Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (496 SE) parandatakse menetlusabi kättesaadavust, vähendatakse kohtute ülekoormust ning luuakse võimalused võtta kasutusele lihtmenetlust. Lisaks soovitakse eelnõuga kõrvaldada kohtupraktikas menetluse regulatsioonis esile kerkinud puudused.

Eelnõu parandab menetlusabi kättesaadavust inimestele, kes kuuluvad sotsiaalsetesse riskirühmadesse. Uue regulatsiooni järgi saab kohus paindlikumalt hinnata menetlusabi taotleja vajadust abi järgi. Kohus saab inimese osaliselt või täielikult vabastada kohtukulude kandmisest, mille alla kuulub nii riigilõivu, kautsjoni, menetlusdokumentide tõlkimise, aga ka määratud advokaadi õigusabikulud. Menetlusabi antakse, kui kohtukulud ületavad inimese kahekordse kuusissetuleku, millest on maha arvatud hädavajalikud kulud näiteks ülalpidamiskohustuse täitmiseks, mõistlikud kulutused eluasemele ning transpordile. Edaspidi saab kohus sissetulekust maha arvata ka muud vältimatud kulutused kuni 75 protsendi ulatuses kehtestatud kuu töötasu alammäärast.

Kohtute ülekoormuse vähendamiseks piiritletakse kaebeõigust ja edasikaebeõigust. Kaebeõiguse ja edasikaebeõiguse piiritlemine puudutab kaebusi, mis on enamasti ajendatud kaebaja pahatahtlikkusest. Selliste kaebuste esitajateks on sageli vangid, kuid näiteks kaebeõiguse kuritarvitamiseks loetakse ka pidevalt sarnaste kaebustega kohtu poole pöördumist ehk n-ö sarikaebajaid, kes on samuti üldjuhul vangid. Selleks, et ei toimuks kaebeõiguse põhjendamatud piiramist, säilitatakse halduskohtutele ja ringkonnakohtutele kaalutlusõigus. Muudatuste tulemusena väheneb märkimisväärselt töö- ja ajakulu menetlustes, kus kaebaja poolt saadav kasu oleks ebaproportsionaalselt väike võrreldes õigusemõistmisega seotud kuludega.

Eelnõuga laiendatakse lihtmenetluse kasutamise võimalusi. Lihtmenetluse näol on tegemist vähem ressurssi nõudva menetlusliigiga võrreldes tavamenetlusega, kuna kohus võib asja läbi vaadata lihtsustatud korras, näiteks kuulata menetlusosalise ära telefoni teel, kalduda kõrvale dokumentide vorminõuetest, loobuda kohtuistungist. Olulisema muudatusena tõstetakse lihtmenetluse kohaldamise piirmäära 200 eurolt 1000 eurole. Alla piirmäära jääva varaliselt hinnatava hüve puhul on võimalik kohaldada lihtmenetlust. Plaanitavate muudatuste eesmärk on laiendada lihtmenetluse kasutamist halduskohtumenetluses.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene;

riigikaitsekomisjonis – kell 14.25: ühisistung Eduskunna kaitsekomisjoni liikmetega (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 10. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Eesti seisukohad 13. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 5. – 8. novembril toimunud väliskomisjoni töövisiidist Itaaliasse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 11: ülevaade Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) erikontrolli aruandest, kutsutud Rahandusministeeriumi, RKAS-i ja erikontrolli läbiviija AS-i Deloitte esindajad (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju konkursi žüriiga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Püha Miikaeli Kooli mardisantidega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Eduskunna kaitsekomisjoni liikmetega.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 92. aastapäeva pidulikul vastuvõtul (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone).

  1. – 10. novembril toimub Tallinnas Balti Assamblee 36. istungjärk ja 23. Balti Nõukogu.

Kell 19 – Balti Assamblee auhinna ja Balti innovatsiooniauhinna üleandmise tseremoonia Tallinna Reaalkoolis. Tseremoonial osaleb Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Välislähetused

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside