Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest“ arutelu. Ettekande teevad Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liige Riho Terras, TalTechi energiatehnoloogia instituudi professor, jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühma juht Alar Konist ning Riigikogu liige Andres Metsoja.

Esimene lugemine – kolm eelnõu:

Valitsuse algatatud veterinaarseaduse eelnõu (384 SE) ELi loomatervise määruse rakendumisega ajakohastatakse Eesti õigusaktid. Senised siseriiklikud loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid koondatakse ühtseks veterinaarseaduseks, mille eesmärk on koondada, ühtlustada ja ajakohastada valdkonna õigus, rakendada ELi loomatervise määrust ja teisi veterinaaria valdkonna ELi vahetult kohaldatavaid määruseid, sõnastada ELi liikmesriigi pädevusse jäävad sätted, rakendusprotseduurid ja volitusnormid, mis on vajalikud nõuete täpsemaks esitamiseks. Uus seadus aitab tagada ettevõtja jaoks parema õigusselguse ja Eesti õiguse sidususe ELi õigusaktidega.

Oluliseks muudatuseks on ettevõtjate puhul teatud tegevusaladel loakohustuse muutumine teatamiskohustuseks, uued teatamiskohustused seoses maismaaloomade pidamisega ning uued loakohustused seoses ELi ühisturul kauplemisega.

Teatud põllumajanduslooma puhul peab selle pidaja hakkama koostama bioturvalisuse kava. Läbimõeldud meetmed loomataudi ärahoidmiseks aitavad ära hoida loomataudide leviku. Nõue kehtib juba praegu seakasvatus- ja vesiviljelusettevõtetele. Edaspidi võib seda nõuet laiendada riskipõhiselt. Loomaliigid, kelle pidamisel tuleb bioturvalisuse kava koostada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister oma määrusega. Bioturvalisuse kava ei pea koostama kodumajapidamises oma tarbeks peetava põllumajanduslooma pidamise korral.

Seoses ELi loomatervise määruse kohaldumisega muutuvad mõnevõrra loomataudi ennetuse ja tõrje alused. Eriti ohtlike loomataudide tõrje korraldamine toimub Põllumajandus- ja Toiduameti koostatava situatsioonplaani alusel. Kehtivas seaduses sätestatud kohalikke ja riiklikke loomatauditõrje komisjone enam ei moodustata. Loomataudiohu ja puhkemise korral lähtutakse ELi loomatervise määrusest, veterinaarseadusest, situatsioonplaanist ja hädaolukorra seadusest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE).

Eelnõu muudatusega tunnistatakse kehtetuks ehitusseadustiku § 97 lõige 6, mille kohaselt linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Kinnistuga külgneva kõnnitee korrashoiukohustus peaks olema mitte kinnistuomanikul, vaid kõnnitee omanikul ehk omavalitsusel, kellel on võimalik see ülesanne anda  üle lepinguga teenuseosutajale.

Eelnõu näeb ette vabastada kinnistu omanikud kõnniteede korrashoiukohustusest ning  anda see kohustus üle kohalikele omavalitsustele. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6 on omavalitsusüksuse ülesandeks muuhulgas korraldada valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu.

Isamaa fraktsiooni algatatud ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE).

Eelnõu näeb ette vabastada koduomanikud omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest ja tagada seeläbi ka omavalitsustele kuuluvate kõnniteede õigeaegne ja parema kvaliteediga koristamine.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) (368 SE), kutsutud MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Filmioperaatorite Liidu, Eesti Fonogrammitootjate Ühingu, Tallinna Keskraamatukogu, Eesti Autorite Ühingu, Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Esitajate Liidu, Google’i ja Justiitsministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: nõukogu määrus Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine, nõukogu määrus Euroopa Horisondi ühisettevõtete asutamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta Euroopa metroloogia partnerluses, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; tööturu teemadest, kutsutud Eesti Töötukassa ja Statistikaameti esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja riigi valmisteenistuse esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja algataja esindajad; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (374 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, riigi valmisteenistuse ja algataja esindaja; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu rollist riigieelarve menetluses, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Riik peab eemaldama RMKlt raiesurve“, kutsutud pöördumise algatajate, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Euroopa Komisjoni teatisest tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel (COM(2021) 70), kutsutud Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad; Riigikogu rollist eelarve menetluses (1-6/21-78);

sotsiaalkomisjoni ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni ühisel istungil – kell 14.05: „Laste vaesus – jalg taha juba stardis“, kutsutud viipekeeletõlk, Sotsiaalministeeriumi, Statistikaameti, Tartu Ülikooli, Õiguskantsleri Kantselei, Pere Sihtkapitali, Eesti Lastevanemate Liidu, MTÜ Mitmikud, Lastekaitse Liidu, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja MTÜ Lasterikkad Isad esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild); kell 15.40 – COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis – elanikkonna kaitsesüstimise korraldamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; Riigikogu rollist eelarve menetluses; Riigikogu otsuse eelnõu algatamine Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamiseks. 

Sündmused

Kell 9.40 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab koos Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga kommunismiohvrite memoriaali ja Metsakalmistut.

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Šveitsi suursaadiku Konstantin Obolensky’ga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsuse suursaadiku Eric Lamouroux’ga.

Kell 14.15 – väliskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga.

Välislähetus

28. mai – 1. juuni
Riigikogu aseesimees Martin Helme esineb konverentsil „Another project for Europe“ Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside