Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 täiskogu istung

Riigikogu täiskogu päevakorras on kokku viie eelnõu lugemine.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE). Eelnõu eesmärk on muuta paindlikumaks avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamise regulatsiooni. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamiseks peab veeseaduse kohaselt olema väljastatud asjakohane hoonestusluba. Hoonestusloa taotlust ei saa aga seaduse kohaselt menetlusse võtta, kui sama avaliku veekogu veeala suhtes on algatatud teine hoonestusloa taotlus või maakonnaplaneering ning selle koostamise menetlus ei ole lõppenud. Eelnõuga muudetakse hoonestusloa menetluse algatamise keeldu paindlikumaks ja kehtestatakse sätted, mille kohaselt võib hoonestusloa menetluse algatada teatud juhtudel ka siis, kui sama ala suhtes on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus või maakonnaplaneering. Samuti muudetakse lihtsamate ehitiste puhul hoonestusloa andjat, et võimaldada selliste ehitiste lubade kiiremat ja paindlikumat menetlust. Eelnõu kohaselt on sellisteks ehitisteks supelranda teenindavad kuni 60 m² ehitisealuse pinnaga puhke- ja spordirajatised.

2. Esimesel lugemisel on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE). eesmärgiks on luua kindel ja tõhus patsiendikeskne õiguslik ja funktsionaalne raamistik apteegisektori kui esmatasandi tervishoiusüsteemi osa integreerimiseks tervishoiusüsteemiga (struktuurne muudatus) ja apteegisektori pika-ajalise jätkusuutliku arengu tagamiseks. Seda eesmärki toetab tervishoiupoliitilise otsusena proviisorile ja farmatseudile tervishoiutöötaja staatuse omistamine ning kvalifitseeritud omandiregulatsiooni kehtestamine apteegipidamisele, mille sisu on sarnane perearstide jaoks kehtiva piiranguga. Paralleelselt soovitakse leida jätkusuutlik lahendus Eesti ravimituru probleemidele seoses ravimite kättesaadavusega vähese nõudlusega piirkondades ja ravimituru konkurentsiolukorraga. Uus regulatsioon tõstab apteegiteenuse sõltumatust ja kvaliteeti ning parandab konkurentsiolukorda nii ravimite jae- kui ka hulgimüügiturul.

3. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE). Eelnõu teeb ettepaneku, mille järgi kautsjonit ei peaks tasuma erakond, kes osaleb Riigikogu valimistel esimest korda. Samuti tehakse ettepanek, et valituks osutub erakonna kandidaat, kellele antud häälte arv ületab lihtkvoodi või on sellega võrdne, või üksikkandidaat, kellele antud häälte arv on vähemalt 75 protsenti lihtkvoodist. Samuti tehakse ettepanek, et kanditaadid üleriigilises nimekirjas reastatakse vastavalt nende poolt kogutud häälte suhtele ringkonna lihtkvooti. Tehakse ettepanek, et kui valimisringkonnas on saadud kokku vähemalt 10% lihtkvoodist, siis võiks kautsjoni tagasi maksta. Samuti tehti ettepanek vähendada üleriigilist valimiskvooti 5%-lt 4%-le.

4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (601 SE). Eelnõu eesmärk on lubada Riigikogu liikme samaaegne kuulumine kohaliku omavalitsuse volikogusse. Eelnõu seadusena jõustumisel taastuvad kohaliku omavalitsuse volikogudesse valituks osutunud Riigikogu liikmete volitused volikogu liikmetena ning lõppevad nende asendusliikmete volitused.

5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE). Eelnõuga täpsustatakse kohaliku omavalitsuse volikogude komisjonide moodustamise ning juhtorganite valimise korda, et tagada opositsiooni kuuluvate poliitiliste jõudude parem kaasatus ning esindatus komisjonide töö juhtimises.


Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis kell 13: väljasõiduistung Ragn-Sells AS-i jäätmekütuse tootmise tehase ja Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokiga tutvumiseks;

rahanduskomisjonis maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE), kutsutud omavalitsusliitude esindajad.

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustamine. Kutsutud Riigikontrolli esindajad.


Sündmused

Kell 13.15 Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Schleswig-Holsteini liidumaa justiits-, kultuuri- ja Euroopa asjade ministri Anke Spoorendonkiga .

Kell 14 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Mustjõe Gümnaasiumi 8 ja 11 klassi õpilastega.

Kell 14.15
– Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub apostelliku nuntsiuse peapiiskop Pedro López Quintanaga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb festivali „Saksa kevad“ avamisel KUMU-s.

Kell 18.30 Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse vastuvõtul (Lillepaviljon).


Välislähetused

24.-26. aprill 

Riigikogu liikmed Tõnu Juul, Mati Raidma, Aivar Riisalu ja Lauri Vahtre osalevad Tšehhi Vabariigi Senati välisasjade, kaitse- ja julgeolekukomitee esimehe kutsel vastuvisiidil Tšehhis.

24.-27. aprill

Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Kuningriigis poliitika ja meedia teemalisel London School of Economicsi seminaril “Ümber mõtestades poliitika meediastumist” Londonis.

24.-28. aprill

Riigikogu liikmed Väino Linde ja Jaanus Tamkivi osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni koosseisus Makedoonia parlamendivalimiste vaatlemisel.

24.-28. aprill

Riigikogu liige Margus Hanson osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni koosseisus vaatlejana Makedoonia üldvalimistel ja presidendi valimiste teises voorus Skopjes.

Tagasiside