Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi on esimesel lugemisel üks otsuse eelnõu ja teisel lugemisel üks seaduseelnõu.

1. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (543 OE), millega fraktsioon soovib teha valitsusele ettepaneku välja töötada seaduseelnõu, mis seoks vanemahüvitise saamise lapse arstlikus kontrollis käimisega. Otsuse eelnõu seletuskirja järgi välditaks nii olukordi, kus vanemad sotsiaaltoetuste saamise eesmärgil lapsi äraelamiseks kasutavad.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE). Eelnõu reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ning ühiskanalisatsiooni kaudu. Samuti sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi asjaomased õigused ning kohustused. Kui veeseadus reguleerib vee kui loodusvara kasutamist ja kaitset, siis ühisveevärgi- ja  kanalisatsiooni seadus reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei käsitleta mitte enam loodusvarana, vaid kaubana. Seadus mõjutab otseselt kõiki vee-ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi, kelle territooriumil on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, ning riigi tasandil konkurentsiametit.


Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu keskkonnaametiga looduskaitse teemadel;

kultuurikomisjonis – noorsootöö kvaliteet ja areng. Noorsoovaldkonna arengukava 2014 – 2020, kutsutud Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Noored Eesti Büroo, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, Eesti Huvijuhtide Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse. Ülevaade piirkondlikest ja kohaliku elukeskkonna parendamise programmidest;

majanduskomisjonis – Eesti majandusatašeede võimekus ja paiknemine, kutsutud välisministeeriumi, EAS-i ja Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; elektrituruseaduse ja riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine““ eelnõu (606 OE), kutsutud VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra ja Riigikontrolli esindaja; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – EL-i abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EL-i toimimise lepingu neljandat osa ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE ); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE ); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE );

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE), kutsutud justiitsministeeriumi Eesti Pangaliidu ja Notarite Koja esindajad.


Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iraani suursaadiku Seyed Rasoul Mousaviga.

Kell 11.30 – EL-i asjade komisjoni esimees Arto Aas ja komisjoni liikmed kohtuvad Montenegro EL-i suuna aseministri Aleksandar Pejović`ga, kes on Montenegro pealäbirääkija liitumiskõnelustel EL-iga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Postimehe arvamusliidrite lõunal “Miks me viriseme?” (Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal).

Kell 14.40 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Prantsuse Lütseumi 10. klassi õpilastega.

Kell 15.15 – rahanduskomisjoni esimees Sven Sester ja komisjoni liikmed kohtuvad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga (ruum L 241).

Tagasiside