Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: 

Õiguskomisjoni ja valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõuga (148 SE, ühendatud eelnõud 101 SE ja 117 SE) lihtsustatakse osaühingu osade võõrandamist ning kaotatakse ebavajalikud piirangud ja vorminõuded. Eelnõuga kehtestatakse osa miinimumväärtuseks senise ühe euro asemel üks sent, tunnistatakse kehtetuks osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõue kõigi osaühingute jaoks ning võimaldatakse sellisel osaühingul, mille sissemakstud osakapital täidab ettenähtud miinimumnõude, näha kõigi osanike nõusolekul põhikirjas ette osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu lihtsustatud kord, st kirjalikku taasesitamist võimaldav vormivabadus.

Osaühingu osa nimiväärtuse vähendamine ühelt eurolt ühele sendile võimaldab paindlikumalt määrata osaühingu osade suurusi. Kehtiva õiguse kohaselt peab notariaalselt tõestatud olema nii osaühingu osa võõrandamise ja pantimise kohustustehing kui ka käsutustehing (välja arvatud juhul, kui osaühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris).

Teine lugemine – üks eelnõu:

Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teise lugemise jätkamine.

Eelnõuga täpsustatakse Eesti Panga Nõukogu koosseisu moodustamise aluseid ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega.

Eelnõu kohaselt kuuluvad nõukogusse Riigikogu fraktsioonide esindajad ja nõukogu esimehe poolt esitatud neli valdkonna asjatundjat. Täpsustatakse, et Eesti Panga Nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks. Seadusemuudatus tagab õigusselguse Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamisel ning välistab tulevikus olukorra, kus nõukogu järgmise koosseisu nimetamine viibiks.

Esimene lugemine – üks eelnõu: 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE). Eelnõu esimene lugemine tõlgitakse viipekeelde, ülekannet saab jälgida Riigikogu kodulehel.

Eelnõuga asendatakse Eesti Rahvusringhäälingu seaduses § 5 lõike 1 punkti 1 kolmandas lauses sõna „vaegkuuljatele“ sõnadega „kuulmispuudega inimestele“. Seeläbi laiendatakse Eesti Rahvusringhäälingu kohustust tagada teleprogrammide kättesaadavus kuulmispuudega inimestele.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE);

maaelukomisjonis – maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung – Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu, kutsutud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Hendrikson&Ko esindajad (A. Rei nõupidamisruum); 

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA) uuesti arutamise jätkamine, kutsutud advokaat Paul Keres; isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, MTÜ Lastekaitse Liit ja algataja esindajad; pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, MTÜ Lastekaitse Liit ja algataja esindajad;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud  Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Riigikogu poolt 31.05.2000 vastuvõetud Euroopa sotsiaalhartast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Terviseameti esindaja; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 12. märtsil Brüsselis toimuval välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu; Eesti välisesinduste võrgustiku laiendamisest ja personalipoliitikast, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; dokumendile „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ esitatud ettepanekutest; ettepanekust Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks;

õiguskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse muudatustest ja edasisest menetlusest (arstide tegevust puudutavad toimingupiirangud), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside