Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) on välja töötatud vajadusest viia Eesti seadusandlus kooskõlla EL direktiiviga, mille eesmärgiks on lihtsustada vaba liikumise raames töötajatele ja nende pereliikmetele antud õiguste kasutamist ja tagada nende mittediskrimineerimine kodakondsuse alusel. Direktiivi kohaldatakse tööga seotud valdkondades, nt juurdepääs tööturule, töölepingu- ja töötingimused, juurdepääs sotsiaal- ja maksusoodustustele, ametiühingute liikmelisus, töötajate laste juurdepääs haridusele jm. Lisaks näeb direktiiv ette igas liikmesriigis kontaktpunkti määratlemise, kes seirab liikmesriigi töötajate ja nende pereliikmete vastavate õiguste järgimist. Eelnõu kohaselt on selleks kontaktpunktiks Eestis soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Valitsuse algatatud julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), mis korrastab julgeolekuasutuste ülesannete täitmiseks vajalike variandmete ja konspiratsioonivõtete regulatsiooni, et tõhustada julgeolekuasutuste tööd.

Selles sätestatakse selgelt julgeolekuasutuse õigus kasutada variandmeid või konspiratsioonivõtteid eesmärgiga varjata toimingu tegijaid, toimingu eesmärki, õiguste ja kohustuste ning kasutatava kinnis- ja vallasasja kuuluvust.

Eelnõu kohaselt on julgeolekuasutusel võimalik kasutada oma ülesannete täitmisel isiku muudetud identiteeti. Samuti annavad seadusemuudatused julgeolekuasutuse juhile õiguse asutada juriidiline isik või omandada selle osalus kasutades varjatud andmeid ning julgeolekuasutusele õiguse kasutada teabe varjatud kogumiseks või teabe varjatud kogumise tagamiseks salajast koosseisulist töötajat.

Lisaks näeb eelnõu ette teabeameti nime muutmist välisluureametiks, sest see annab paremini edasi asutuse põhitöö sisu, milleks on luuramine ja luureinfo edastamine.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku demokraatia toetamise seaduse eelnõu (388 SE) näeb ette vähendada erakondadele raha jagamist riigieelarvest umbes veerandi võrra. Vähendatava rahasumma soovitakse jagada tegevustoetuseks kohaliku omavalitsuse volikogusse kohti saanud kandidaatide ja nimekirjade vahel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kutsekoolide hariduslike erivajadustega õpilaste olukord ning nende tööturule siirdumise toetamine, kutsutud Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Eesti Töötukassa, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Rimi Eesti Food AS, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – maapiirkonna taristu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ arutelu huvigruppidega, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal); raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE); Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning ELi määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile;

põhiseaduskomisjonis kell 13.15: ELi määruse eelnõu, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul (e-privaatsuse määrus), arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; ELi määruse eelnõu, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ arutelu, kutsutud kollektiivsete pöördumiste esitanute esindajad, Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora, Tartu Ülikooli, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi, Tallinna lastehaigla, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Valu Seltsi, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung Tallinna Lennujaama;

õiguskomisjonis – kell 12: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ja justiitsministeeriumi esindajad; alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni kohtumine Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja relvateenistuse komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Rumeenia välisministri Teodor Meleșcanu ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas tutvustab Läänemaa Noortekogu noortele Riigikogu tööd.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside