Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb täiskogu kolme eelnõu, mis kõik on esimesel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE). Eelnõu eesmärk on viia ellu veteranipoliitikas ettenähtud osad meetmed, mis tagavad kaitseväelastele ja Kaitseliidu liikmetele ühekordse hüvitise väljamaksmise ühes osas. Eelnõu eesmärgiks on tunnustada ka rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalenud kaitseväelasi selliselt, et nende tegevteenistuspensionile arvestatakse juurde 1 % igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest. Kehtiv seadus sellist võimalust ette ei näe – rahvusvahelisel sõjalisel operatsiooni osalenud kaitseväelasele ei ole ette nähtud pensioni maksmisel mingeid erisusi. Eelnõu eesmärgiks on ka töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni suurendamine, et tagada vigastatule või hukkunud perekonnale piisav kindlustunne.

2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis” eelnõu (583 OE). Eelnõu võimaldab Eestil osaleda Euroopa Liidu rahutagamismissioonil EUFOR RCA (European Union military operation in Central African Republic) Kesk-Aafrika Vabariigis kuni 55 tegevväelasega alates otsuse jõustumise hetkest kuni 31. augustini 2014 ning kuni 5 tegevväelasega aasta lõpuni. Eesti osalus rühmaga on ühekordne, pärast neljakuulise rotatsiooni lõppu ei saadeta Kesk-Aafrika Vabariiki uut rühma. Eesti jalaväerühma ülesandeks saab tõenäoliselt julgestus- ja toetusoperatsioonide läbiviimine eesmärgiga vabastada Prantsusmaa ning Aafrika Liidu rahuvalveoperatsiooni MISCA üksused teiste operatsioonide läbiviimiseks. Samuti antakse mandaat kuni 5 staabiohvitseri või erialaspetsialisti kaasamiseks samale missioonile kuni selle aasta lõpuni.

3. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE), mis näeb ette tõsta alates 1. jaanuarist 2015 ka pere teise lapse kohta makstav lapsetoetus tänaselt 19,18 eurolt 57,54 eurole. 1. jaanuaril 2016 tõuseks eelnõuga pere esimese lapse kohta makstav lapsetoetus tänaselt 19,18 eurolt 38,36 eurole. Alates 1. jaanuarist 2017 tõuseks aga pere esimese lapse kohta makstav toetus kuuekordse lapsetoetuse määrani, mis on 57,54 eurot.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE);

kultuurikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühine arutelu – kell 14-16: „Kohalike omavalitsuste rahaliste vahendite toel ilmuvate ajalehtede konkurentsi eelisest võrrelduna eraõiguslike maakonnalehtedega,“ osalevad Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed, kutsutud Eesti Ajakirjanike Liidu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad (Komandandi maja saal, Toompea 1);

majanduskomisjonis – reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE); vastutustundliku ettevõtluse edendamine Eestis, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – 13.15: EL-i määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust; Eesti seisukohad menetlusõiguste paketi kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikohtule arvamuse andmine sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 22 lõiked 1-2 ja § 222 lõiked 1-2 ning perekonnaseaduse (PKS) § 183 lg 3 kooskõla kohta põhiseadusega;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); tulumaksuseaduse §4 muutmise seaduse eelnõu (548 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (493 UA) seonduv arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 14-16 Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uuringu „Avar julgeoleku ja riigikaitse“ tutvustus ja arutelu, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu, Riigikantselei, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi, siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, kaitsepolitseiameti, keskkonnainspektsiooni, maanteeameti, veterinaar- ja toiduameti, terviseameti, Eesti Reservohvitseride Kogu ja Sisekaitseakadeemia esindajad; istungil osaleb Moldova parlamendiliikmete ja ekspertide delegatsioon (konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) (ruum L333);


Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Minu Riik projekti raames Tartu Erakooli õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Prantsuse Lütseumi 9. klassi õpilastega.

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli meeskoori kontserdil (Glehni loss, Vana-Mustamäe tee 48).


Välislähetused

5. – 13. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad NATO PA kaitse-ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides. Komitee istungi käigus külastatakse Nellise õhuväebaasi, kus tutvutakse baasi tegevusvaldkondade ja harjutusvõimalustega. Washingtonis toimuvad kohtumised Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia asjade sekretäri Victoria Nulandi ning kaitseministeeriumi Euroopa ja NATO suuna juhi Jim Towsendiga. Kavas on arutada hetkel Afganistanis toimuvat, Ühendriikide kaitsealaseid prioriteete ja osalemist NATO ühisoperatsioonides ning atlandiüleseid suhteid. Istungi viimasel päeval toimub ümarlaud mõttekodade esindajatega Iraani tuumaläbirääkimiste, küberkaitse, Süüria konflikti jt teemadel.

6. – 11. veebruar
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb VLPA plenaaristungil Ammanis, Jordaanias

 

Tagasiside