Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu:

Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) sätestab äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise tingimused. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseaduse vastavate paragrahvidega. Eelnõu sätestab äriühingu juhi, kes on põhitöö kaotanud, töötuna arvelevõtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudetakse eelnõuga ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvelevõtmise tingimusi. Vastuolule põhiseadusega juhtis tähelepanu õiguskantsler, kelle taotlust kaalunud Riigikohus kuulutas kevadel sätte põhiseadusvastaseks ja kehtetuks. Õiguskantsleri ettepanek ja Riigikohtu otsus olid üheks eelnõu algatamise ajendiks.

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) muudab toimetulekutoetuse regulatsiooni paindlikumaks ja soodustab toimetulekutoetuse saajate tööle asumist.

Muudatustega kaotatakse vajaduspõhine peretoetus. Uuesti tööle asumise soodustamiseks nähakse ette kahekuune üleminekuaeg, mil inimesele makstakse toimetulekutoetust endises ulatuses. Järgmisel neljal kuul arvatakse pool töötasust toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulgast välja. See suurendab tööle asuva inimese kogusissetulekut.

Uue regulatsiooni kohaselt ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel edaspidi leibkonna sissetulekute hulka ka alaealiste õpilaste teenitud töötasu. See loob õpilastele paindlikumad tingimused töötamiseks näiteks koolivaheajal.

Eelnõu järgi taastatakse matusetoetus, mille maksmiseks suunatakse raha toetusfondi kaudu kohalikele omavalitsustele (KOV). Raha eraldamisel lähtutakse põhimõttest, et keskmiselt saaks surmajuhtumi kohta maksta toetust 250 eurot. KOV-id kehtestavad ise tingimused ja korra matuse korraldamisega soetud kulude hüvitamiseks ehk otsustavad, kellele ja mis summas matusetoetust maksta. Riigieelarvest eraldatavat raha võivad KOV-id kasutada ka kohaliku omavalitsuse korraldatavate matustega seotud kulude katmiseks.

Valitsuse algatatud turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (492 SE) võetakse Eesti õigusesse üle ELi pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv, mis parandab tarbijakaitset.

Tulevikus loetakse pakettreisiks seda, kui ühelt reisikorraldajalt on soetatud vähemalt kaks reisiteenust korraga. Pakettreisiga on edaspidi tegu ka siis, kui reis on veebis ühes kohas ise kokku pandud. Samad nõuded kohalduvad eelnõu järgi ka näiteks majutus-, autorendi- ja reisijaveoettevõtetele, kes pakuvad reisijale reisiteenuste kogumeid. Kui reisija saab reisijaveoettevõttes sama broneerimise käigus peale transporditeenuse valida ka näiteks giidiga ekskursiooni, siis on ka see pakettreis ja reisikorraldaja võtab vastutuse kogu lepingu eest. Eelnõu näeb ette, et pakettreisi korraldajal peab olema tagatis, mis võimaldab tema maksejõuetuse korral reisijad kodumaale tagasi toimetada ja makstud reisitasu tagastada.

Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE) sätestab Rahandusministeeriumi kohustuse avalikustada Euroopa Komisjoni läbipaistvusmoodulis antud riigiabi, mis ületab 500 000 eurot. Teave sellise abi kohta tuleb avaldada kuue kuu jooksul alates abi andmisest.

Tegu on möödunud aasta 1. juulil kehtima hakanud Euroopa Komisjoni soovitusega liikmesriikidele, et võimaldada kodanikel ja ettevõtjatel saada teavet suures summas antud riigiabi kohta. Alates eelmise aasta 1. juulist on Eestis sellist abi antud 76 korda.

Eelnõu muudab Euroopa Komisjonile riigiabi aruannete esitamise korda ja sätestab Rahandusministeeriumi kohustuse esitada aruanded Euroopa Komisjoni veebirakenduse kaudu. Muudatusega viiakse regulatsioon kooskõlla kehtiva korraga.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 30 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; Nursipalu harjutusväljast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 12: Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukirja „Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja“ arutelu, kutsutud Väikekaupmeeste Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise otsuse eelnõu algatamine; väliskomisjoni Kagu-Eesti visiidi ettevalmistamine: piiriäärsete elanike piiriületusest, piiriülesest koostööst, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütleb avasõnad Justiitsministeeriumi korraldataval kriminaalpoliitika seminaril; toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise ministri David Davisega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Leedu suursaadiku Giedrius Apuokasega.

Kell 21 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Soome suursaadiku Kirsti Narineniga.

Välislähetused

21. – 23. november
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad V Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Brüsselis Belgias.

21. – 24. november
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb poliitilise kommunikatsiooni konverentsil „Political Communication in Times of Crisis: New Challenges, Trends & Possibilities“ Zürichis Šveitsis.

22. – 24. november
Riigikogu liige Arto Aas esineb sõnavõtuga Ukraina parlamendi korraldataval küberkaitseteemalisl arutelul „TAIEX High-Level Workshop on Cyber-Security“ Kiievis Ukrainas.

23. – 24. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel ja alalise komitee istungil Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside