Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu:

Riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga (138 SE) võimaldatakse valitsusel kehtestada sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia teavitamis- ja loa nõude, et tagada seeläbi sidevõrkude kõrge turvalisuse tase.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et võrkude kvaliteedi kindlustamiseks, küberrünnakute mõju minimeerimiseks ja poliitiliste manipulatsioonide vältimiseks tuleb tagada, et sidevõrkude rajamine ning nende vahendusel sideteenuste osutamine toimuks turvalise tehnoloogia abil ning usaldusväärse partneri poolt. Eelnõus sätestatakse, et valitsus võib riigi julgeoleku tagamiseks oma määrusega kehtestada sideettevõtjale kohustuse teavitada sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast ning taotleda sidevõrgu riist- ja tarkvara kasutamiseks luba.

Valitsuse algatatud kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (144 SE) täpsustatakse kiirgusseaduse sätteid, et need vastaksid Euratom direktiivi ja Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri auditi ettepanekutele.

Olulisema muudatusena tekib kiirgustegevusloa omajale kohustus esitada Keskkonnaametile analüüs sündmustest, mille käigus on inimene saanud lubatust suurema kiirgusdoosi. Praegu peab ametit teavitama üksnes sellise juhtumi toimumisest.

Seadusesse lisatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevusloa tunnustamise kord. Praegu on Keskkonnaamet välismaiste ettevõtete tunnustamisel lähtunud kokkulepetest teenuste vaba liikumise kohta ja majandustegevuse seadustikust, kuid Keskkonnainspektsioonil puudub hetkel võimalus nende ettevõtete kiirgustegevust kontrollida. Tunnustused väljastatakse kirja teel dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest, ülevõtmise aeg oli 6. veebruaril 2018. aastal. Direktiivi artiklite ja ülevõetud sätete analüüsimisel ilmnes vajadus seadust täpsustada, et vältida erinevaid tõlgendamise võimalusi.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) järgi võib kaugosalusega istungi läbi viia, kui Riigikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas istungit jälgida, teha istungi toiminguid (eelnõu esitamine, ettekanded, suulised küsimused, sõnavõtud, protestid, hääletamine ja muud toimingud) ning võimalus anda teada nende tegemise takistusest.

Kaugosalusega istung on tavapärane istung, erinevuseks see, et Riigikogu liikmed ei pea olema füüsiliselt istungiruumis koos ning nad saavad istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil. Kaugosalusega istungi toimumise otsustab Riigikogu juhatus kaalukate põhjuste olemasolul. Sedalaadi istungi toimumisest teatab Riigikogu esimees Riigikogu liikmetele massiteabevahendite kaudu vähemalt kolm päeva enne istungi toimumist. Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib etteteatamise aeg olla lühem.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõuga (160 OE) nimetatakse Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Raimond Kaljulaid Indrek Saare asemel. Ettepaneku vahetuseks tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.

Õiguskomisjoni algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) näeb ette tagada politseiametnikele ja piirivalveametnikele ning nende lähedastele, kellele on määratud töövõimetuspension või toitjakaotuspension, vähemalt selline pension, mis neil oleks olnud siis, kui nende pensioni arvestamise alust ei oleks alates 2009. aasta 1. juulist 8 protsendi võrra vähendatud.

Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest kohelda võrdselt nii politseiametniku väljateenitud aastate pensionide kui ka politseiametniku ja piirivalveametniku töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide saajaid.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjoni videoistungil – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – võõrtööjõu kasutamise võimalustest hooajatöödel põllumajandussektoris, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tegevustest ja uuest strateegiast, kutsutud KIKi juhataja Andrus Treier; riigi osaluspoliitikast ja ASist Operail, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (188 OE); Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); Eesti Panga 2019. aasta aruandest, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – ülevaade töötuse kasvust, Töötukassa meetmete alusel makstud vahenditest ning tööturuga seonduvalt eriolukorra väljumisstrateegiast, kutsutud Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – dokumendist „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ ja Välisministeeriumi tegevuskavast kriisist väljumiseks, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmus

Kell 18 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Maailma energiatulevikud – pikk perspektiiv”.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected] 
päringud [email protected]

Tagasiside