Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kokku viis eelnõu, neist üks kolmandal, üks teisel ja kolm esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE). Eelnõuga pikendatakse ametniku perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse kehtivuse aega ning lihtsustatakse uue tähtajalise õiguse saamine sarnaseks vaimuliku õigusega abielusid sõlmida, täpsustatakse maavalitsuse ja siseministeeriumi pädevust perekonnaseisuametniku eksami ja sellele eelneva koolituse läbiviimise osas, luuakse selged õiguslikud alused tõendite ning arhivaalil olevate perekonnaseisuandmete väljastamiseks, lihtsustatakse haldusmenetlust välismaalasest surnu isikut tõendava dokumendi edastamise osas välisriigi saatkonnale, vähendatakse paberdokumentide hulka abielu sõlmimisel, asendades abielu sõlmimise protokolli abielukande eeltäidetud väljatrükiga, lihtsustatakse abieluvõime kindlakstegemise menetlust kodaniku jaoks ning luuakse õiguslik alus soo muutmise andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks.

2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (498 OE). Otsuse eelnõuga soovib fraktsioon teha valitsusele ettepaneku muuta „Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004 – 2015“ eesmärgiga luua abivajajate tegelikest vajadustest lähtuv ühtne hooldusravi korraldus. Algatajad esitavad eelnõu teistkordselt.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE). Eelnõu põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine. Seaduse efektiivne rakendamine peab tagama metsade elustiku mitmekesisuse, metsade hea tervise ja tootmisvõime säilimise ning võimalused metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks. Samuti metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmise. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Teise lugemise eel muudatusettepanekuid eelnõule ei esitatud. Eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel perioodil on eelnõu käsitletud keskkonnakomisjoni istungitel kahel korral, 24. oktoobril ja 4. novembril. Komisjoni istungil on osalenud ja tutvustanud oma ettepanekuid eelnõu muutmise kohta MTÜ Eesti erametsaliidu, Eestimaa looduse fondi ja keskkonnaministeeriumi esindajad. Komisjon otsustas teha eelnõu kohta 11 muudatusettepanekut.

4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE). Esitatud eelnõuga soovis fraktsioon laiendada Kaitseliidu eriorganisatsioonide „Noored Kotkad“ ja „Kodutütred“ liikmeks astumise ja kuulumise õigust ka kodakondsuseta noortele vanuses 7-18, kes omavad pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust Eesti Vabariigis. Eelnõu läbis riigikaitsekomisjonis arutelu ja selle tulemusel muudeti eelnõu ja seletuskirja teksti lähtuvalt komisjonist toimunud aruteludest. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada, mille järel jätkuvad arutelud komisjonis.

5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku  Erakonna  fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (488 SE). Eelnõu näeb ette suurendada pere esimesele ja teisele lapsele makstavat lapsetoetust kuuekordse lapsetoetuse määrani. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.
 

Komisjonides

rahanduskomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine ja arutelu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) (konverentsisaal);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli kontrolliaruande „Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel“ tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263);

väliskomisjonis – kell 13 Riigikogu välissuhtlemise 2013. aasta eelarve täitmisest ja 2014. aasta eelarve kujundamisest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe; 2014. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Sündmused

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab tervituskõne Vanemuise kontserdimaja 15. juubelil.

Välislähetused

7 – 9. november
Riigikogu liige Indrek Saar osaleb Euroopa Sotsiaaldemokraatide peasekretäride konverentsil Varssavis.

7. – 10. november
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee poliitika-, julgeoleku- ja inimõiguste komitee istungil Brüsselis ja kohtumistel Eesti aukonsulaadis.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside