Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) eesmärk on loobuda 1990ndatel ja 2000ndate algul riigisektori madalate palkade kompenseerimiseks loodud eripensionidest kaitseväes, politseis, piirivalves ja prokuratuuris.

Muudatused jõustuksid 1. jaanuaril 2020. Eripensionid kaotatakse üleminekuperioodi jooksul. Praegu teenistuses olijail ja enne 2019. aasta 31. detsembrit teenistusse asujail säilib õigus eripensionile. Pärast 1. jaanuarit 2020 teenistusse asuvatel isikutel õigust eripensionile ei ole.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (646 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Enn Meri ning arvata nõukogu koosseisust välja Kultuuriministeeriumi esindajana nõukogu liikmeks nimetatud Paavo Nõgene ja nimetada tema asemele nõukogu liikmeks Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits.

Eesti Vabaerakonna esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (638 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Andres Herkeli asemel Artur Talvik.

Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (630 OE) näeb ette vabastada Riigikohtu liige Lea Kivi kohtunikuametist alates 1. novembrist 2018 tema enda soovil.

Seletuskirjas märgitakse, et 30. aprillil 2018 esitas riigikohtunik Lea Kivi Riigikohtu esimehele avalduse, paludes teha Riigikogule ettepanek tema ametist vabastamiseks alates 1. novembrist 2018 omal soovil seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega.

Valitsuse algatatud veeseaduse eelnõu (643 SE) on koostatud keskkonnaõiguse korrastamise raames, samas soovitakse seadusesse sisse viia mõningad sisulised muudatused. Näiteks on kavandatud muudatused veelubade andmisel ja veekeskkonna jaoks piiratud ohuga tegevuse registreerimisel, mis vähendavad paberimajandust ning kiirendavad otsuste vastuvõtmist.

Praktikas on ilmnenud, et mitmed tegevused ei ole veekeskkonnale sedavõrd ohtlikud, et nende tegemiseks oleks vaja veeluba. Samas on keskkonnaametil vaja sellist tegevust suunata, et vältida nende kumuleeruvat mõju veekeskkonnale. Sellised väiksema mõjuga tegevused tuleb edaspidi veeloa taotlemise asemel registreerida Keskkonnaametis. Näiteks nõuab registreeringut veekogusse 5-100 kuupmeetri tahkete ainete või maasoojussüsteemi paigutamine.

Täpsustatakse veekogu mõistet. Veekoguna ei käsitleta kalakasvanduse tiike või basseine, sademevee kogumise süsteeme ja muid kindlal eesmärgil rajatud sarnaseid ehitisi. Sellistel rajatistel ei ole kaitsevööndeid, kuid endiselt kehtivad neile üldised veekaitsenõuded.

Mereuuringuteks sätestatakse välisriigi laevadele uuringulubade andmise regulatsioon. See on vajalik, sest hetkel kohaldab välisministeerium selliste lubade taotlemisele ÜRO mereõiguse konventsiooni sätteid, mis on väga üldsõnalised. Edaspidi annab lubasid Keskkonnaministeerium.

Sotsiaalministeeriumi ettepanekul tuuakse eelnõusse rahvatervise seaduses olnud joogivett, mineraalvett ja suplusvett reguleerivad sätted. Ühtse regulatsiooni alla koondatakse ka seni eraldi seadustes olnud veeproovivõtjate ja joogivee proovivõtjate kohta esitatavad nõuded.

Eelnõus on täpsustatud riikliku järelevalvega seotud sätteid ja ajakohastatud väärteokoosseise. Näiteks suurendatakse juriidiliste isikute karistusmäärasid, mis kasvab praeguselt maksimaalmääralt 32 000 eurolt 400 000 euroni.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler;

maaelukomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) uuringust „Balti riikide õhukaitse tugevdamise võimaluste kohta“, kutsutud RKK direktor Sven Sakkov ja Kaitseväe esindajad; ülevaade Brüsselis 7. – 8. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Kaitseväe ja Kaitseliidu rahvusvahelisest suurõppusest Siil 2018, kutsutud Kaitseväe esindaja; Võru linna Taara linnaosa elanike ja kinnistuomanike pöördumine detailplaneeringu teemal (2-7/18-99);

sotsiaalkomisjonis – sõltuvushäirete ravi ja kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi korraldus Viljandi Haiglas ja MTÜ Eesti AA Teenindus tegevusest sõltuvusest vabaneda soovijate toetamisel, kutsutud Viljandi Haigla, MTÜ Eesti AA Teeninduse, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad; projekt „Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja kavandamine (PAIK)“ Viljandi Haiglas, kutsutud Viljandi Haigla ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise kohta; kokkuvõte sotsiaalkomisjoni kevadistungjärgu tööst;

väliskomisjonis – kell 13.30: väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ teine vahearuanne, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse teadurid Kalev Stoicescu ja Eerik Marmei; väliskomisjoni 15. – 22. juunil toimuvast visiidist Ameerika Ühendriikidesse, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitsekomitee (DSCTC) istungi raames väljasõidul Ämari lennubaasi.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Hollandi kuninga Willem-Alexanderi ametlikul tervitustseremoonial (Kadriorg).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Kell 16.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti-Hollandi parlamendirühma esimees Martin Repinski kohtuvad Hollandi kuninga Willem-Alexanderiga.

Välislähetused

10. – 15. juuni
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet ja kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv osalevad kultuuridiplomaatia projektis „Kõik armastavad Georgiat“ Thbilisis.

10. – 13. juuni
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert teeb ettekande teemal „Parlamentaarne järelevalve julgeolekuvaldkonna üle“ George Marshalli Keskuse korraldaval seminaril „Ukraina parlamendi võimearendus“ Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

10. – 22. juuni
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames Eesti delegatsiooni juhina kohtumistel Bahamal, El Salvadoris, Haitil ja Jamaical.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside