Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb Riigikogu täiskogu teisipäeval seitset eelnõu, millest üks on kolmandal, kolm teisel ja kolm esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE). Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks sätted, mille alusel asutati käeolevaks ajaks oma otstarbe ammendanud õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara register. Suletava registri ülesanded antakse rahandusministeeriumi pädevusse. Muudetakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust ning Vabariigi Valitsuse seadust, milles sätestatakse erinorm maavanema järelevalvemenetluse tähtajale. Üldnormist pikem menetlustähtaeg on hädavajalik arvestades omandireformi toimingute eripära. Seoses eelnimetatud muudatustega ja vara kompenseerimise protsessi vaibumisega muudetakse õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadust. Eelnõu täiendab erastamisest laekuva raha kasutamise seadust rakendussättega, mis suurendab valitsuse omandireformi reservfondi raha laekumise määra. Seadus jõustub eelnõu kohaselt 1. jaanuaril 2014. aastal.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE). Eelnõuga kehtestatakse käibedeklaratsiooni lisa. Sellel kajastatakse 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale või riigi-, valla- või linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed. Seda juhul, kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Piiratud maksukohustuslane käibedeklaratsiooni lisa ei esita. Autode käibemaksuga seotud sätted jäid eelnõust välja.

3. Teisel lugemisel on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE). Eelnõu kõrvaldab kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega tekkinud puuduse, mis jätab kutseõppe statsionaarses õppevormis õppijad ilma võimalusest võtta end töötuna arvele. Eelnõu taastab olukorra, kus kutseõppe õpilased, kelle põhitegevus on õppimine, saavad teatud juhtudel siiski olla töötuna arvel. Samuti taastab eelnõu endise korra peretoetuste maksmisel kooli lõpetamisel suvel.

Sotsiaalkomisjon otsustas teha eelnõu teise lugemise eel ühe muudatusettepaneku, mille tulemusel koheldakse täiskoormusega õppes ja kutseõppe statsionaarses õppes õppivaid inimesi võrdselt, mis puudutab võimalusi saada tööturuteenuseid.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE) määrata muudatusettepanekute tähtajaks 12. detsember. Valitsuse esitatud eelnõu nägi ette, et regionaalminister asutab hüpoteegipidaja ja riigimaa koormamise valitseja ülesannete tõhusamaks täitmiseks maa järelmaksunõuete infosüsteemi. Asutatavas infosüsteemis hallataks erastamise ja riigimaa koormamise lepinguid ja nõudeid.

Maaelukomisjon otsustas eelnõu teksti täiendada. Selleks otsustas komisjon esitada eelnõu teiseks lugemiseks ja kuna eelnõu reguleerimisala ning tekst on oluliselt täienenud, teeb komisjon ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Samuti teeb maaelukomisjon ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 12. detsember.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE), mille põhiline eesmärk on tõhustada kohalike omavalitsuste üle teostatavat järelevalve funktsiooni. Eelnõu kohaselt ei ole lubatud teenistusest vabastatud ametnikul ühe aasta jooksul alates vabastamise päevast asuda avalik-õigusliku juriidilise isiku valitavale või nimetavale ametikohale, kelle üle ta viimase aasta jooksul on teostanud vahetult või püsivalt järelevalvet. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE), mis näeb ette võimaldada füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kuid samas elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel, omandada kinnisasja suurusega kuni 0,2 hektarit. Sellega soovitakse anda nimetatud isikule võimalus osta maad aiandusühistutes. Maaelukomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

7. Esimesel lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni esitatud riigieelarve seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (547 SE), millega antakse rahandusministeeriumile võimalus vajadusel arveldada riigikassa vahendusel Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja kogumispensionide ja väärtpaberitega seotud makseid. Menetluses olev uue riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) sätestab sellise võimaluse, kuid uue seaduse menetlemine võib võtta aega. Muudatus peab jõustuma enne 1. veebruari 2014. See on tähtaeg, mil väärtpaberite keskregistri pidaja on kohustatud oma arveldamise Eesti Pangast mujale viima. Rahanduskomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 13. detsember.

 

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjon, kell 13 – väljasõiduistung Mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusesse uurimaks Eesti reostustõrjevõimekust.

Maaelukomisjon toidu-uuringu „Eesti toidukultuuri hetkeolukord ja arenguperspektiivid, teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile“ arutelu (ruum L332).

Majanduskomisjon väljasõiduistung Eleringi avariijaama Kiisal, et saada muuhulgas ülevaade Balti riikide desünkroniseerimise uuringu tulemustest, Läänemere energiaühenduste kava BEMIP  realiseerimisest Balti riikides ja ühtse Balti elektrituru arengust.

Põhiseaduskomisjon ja õiguskomisjon – kell 10 komisjoni liikmed osalevad Eesti Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil „Inimõigused ja ühinemisvabadus“ (Swissôteli konverentsikeskus, Tornimäe 3).

Rahanduskomisjon käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); riigieelarve seaduse § 32 muutmise seadus eelnõu (547 SE). 

Riigikaitsekomisjon – kell 13.30 väljasõiduistung kaitseministeeriumis, kohtumine ministeeriumi juhtkonnaga.

Sotsiaalkomisjon laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE).

Väliskomisjon Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 16. detsembril toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil; kohtutakse kandidaatidega suursaadiku ametikohale Kasahstanis, Kirgiisis, Tadžikistanis ja Türkmenistanis ning Filipiinidel.

Sündmused

Kell 14 Riigikogu esimees Ene Ergma esineb loenguga Tallinna Ülikooli tudengitele (ruum L262). 

Kell 15 Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmoseasjade nõukogu koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Harju 11). 

Kell 17 Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jaapani keisri sünnipäevale pühendatud  koosviibimisel (Mustpeade maja, Pikk 26). 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside