Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ eelnõuga (2 OE) tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek korraldada Eesti alus- ning koolihariduse muutmine ühtseks ja eestikeelseks.

Seletuskirjas märgitakse, et seadused, mille muutmine näib vajalik, on koolieelse lasteasutuse seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuste seadus, erakooliseadus, huvikooliseadus, noorsootöö seadus ja täiskasvanute koolituse seadus.  Lisaks tuleb keelelise regulatsiooni küsimustes ilmselt  muuta põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava, muuta kõik riiklikud eksamid eri kooliastmetel eestikeelseteks, keelekümblusprogrammi lõpetanud suunata eestikeelsesse kooli.

Seletuskirja kohaselt peaks üleminekuga alustama lasteaedadest alates 1. septembrist 2020,  tagades seal iga päev eestikeelsed tunnid,  kokkupuute eestikeelsete lastega, vähemalt ühe eestikeelse õpetaja rühma kohta ja eestikeelse koolivalmiduse.

Õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (35 OE) näeb ette nimetada Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks Riigikogu liikmed Uno Kaskpeit ja Kalle Laanet.

ELi otsekohalduvast määrusest tulenevalt kontrollib Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust, tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 88. Selleks loovad ELi liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlamendi pädev komisjon koos spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühma.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Raplamaale;

kultuurikomisjonis – kõrgharidusseaduse ja avalik-õiguslike ülikoolide seaduste rakendamisest, kutsutud Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ning Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep (ruum A. Rei);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“, kutsutud        Riigikontrolli, Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti, Eesti Maaülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli esindajad (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri tegevuse aastaülevaade, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; arvamuse andmine rahanduskomisjonile maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) kohtunikke ja kohtuid puudutava osa kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohtute haldamise nõukoja liikmete nimetamisest;

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung –  kell 13: Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Martin Helme (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – suitsiidiennetusest, kutsutud Norra kriisipsühholoog Atle Dyregrov ning Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Psühhiaatrite Ühingu, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Perearstide Seltsi, MTÜ Peaasjad, MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ning MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmused

Kell 10 – seminar „Oleme olemas“ suitsiidiennetusest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13.20 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub õiguskantsler Ülle Madisega.

Välislähetus

8. – 10. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Raivo Tamm osaleb EISC 2019 plenaaristungil Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside