvööndit ning ehituskeeluvööndit õppekogunemise läbiviimiseks.

Kolmanda muudatuse eesmärk on võimaldada ranna ja kalda ehituskeeluvööndis ehitada ehitist, mis tagab riigikaitse eesmärgi, samuti võimaldada riigikaitse tagamiseks omandatava veekoguäärse ehitisega kinnisasja omanikule pakkuda kinnisasja vahetust samaväärse kinnisasja vastu.

Rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (391 SE) suurendatakse Riigikogu rolli põhiseaduslike institutsioonide eelarveotsuste tegemisel ning välditakse olukorda, kus valitsus otsustab nende sõltumatute institutsioonide rahastamise üle, kelle ülesanne on täitevvõimu tegevuse sõltumatu kontrollimine ja tasakaalustamine.

Eelnõu loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseadusliku institutsiooni eelarvetaotlust. Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad eelarvetaotlused täies ulatuses rahanduskomisjonile ja Rahandusministeeriumile ning erimeelsuste korral esitab valitsus eriarvamuse koos põhjendusega rahanduskomisjonile. Rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused lisatakse riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde lisadena.

Põhiseaduse järgi on Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, Õiguskantsler ja Riigikohus kui põhiseaduslikud institutsioonid oma tegevuses sõltumatud. Sõltumatus kui demokraatliku õigusriigi alus ja võimude lahususe kindlustaja tähendab kõige üldisemalt, et põhiseaduslikud institutsioonid peavad oma ülesannete täitmisel olema vabad muude riigivõimuharude, eelkõige täitevvõimu survest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) võimaldab kohaliku omavalitsuse volikogudel korraldada siduvaid rahvahääletusi ja kehtestada võimalus kohalikel elanikel endil rahvaalgatuse korras rahvahääletusi esile kutsuda.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (276 SE) soovitakse muuta seadust nii, et valitsuse liikmete osas oleks tagatud julgeolekukontroll kogu riigisaladuse loa kehtivuse perioodi jooksul.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine majanduskomisjonile energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seaduse eelnõu (359 SE) kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta (COM (2023) 702), kutsutud Eesti Sadamate Liidu, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Haridus- ja Teadusministeeriumi tööplaanid, hariduslepe, koolivõrgu korrastamine, kutsehariduse reform, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks“ eelnõu (373 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks“ eelnõu (279 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud õiguseksperdid; kohtuhaldusmudeli väljatöötamiskavatsusest;

rahanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel istungil mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud huvigruppide ja Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse juhitava suurõppuse Austere Challenge 24 (AC24) külastamine;

sotsiaalkomisjonis – kohalike omavalitsuste sotsiaaltransporditeenus puuetega inimestele, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Õiguskantsleri Kantselei ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitsepolitseiameti esindaja;

õiguskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta äritehingutes esinevate hilinenud maksete tõkestamiseks (COM(2023) 533), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja ja muudatusettepaneku esitaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra“ eelnõu (273 OE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta Siseministeeriumi valitsemisalas“ eelnõu (275 OE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks“ eelnõu (280 OE).

Sündmused

Kell 8.30 – Estonia laevahuku uurimise toetusrühma koosolek; koosolekust on veebiülekanne (ruum L333).

Kell 11 – Eesti-Taani parlamendirühma liikmed kohtuvad Taani suursaadiku Niels Boel Abrahamseniga.

Kell 13 rahanduskomisjon kohtub Euroopa Kontrollikoja presidendi Tony Murphyga (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 19.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Prantsusmaa suursaadiku Emmanuel Mignot’ga.

Välislähetused

3.–14. märts
Riigikogu Eesti-Taiwani toetusrühma esimees Kristo Enn Vaga on visiidil Taipeis Taiwanis.

10.–15. märts
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross kuulab ÜRO julgeolekunõukogu istungit ja kohtub ÜRO esindajatega New Yorgis ja Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

11.–13. märts
Riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid osaleb Baltimaade ja Saksamaa kaitse- ja julgeolekupoliitika seminaril Berliinis Saksamaal.

12.–15. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu osaleb kaitse- ja strateegiafoorumil Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside